KA-rundskriv nr. 02/06 av 24. januar 2006

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2006 -1)

Publisert: 25/01/2006
- individuelle tiltak
Det utlyses midler til individuelle tiltak for kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd.

Søknadsfrist: 1. april 2006


Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund (Kf).

Individuelle tilskudd - hvem og hva
Tilskudd ytes til kompetanseutvikling for fellesråds- / menighetsrådsansatte i kirkens undervisningstjeneste. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.

Den ansatte skal ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetanseutviklingstiltak, som f.eks. deltakeravgift/kursavgift, reise, opphold eller andre særlig utgifter. En viss egenandel må påregnes.

Ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling og tidligere tildeling fra kateketmidlene vil tillegges en viss vekt ved vurdering av søknader.

Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.

Ved studiereiser tillegges programmets faglige innhold og relevans stor vekt.

Normalt dekkes ikke lønns-/vikarutgifter, men det kan bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene/vikarutgifter i permisjonstiden.

Krav til søknaden
Søknaden kan med fordel skrives på eget søknadsskjema, se vedlegg. Søknaden må inneholde alle de punkter som står på søknadsskjemaet.

Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Det er derfor et krav om at arbeidsgiver anbefaler tiltaket.

Tiltaket skal være relevant for stillingen.

Deltakeren skal ha fått permisjon.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april 2006.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. oktober 2006. Ved søknadsfristen 1. oktober kan det søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres høsten 2006 eller våren 2007.
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresse
Alle søknader sendes til KA med kopi til Kf.
Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.
KA: ka@ka.no
KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo.
Kf: kf@kateket.no,
Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund, Rådhusgt.1-3, 0151 Oslo

Spørsmål kan rettes til:
- Stine Frimann i KA, tlf 23 08 14 31,
e-post: stine.frimann@ka.no
- Reidar Kavlie-Borge i Kf, tlf 23 08 16 20,
e-post: kf@kateket.no

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone