KA-rundskriv 6/03 av 4. mars 2003

Sunnivastipendet 2003

Publisert: 07/03/2003
Kultur- og kirkedepartementet utlyser to ulike kirkelige stipend i 2003. Det ene av disse, Sunnivastipedet, gis til prosjekter med fokus på arbeid som springer ut oppdraget til de kirkelig rådsorganene.

På side 2 i dette rundskrivet står utlysningsteksten for Sunnivastipendet og Olavstipendet for 2003. Sunnivastipendet var statens gave til Den norske kirke i forbindelse kirkens 1000-års markering i 1995.  Stipendet er opprettet for å øke kunnskapens om kirkens rolle i samfunnet og for å styrke kirkens kompetanse til å løse dens oppgaver.  Kultur- og kirkedepartementet gir et visst antall stipender à kr 25 000. Stipendbeløpet kan både dekke faktiske utgifter til prosjekter og dekke tapt arbeidsfortjeneste/lønn.

Stipendet kan tildeles personer som er eller har vært medlem av menighetsråd, fellesråd eller bispedømmeråd. Tidligere eller nåværende rådsmedlemmer som nå er kirkelig tilsatt kan også søke.  Målformuleringen i utlysingen om at stipendet skal bidra til utvikling av kunnskap som er relevant for arbeidet i de valgte kirkelige organ innebærer forholdsvis stor bredde i mulig tema/fokus, jf. omtalen av oppgavene for menighetsråd og fellesråd i § 9 og § 14 i Kirkeloven.

Det har i de siste årene vært forholdsvis få søknader til Sunnivastipendet, og KA tror at mange pågående og planlagte prosjekter og tiltak med fordel kunne ha søkt om støtte gjennom denne stipendordningen. Vi gjør oppmerksom på at stipendet gis til enkeltpersoner, og ikke til menighetsråd eller fellesråd.  Men støtteverdige prosjekter kan gjerne ha tilknytning til tiltak iverksatt av menighetsråd/ fellesråd.

Vi vil oppfordre menighetsråd/fellesråd til å vurdere aktuelle personer/prosjekter, og eventuelt bistå i arbeidet med søknader.  Søknadsfristen er 15. april 2003.

Noen eksempler på prosjekter som har mottatt Sunnivastipendet:
- Agnes Camilla Bernt, Bergen for prosjektet "Menighetsråd og kirkeasyl, - En erfaringsbasert veiledning med fokus på etiske, praktiske og rettslige problemstillinger".

- Marit Lagethon Bjørnstad, Oslo for prosjektet "Erfaringer med dåpsopplæringsarbeid i Norge".

- Marit Solberg Helgerud og Ellen Karine Grov, Lier, for prosjekt om foreldres forventninger til kirkelig undervisning for barn i 4-års alderen.

- Arnfinn Bjørgen og Elisabeth Kommisrud, Stange, for prosjektet "Målrettet menighetsarbeid ved bevisstgjorte utvalg".

- Turid Følling Eilertsen, Bodø, for prosjekt om de nordnorske middelalderkirkenes historie.

- Karen Marie Engeseth, Oslo, for prosjektet: En menighetsgrense, - hva betyr den for rådets hverdag?

- Anne Marie Eilertsen, Oslo for prosjektet; Sommerleir med dåpsopplæring.

- Vidar Corn Jessen, Høvåg, for prosjektet: "Høvåg kirkes historie".

- Prosjektgruppen ved arbeidskirken på Fevik for prosjekt om planmessig og målrettet arbeid med sikte på større lokalt engasjement.

- Marit Sørheim, Kvæfjord for prosjektet "Kommunikasjon med dypt utviklingshemmede i kirken".

- Torunn Fatland, Oslo, for prosjekt om fornyelse av arbeidet med dåpsopplæring gjennom tilknytningen til skolefritids­ordningen.

- Solveig Sandberg og Solveig Rydland, Valdres, for prosjektet "Korleis formidle kyrkjekunst? Ein krønike om messehaklar i Valdres".

Frank Grimstad
adm. dir

Utlysningsteksten:

SUNNIVASTIPENDET OG OLAVSTIPENDET 2003

Kultur- og kirkedepartementet utlyser to ulike kirkelige stipend i 2003.  Stipendene er opprettet for å øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet og for å styrke kirkens kompetanse til å løse dens oppgaver.

Sunnivastipendet
Sunnivastipendet skal primært bidra til utvikling av kunnskap som er relevant for arbeidet i de valgte kirkelige organ.  Det blir tildelt en eller flere personer som har vært eller er lek medlem av et av kirkens rådsorganer.  To eller flere personer kan søke stipendet sammen.

Det vil bli utdelt et visst antall stipender à kr. 25 000.  Stipendet blir tildelt på bakgrunn av prosjektbeskrivelse og overslag over kostnadene for prosjektet.  Kostnadsoverslaget kan innebefatte lønnsutgifter.

Olavstipendet
Olavstipendet skal primært bidra til utvikling av praktisk-teologisk kunnskap/kunnskap om praktisk prestetjeneste, men kan også gis til prosjekter knyttet til tradisjonelle fag-teologiske disipliner når slike prosjekter vurderes aktuelle ut fra stipendets formålsbeskrivelse.

I 2003 deles det ut 1 stipend med et studiebeløp på inntil kroner 100 000.  Stipendbeløpet vil bli fastsatt på bakgrunn av søknadens beskrivelse av prosjekt og kostnadsoverslag.  Til stipendet knytter seg også forsker-/ stipendiatstilling med lønn, normalt for ett år.  Stillingen lønnes som sokneprest.
Olavstipendet skal normalt tildeles prester tilsatt i statlig kirkelig tjeneste med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste bak seg.  Også søkere som ikke oppfyller disse vilkårene, vil kunne tildeles stipendet i forbindelse med prosjekter som med utgangspunkt i stipendets formålsbeskrivelse vurderes som særlig aktuelle.  Kvinner oppfordres til å søke.

For begge stipendene gjelder følgende:
Søknader utformes i samsvar med særlige retningslinjer utarbeidet av Kirkeavdelingen, Kultur- og kirkedepartementet, som fåes ved henvendelse til bispedømmekontorene.  Ved henvendelse til bispedømmekontorene er det også mulig å få tilsendt et veiledningsskriv utarbeidet av Stiftelsen Kirkeforskning som gir retningslinjer for hvordan en prosjektbeskrivelse bør settes opp, og hva denne bør inneholde.

Søknadene om Olav- eller Sunnivastipend sendes via biskopen i det aktuelle bispedømme til Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8030 Dep.,  0030 Oslo.

Søknader for 2003 må være biskopen i hende innen 15. april 2003. 
For spørsmål vedrørende stipendiene kontakt Randi Hvidsten, Kirkeavdelingen, tlf. 22 24 79 01.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone