KA-rundskriv nr. 18/05 av 5. oktober 2005

Kirkekontroll 2005 / 2006

Publisert: 01/11/2005
KA vil i oktober 2005 igangsette en landsdekkende termografering, fotografering, kontrollmåling, lynvernkontroll og faktainnsamling i alle landets kirker. Formålet med denne storsatsingen, er å bidra til bedre brannsikring av kirkebyggene, samtidig som kirkebyggdatabasen blir tilført viktig dokumentasjon. Aksjonen har fått navnet "Kirkekontroll 05/06", og blir gjennomført uten utgifter for fellesrådene. Det forutsettes imidlertid at fellesrådene aktivt legger til rette for arbeidet som skal utføres. i tillegg tilbys fellesrådene rimelig kontroll av el-anleggene i kirkene.

Protokoll
Over statsbudsjettet for 2005 er det bevilget kr 3 mill kr til sikringstiltak for kirkebygg.
Etter drøftinger med bl.a. forsikringsfaglige miljø har KA fastsatt at midlene i 2005 skal brukes til en landsomfattende termografering av el-anleggene i alle kirkebygg. Vi tror at dette er et effektivt brannforebyggende tiltak, og kanskje det største fellestiltak for bedre sikring av kirker. Termografering avdekker unormale temperaturavvik, og på denne måten kan mulige feilkilder som kan forårsake brann i det elektriske anlegget oppdages (f.eks. varmgang i en kabel, tilkobling eller en sikring).
KA har inngått avtale med firmaet Omega Engineering as for gjennomføring av dette arbeidet. Organisering og reisetid av besøk til alle landets kirker vil utgjøre en vesentlig del av kostnaden, og vi har funnet det hensiktsmessig at samme firma utfører flere oppgaver når de først er på stedet. Dette har gitt lave enhetskostnader pr kirke for det arbeidet som skal utføres. Kirkekontroll 05/06 vil igangsettes i oktober 2005, og under forutsetning av fortsatt statlig bevilgning vil samtlige kirker bli besøkt i løpet av høsten 2005 og vinteren 2006.

Kirkekontroll 05/06 - innhold
Følgende arbeider skal utføres uten kostnad for den enkelte kirke/fellesråd:

 • Termografering av sikringsskap og underfordelere
 • Termografering av elektriske varmeovner 
 • Kontroll av lynvernanlegg 
 • Fotodokumentasjon av kirkebygningen og inventar ( Ca 30 digitale bilder pr kirke) 
 • Kontrollmål av kirken for beregning av areal og volum

Resultater av kontrollene vil bli oversendt det enkelte fellesråd.
Rapportene, digitale bilder og kontrollmål blir også lagt inn som ressursmateriale i KAs kirkebyggdatabase uten kostnad for lokal kirkeeier.

Arbeid som Omega tilbyr å utføre for fellesrådets regning

1. Kontroll av det elektriske anlegget
I tillegg til arbeidet som utføres uten kostnader for fellesrådet, tilbyr Omega Engineering as utvidet kontroll av det elektriske anlegget. Dette må bestilles av hvert enkelt fellesråd. I en slik kontroll inngår sjekk av bl.a.: 

 •  Ledninger, støpsler, brytere, stikkkontakter, lamper, armaturer etc. 
 • Skjøteledninger og andre midlertidig installasjoner 
 • Utvendige elektriske installasjoner og alarmanlegg 
 • Varmekilder som varmekabelanlegg, sentralfyring, elektriske ovner, annen oppvarming 
 • Elektrosentraler, sikringsskap, batterier, nødstrømsgeneratorer, heisanlegg og løfteinnretninger 
 • Ventilasjonsanlegg, motorer og prosesselektrisk utstyr, annet elektrisk utstyr

Prisen for denne kontrollen av det elektriske anlegget vil være: kr. 1000,- for hele landet, (bortsett fra i Bjørgvin hvor prisen vil variere mellom kr. 1000,- og kr. 1700,- ). Mva kommer i tillegg

Dette er et tilbud som Omega Engineering as vil gi til alle kirkelige fellesråd når de tar kontakt for å avtale tidspunkt for besøk til hvert fellesrådsområde. Det er derfor nødvendig å ta stilling til om en vil benytte seg av dette tilbudet på forhånd.

KA vil sterkt anbefale at alle fellesråd benytter seg av dette tilbudet om kontroll av det elektriske anlegget - med mindre det er gjennomført tilsvarende kontroll i 2004 eller i 2005.
En slik kontroll - med utbedring av eventuelle feil og mangler - vil klart redusere risikoen for brann i den enkelte kirke.

2. Kontroll av andre bygninger i kirkelig eie
Den kostnadsfrie termografering mv omfatter kun kirker som er godkjent som kirke etter § 17 i kirkeloven. Bygninger som er vigslet til kirkelig bruk, gravkapeller, menighetshus, driftsbygninger, kontorer mv er derfor ikke omfattet av ordningen. KA vil oppfordre de kirkelige fellesrådene til å vurdere om det skal utføres tilsvarende kontroll som den som utføres i kirkene også i disse bygningene. Dette må i så fall avtales direkte med Omega Engineering as. Pris på dette arbeidet oppgis på forespørsel.
Informasjonsarbeid

KA vil i løpet av høsten 2005/vinteren 2006 gjennomføre et informasjonsarbeid knyttet til el-sikkerhet og mulige brannfarer i det elektriske anlegget. Videre vil vi bidra til informasjon og rådgivning for oppfølging og nødvendige tiltak etter gjennomført termografering, kontroll av lynvernanlegg og kontroll av det elektriske anlegget. Samlet sett er dette et målrettet tiltak for å redusere risikoen for kirkebranner, noe som bl.a. vil kunne gi grunnlag for redusert forsikringspremie for alle.

Det enkelte fellesråds ansvar for praktisk gjennomføring av Kirkekontroll 05/06
All informasjonen som samles inn av Omega Engineering as vil bli overført til KAs Kirkebyggdatabase. Kultur- og kirkedepartementet og KA forutsetter at alle fellesråd aktivt legger til rette for at Kirkekontroll 05/06 gjennomføres på effektiv og god måte. I tillegg til å være et brannforebyggende tiltak, vil Kirkekontroll 05/06 gi Kirkebyggdatabasen et stort løft ved at informasjon/dokumentasjon om alle kirkebygg i Norge samles i basen. Dette vil bl.a. kunne danne grunnlag for å vurdere å gjennomføre nye fellestiltak som kan komme alle fellesråd til gode.

Det forutsettes at samtlige fellesråd bidrar på følgende måte under Kirkekontroll 05/06:

 • På forespørsel fra Omega Engineering as skal det avtales tidspunkt for besøk av samtlige kirker i vedkommende fellesrådsområde.
 • Kirkeverge/daglig leder, ev annen ansvarlig/bygningskyndig representant for fellesrådet som har god kjennskap til bygget, skal være til stede og legge til rette for alt arbeidet som skal utføres i forbindelse med kontrollen. Man ber om at kirken ikke er i bruk til andre formål under besøket. 
 • I forbindelse med kontrollen ber man om at kirkevergen/fellesrådets representant fyller ut et skjema med en enkel tilstandsvurdering av kirkebygget. 
 • Dersom det påvises feil eller mangler vil fellesrådets representant få en muntlig orientering og råd for nødvendig oppfølging. 
 • Det forutsettes at fellesrådet følger opp anbefalinger i rapporten fra Omega Engineering as. Hvis det påvises alvorlige feil må anbefalinger fra Omega Engineerings representant følges. I de mest alvorlige tilfellene vil det måtte vurderes om det elektriske anlegget i kirken skal kobles ut, og at kirken blir stengt inntil nødvendig utbedringsarbeid er utført.

I tråd med avtalen med KA er det Omega Engineering as som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av Kirkekontroll 05/06. Det er de som setter opp tidsplan og reiserute, og det er de som kontakter fellesråd/kirkeverge for å avtale tid for kontroll.
I alle spørsmål som gjelder den praktiske gjennomføringen av tiltaket ber vi derfor om at en kontakter Omega v/ Bjørn Auby på tlf mob 99573452 eller 33349999, eller mail: bjorna@omega.as.
Omega Engineering as vil utføre arbeidet på bakgrunn av KAs oversikt over godkjente kirker i Norge. Fellesrådene bes kontakte KA hvis dere mener det er godkjente kirker som ikke er inkludert i kontrollen. KA kan også kontaktes for eventuelle kommentarer til Omegas utførelse av kontrollen, eller spørsmål som gjelder Kirkebyggdatabasen, tilstandsvurderingen mv.

Refusjon for kirker som er termografert i perioden 2003-2005
Det legges til grunn at kirker som nylig er termografert normalt ikke har behov for ny termografering nå. Det er derfor bestemt at kirker som er termografert i 2003, 2004 og 2005 får dekket tilsvarende beløp som termograferingen utført av Omega Engineering as koster. Dette forutsetter at arbeidet er utført på godkjent måte av godkjent firma, at dataene og rapport registreres i Kirkebyggdatabasen, og at KA har mottatt melding om hvilke kirker som er termografert innen tidligere oppgitt frist (15. september 2005). KA tar direkte kontakt med de aktuelle fellesråd for oppfølging av dette.

Kirker der det er utført bygningsmessige endringer, eller endringer i det elektriske anlegget etter at termografering er gjennomført i 2003 og 2004, skal termograferes på nytt. Utgifter til termografering utført før 2003, eller på grunnlag av avtaler inngått etter 25. juni 2005, blir ikke dekket av KA. Kirker som nylig er termografert, vil likevel få besøk for å få utført de andre oppgavene som er en del av Kirkekontroll 05/06

Enkel tilstandsvurdering
Vi mangler i dag en samlet oversikt over tilstanden til kirkebygg tilhørende Den norske kirke. I forbindelse med Kirkekontroll 05/06 ønsker vi derfor å gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge kirkenes tilstand og vedlikeholdssituasjon. Et enkelt spørreskjema (bare én side) skal, under Omegas besøk i kirken, fylles ut av kirkevergen eller en annen med et særlig ansvar for kirkebygget.

I skjemaet spørres det etter: 

 • Tilstanden til ulike bygningsdeler og funksjoner i kirken 
 • Større vedlikeholds- og utviklingstiltak som har vært gjennomført de siste 5 år m/kostnad 
 • Større vedlikeholds- og utviklingstiltak som planlegges gjennomført de neste 5 år samt eventuelle andre framtidige behov m/kostnad

Opplysningene fra spørreskjemaene vil bli registrert i Kirkebyggdatabasen. På lengre sikt vil det bli mulig å registrere vedlikeholds- og tilstandsdata fortløpende inn i en egen modul for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Dette vil supplere den forenklede undersøkelsen som nå gjennomføres, og som kan gi oss et overordnet bilde av situasjonen allerede i 2006.

Finansiering
Gjennomføring av Kirkekontroll 05/06 er gjort mulig gjennom økonomiske bidrag fra ulike kilder: 

 • Utgiftene til termograferingen er i hovedsak finansiert gjennom tilskuddet fra staten for sikringstiltak til kirker på kr 3 mill i 2005. Arbeidet i 2006 forutsetter videreføring av dette statlige tilskuddet. 
 • Utgiftene til fotografering og kontrollmåling er i hovedsak finansiert gjennom statlig tilskudd til utvikling av KAs Kirkebyggdatabase. 
 • Utgiftene til kontroll av lynvernanleggene er finansiert gjennom et tilskudd fra KAs Kirkebyggforsikringsordning v/KNIF. KNIF har presisert at deres bidrag dekker utgiftene til kontroll av alle kirker, uavhengig av hvor kirken er forsikret. Det er bevilget ca kr 1 mill til dette formålet. Samlet kostnad til kontroll av kirkenes lynvernanlegg er ennå uavklart fordi prisen er avhengig av hvilket lynvernanlegg som er montert i den enkelte kirke. 
 • Utgiftene til kontroll av det elektriske anlegget må dekkes av det enkelte fellesråd.

En størst mulig oppslutning og tilrettelegging for Kirkekontroll 05/06 vil gi en felles og standardisert vurdering av brannsikkerheten i alle kirkebygg tilhørende Den norske kirke.

KA mener dette vil være et godt bidrag for å styrke en lokale kirkebyggforvaltning, samtidig som det legger grunnlaget for å vurdere framtidige fellestiltak rettet mot kirkebyggene. I tillegg vil tiltaket legge grunnlaget for eventuelt lavere forsikringspremier i framtiden.
KA anmoder derfor om at samtlige fellesråd gjør sitt for at Kirkekontroll 05/06 kan gjennomføres på en best mulig måte!

Spørsmål til KA
om Kirkekontroll 05/06 kan rettes til
systemansvarlig i KAs Kirkebyggdatabase, tlf: 23 08 14 43, eller
prosjektkonsulent Cathrine Lillo-Stenberg, tlf: 23 08 14 45.

Kontaktadresse hos Omega
Bjørn Auby på tlf mob 99573452 eller
33 34 99 99, eller mail: bjorna@omega.as

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone