KA-rundskriv nr 04/10 av 15.01.2010

Utlysning av forsøks- og utviklingsmidler (FOU) 2010

Publisert: 15/07/2010
Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon forvalter i fellesskap statlige FOU-midler. I statsbudsjettet heter det at midlene skal gå til lokalt utviklingsarbeid som kan gi en mer hensiktsmessig organisering av den lokale kirkeforvaltningen.

Midlene for 2010 skal i særlig grad innrettes mot de deler av kirkeforvaltningen som er svakest utbygd, med vekt på forsøk og tiltak som stimulerer til samarbeid mellom fellesråd i små kommuner.

Det lyses nå ut midler for nye forsøks- og utviklingsprosjekter. Det kan søkes om midler til følgende formål:

Forsøk med interkommunalt fellesråd (for et prosti eller deler av et prosti)

De samarbeidende soknenes ansvar etter kl § 14 overdras til et interkommunalt kirkelig fellesråd som erstatter kirkelig fellesråd på kommunenivå. Ordningen forutsetter dispensasjon fra kirkelovens ordinære oppgavefordeling mellom soknets organer. Hjemmel for dispensasjon er gitt i kl § 5.

Forsøk med overdragelse av myndighet til vertsfellesråd

De samarbeidende soknenes ansvar etter kl § 14 ivaretas helt eller delvis av ett av de samarbeidende kirkelige fellesråd som får status som vertsfellesråd.Ordningen forutsetter dispensasjon fra kirkeloven, jf kl § 5.

Modellene er nærmere beskrevet i «Kirkesamarbeid over kommunegrensene» fra 2007, KAs FOU-rapport nr.5, se www.ka.no. Erfaringer med etablering av interkommunale fellesråd er nærmere beskrevet i KAs FOU-rapport nr. 6, 2010.

Hvert prosjekt kan søke inntil 300 000 kr.
Det kan også søkes om inntil kr 30 000 i forprosjekteringsmidler.

Kontaktperson i KA: Bjarne Kjeldsen, bjarne.kjeldsen@ka.no / tlf 23 08 14 33

Søknadsmal ligger som vedlegg til nettversjonen av rundskrivet.

Søknader sendes:

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Pb 1034 Sentrum
0104 OSLO
eller ka@ka.no

Andre utviklingsprosjekter

FOU-ordningen åpner også for andre typer forsøksprosjekter med fokus på utviklingsarbeid som kan gi økt samarbeid på tvers av menighetsgrenser, en mer samordnet lokal ledelse av kirkens virksomhet og en mer funksjonell, kostnadseffektiv og brukerorientert organisering og forvaltning.

Hvert prosjekt kan søke inntil 100 000 kr.

Kontaktperson i Kirkerådet Guro Haugland Byfuglien, guro.haugland.byfuglien@kirken.no / tlf 23 08 12 73

Elektronisk søknadsmal finnes på
http://kirken.no/reformer/fou

Søknader sendes:

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO
eller
post.kirkeradet@kirken.no

Krav til søknadene

1. Mål med prosjektet
2. Kontaktinformasjon
3. Vedtak i de aktuelle råd – Det er viktig at prosjektet er forankret i menighetsråd/ kirkelig fellesråd
4. Fremdriftsplan – Det skal utarbeides en kort fremdriftsplan som angir de viktigste milepæler i prosjektet.
5. Særskilt tidsplan for ferdigsstillelse av dispensasjonssøknad til departementet
6. Budsjett – Søknaden skal inneholde samlet prosjektbudsjett
7. Skisse til opplegg for prosjektevaluering

 

Prosjekter som mottar tilskudd skal innlevere regnskap og rapport innen 15.februar 2011.

Prosjekter som får støtte i 2010 vil kunne påregne støtte i ytterligere to år under forutsetning av at bevilgningen over statsbudsjettet videreføres.

KA og Kirkerådet inviterer til en åpen informasjonssamling for aktuelle fellesrådsprosjekter i Kirkens Hus *) i Oslo 5. mars. 
Ta kontakt dersom en representant fra deres fellesråd er interessert i å delta. Reiseutgifter vil bli dekket.

Søknadsfrist 1. april 2010.

Frank Grimstad
adm.dir.
 

*) Merknad 10.02.2010:

På grunn av begrenset konferanseromkapasitet i Kirkens Hus, er samlingen flyttet til et sted nær Gardermoen. Mer informasjon følger bl.a. på KAs kurssider og i KAs torsdagsinformasjon.  Red.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone