Verktøy for tilstandsanalyse av kirker

KA har to ulike verktøy for tilstandsanalyse av kirkebygg.

NS3424-kirkebygg

NS3424-kirkebygg er utviklet av KA i samarbeid med Riksantikvaren, med bistand fra bl.a. Multiconsult. Metoden følger NS3424, med vurderinger for hvert aspekt av bygningen som helhet. Sjekklistene inneholder veiledning for hvordan hver enkelt bygningsdel skal vurderes.

Denne metodikken er hensiktsmessig å bruke lokalt dersom man vet at et kirkebygg har svakheter, og trenger faglig dokumentasjon for å dokumentere behov for økonomiske midler fra kommunen. 

Dersom man skal gjennomføre en tilstandsanalyse selv, er excel-filen "Tilstandsanalyse sjekkliste" den ressursen man primært bør sette seg inn i. Her finnes en oversikt over alle sjekkpunkter med definisjon av tilstandsgraden for alle de ulike bygningsdelene.

Dersom man skal gjøre innkjøp av tjenester ut fra NS3424-kirkebygg, vil man trenge flere ressurser, og verktøyet inneholder følgende deler (last ned dokumentene i margen til høyre):

  1. En veileder for fellesrådet som forklarer gjennomføring av tilstandsanalyse etter NS3424.
  2. Et konkurransegrunnlag for innhenting av teknisk fagrådgiver, inkludert silingsmatrise for vurdering av innkommende tilbud.
  3. En veileder for fagrådgiver med førende anvisninger, vedlegg 3 i konkurransegrunnlaget.
  4. En sjekkliste for gjennomføring av analysen, vedlegg 2 i konkurransegrunnlaget.
  5. En registreringsmodul i kirkebyggdatabasen (KBDB), inkludert en veileder for registrering i KBDB som fellesrådet sender fagrådgiver etter tildeling.
  6. Rådgiver utarbeider en tilstandsrapport inkludert kostnadsestimat for de neste fem år. Rådgiver registrerer og arkiverer analyseresultater inkl. foto og kostnadsestimat i KBDB og sender samtidig fellesrådet dette på e-post.

Ta kontakt med KA på e-post hvis du har spørsmål eller innspill til verktøyet.

Detaljert tilstandsanalyse av middelalderkirker i stein (pilot)

Metoden utvikles for å kunne gjøre en grundig kartlegging av middelalderkirker i stein, og senere andre bygningsgrupper som vil være en del av et fremtidig statlig bevaringsprogram for kirkebygg. Metoden er basert på en grundig kartlegging av hver enkelt bygningsdel for seg, spesielt med tanke på bygninger som har ulike deler som er bygget i forskjellige perioder, slik at bygningene har en sammensatt struktur mht materialer, byggeteknikker etc. KA kjører et prosjekt for utprøving av metoden, med en gruppe middelalderkirker i stein. Dersom du er interessert i å få sine fredede eller vernede kirkebygg undersøkt med denne metoden, ta kontakt på e-post.

Leverandørregisteret StartBank

KA-medlemmer får gratis tilgang til StartBank, som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning og forsikring av fast eiendom i Norge. Mer enn 5.700 leverandører er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. Les mer her.

Powered by Cornerstone