KA-rundskriv 23/10 av 21.10.2010

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 – meklingsresultatet godkjent

Publisert: 20/10/2010
Vi viser til rundskriv nr 21/2010 med vedlegg. Ved svarfristens utløp hadde KAs medlemmer godkjent Riksmeklingsmannens forslag. Riksmeklingsmannens kontor har opplyst at alle organisasjonene også har godkjent resultatet, som derfor kan iverksettes. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene.

Uravstemmingen

Ved fristens utløp 18. oktober kl 12 hadde 161 av KAs medlemmer avgitt stemme, 1 stemte NEI, resten JA.

Endringer i ny avtale

Endringene som er avtalt i den nye Hovedtariffavtalen framgår i sin helhet av uravstemmingsdokumentet som fulgte som vedlegg til rundskriv nr 21/2010. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Endringer av kun redaksjonell art kommenteres ikke.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

  • § 3, pkt 3.4.1: en presisering av at den ansatte har rett til å beholde sin lønn ved omplassering av andre grunner enn egne forhold.
  • § 4, pkt 4.2.4: nye regler om tredelt skift- og turnusarbeid, gjeldende fra 01.01.2011. Endringen vil sannsynligvis ikke angå noen av KAs medlemmer, og har sammenheng med endring i aml § 10-4 (6).
  • § 4, pkt 4.7: nye bestemmelser om reisetid på tjenestereise utenom ordinær arbeidstid. Punktet er et resultat av et partssammensatt utvalgsarbeid, og er svært lik bestemmelsene i staten. Merk pkt 11, som gir adgang til å inngå lokale avtaler for kurs/stabsturer mv.
  • § 8, pkt 8.3.3: klargjøring av bestemmelsen om svangerskapspermisjon/omplassering som alternativ til svangerskapspermisjon.
  • §§ 14 og 15 har tatt inn bestemmelser overflyttet fra Hovedavtalen.

Pensjon, kapittel 2

Det er gjort endringer i kapittel 2, og i vedtektene for TPO og AFP i samsvar med de endringene som er gjort i KS-området. Endringene har sammenheng med Stortingets behandling av forslag til endringer i Lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsreformen).

Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3

Pkt 3.3 Kompetanse – læring og utvikling
er omredigert og utvidet med overflyttede bestemmelser fra Hovedavtalen.

Sentralt lønns- og stillingsregulativ, kapittel 4

Pkt 4.2 Særskilte forhandlinger, siste strekpunkt:
Kriteriet for å kunne kreve forhandlinger etter denne bestemmelsen er ikke lenger at arbeids- og ansvarsforholdene er endret, men at det er fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning som er relevant for stillingen, og som har en varighet tilsvarende minimum 6 måneder på fulltid. KA anbefaler at slik utdanning legges inn i lokal kompetanseplan. På den måten kan partene gjennomgå hva som anses for å være relevant for aktuelle stillinger, hvordan varigheten beregnes, og avklare på forhånd hvilke forventninger som kan knyttes til ev. lønnsendringer. Merk at bestemmelsen kun gir kriterier for at partene kan oppta forhandlinger, ikke for utfallet av forhandlingene.

Bestemmelsen er også endret mht. prosedyre ved uenighet. Før en uenighet går til endelig løsning ved voldgift eller nemnd, kan saken bringes inn for de sentrale partene til såkalt organisatorisk behandling. KA tror at dette kan bidra til en smidigere løsning på lokale uenigheter.

Pkt 4.6 Stillingskoder m/minstelønn

Innledende kriterier
De innledende kriteriene for lønnsgruppe 4 og 5 er språklig justert. Lønnsgruppe 5 er presisert til også gjelde andre stillinger hvor det kreves mastergrad.

Menighetspedagog
Det er opprettet en ny stillingskode 5237 Menighetsarbeider i lønnsgruppe 3 og en ny stillingskode 5248 Menighetspedagog i lønnsgruppe 4. Det skal før 01.01.2011 foretas en opprydding slik:

  1. Ansatte i stillingskode 5235 Menighetspedagog som oppfyller kravene om 3-årig høgskoleutdanning med minimum ett års relevant tilleggsutdanning (til sammen minst 4 års utdanning), og som har en fagkrets med minimum 30 sp pedagogikk og 30 sp kristendom/teologi, skal overflyttes til stillingskode 5248 Menighetspedagog i lønnsgruppe 4. Dersom stilingsinnehaveren ved overflyttingen har lavere lønn enn minstelønn i lønnsgruppe 4 (etter vedkommendes ansiennitet), skal det gis ny lønn fra det tidspunktet partene blir enige om, tidligst 01.08.2010. Dersom tidligere grunnlønn (inkl. ev. lønn ut over minstelønn) er høyere enn ny lønn i lønnsgruppe 4, skjer det ingen lønnsendring.
  2. Ansatte i stillingskode 5235 Menighetspedagog som ikke har høgskoleutdanning med minimum 30 sp pedagogikk og 30 sp kristendom/teologi overflyttes til stillingskode 5237 Menighetsarbeider. Lønn videreføres iht. lønnsgruppe 3.

Merknad til stillingskode 5200 Domkantor
Med virkning fra 01.08.2010 skal 5200 Domkantor lønnes minimum kr 12 000 over 5202 Kantor med tilsvarende ansiennitet. Det nye er at avstanden er kvantifisert til et minimum kronebeløp.

Merknad til lønnsgruppe 5 vedr. kirkemusikere er videreført uendret, se kriteriene i rundskriv 08/2009.

Merknad til stillingskode 5226 Prest
Det er i staten gjort endringer for lønnsinnplassering av statens kode 0922 Kapellan. Det har fått betydning for teksten i merknaden, og det skal gis et eget lønnstillegg for ansatte i denne stillingskoden, se nedenfor.

Innplassering av 5226 Prest
I protokollens pkt 2 b) heter det:
«Etter at generelt tillegg etter pkt 1 a) er beregnet, avrundes ny lønn til nærmeste lønnstrinn i statens LR 26 alt. 1 og gis med dette tilsvarende fiktiv ansiennitet. Dersom beregningen gir lønnstrinn 57 eller lavere, settes lønnen opp ett lønnstrinn.»
Statens lønnsramme 26 alt. 1 ser slik ut:

 

Ansiennitet

År

0

1

2

4

6

8

9

10

16

L.tr

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Statens lønnstabell har disse lønnsatsene:

L.tr

Lønnssats,

hel stilling, kr

L.tr

Lønnssats,

hel stilling, kr

50

397 200

55

433 400

51

404 100

56

440 700

52

411 200

57

448 400

53

418 800

58

456 400

54

425 800

 

 

Eksempel:
En prest ansatt i stillingskode 5226 hadde pr 31.07.2010 en grunnlønn i hel stilling på kr 420 000. Generelt tillegg på 2,1 % gir ny lønn pr 01.08.2010 på kr 428 820. Etter statens lønnstabell er dette nærmest lønnstrinn 54 med kr 425 800 og vedkommende får gitt en fiktiv ansiennitet på 6 år uavhengig av faktisk ansiennitet. Arbeidstakerne skal deretter gis et lønnstillegg tilsvarende ett lønnstrinn etter statens regulativ og får en grunnlønn på kr 433 400 (tilsvarende statens lønnstrinn 55).

Merknaden til denne stillingskoden gir ikke rett til høyere minstelønn enn alt. 1 i statens lønnsramme 26, p.t tilsvarende statens lønnstrinn 58.

Nytilsatte i stillingskode 5226 Prest får iht. merknaden rett til minstelønn tilsvarende LR 26 i staten med aktuell ansiennitet beregnet etter reglene i HTA kapittel 1, § 12.

Nye lønnssatser
Det er satt inn nye lønnssatser knyttet til hver av lønnsgruppene, inkludert minstelønnssats for ansatte i stillingskoder i lønnsgruppe 1-4 med 16 års ansiennitet.

Iverksetting av ny lønn

Når forhandlingsresultatet nå er godkjent av partene, kan ny lønn utbetales med virkning fra resp. tidspunkter. Lønnsendringene har flere elementer, og ny lønn må beregnes i den rekkefølgen som angis nedenfor:

1. Med virkning fra 01.07.2010 gis et generelt tillegg på kr 2 000 pr år i hel stilling til alle ansatte i lønnsgruppe 3. Det er de som er ansatt med en stillingskode i HTA kapitel 4, pkt 4.6 under lønnsgruppe 3 som skal ha dette tillegget, listen på 10 stillingskoder er uttømmende.

2. Med virkning fra 01.08.2010 gis det et generelt tillegg på 2,1 % av den enkeltes grunnlønn pr 31.07.2010, minimum kr 7 100 pr år i hel stilling. Dette inkluderer stillinger uten fastsatt minstelønn som er opplistet i HTA. Det er kun stillinger i kapittel 4 som skal ha det generelle tillegget (stillingskode med førstesiffer 5).

3. Grunnlønna kontrolleres så mot minstelønnssatsene i resp. lønnsgruppe med aktuell ansiennitet:

L.gr

Minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1

239 800

244 900

259 900

306 000

308 500

2

279 200

281 200

286 500

335 300

337 800

3

321 800

325 000

335 900

374 500

377 000

4

340 400

344 300

347 700

398 000

400 500

5

365 000

375 000

400 000

440 000

452 500


Dersom minstelønn er høyere enn den som beregnes etter pkt 2 ovenfor, skal den ansatte ha minstelønnssatsen.

4. Med virkning fra 01.08.2010 skal arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 315 000 i hel stilling. De generelle tilleggene etter pkt 1 og 2 ovenfor er inkludert i dette garantibeløpet og kommer ikke i tillegg.

5. Ev. innplassering av stillingskode 5226 Prest skal gjennomføres med virkning fra 01.08.2010, jf. ovenfor.

6. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger om en lokal pott på 0,5 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2009. Tillegg fra denne potten skal gis med virkning fra 01.08.2010. Det er forutsatt at forhandlingene skal prioritere likelønn, kompetanse og relasjon mellom leder og dem de er satt til å lede. Forhandlingene skal være gjennomført senest 30.10.2010 med mindre de lokale partene blir enige om noe annet. Frist for anke er 15.11.2010. Dersom samtlige av de lokale partene er enige om det, kan potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt kronetillegg. Vi viser videre til HTA kapittel 3 pkt 3.2 om Lokal lønnspolitikk, HTA vedlegg 4 om Retningslinjer for lokale forhandlinger - god forhandlingsskikk, og KAs rundskriv nr 22/2010 med vedlegg.

Minstelønn for unge arbeidstakere er også regulert med virkning fra 01.08.2010:

 

Brutto lønn

Ord. timelønn

Alder

Årslønn

Månedslønn

35,5 t/u

37,5 t/u

> 14

119 900

9 991,67

64,95

61,49

15

167 860

13 988,33

90,93

86,08

16

191 840

15 986,67

103,92

98,38

17

215 820

17 985,00

116,91

110,68

Ny Hovedtariffavtale

Hefte med ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig. Alle KAs medlemmer tilsluttet arbeidsgivervirksom-heten får tilsendt ett eksemplar. Ønskes flere eksemplarer, må dette bestilles særskilt. Avtaleteksten vil også bli å finne på KAs nettsider, http://www.ka.no/arbeidsliv/tariff/avtaler.

Frank Grimstad,
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone