Høringsuttalelser/Høringsuttalelser fra KA før 2017

Høringsuttalelser fra KA før 2017

Under finner du KAs høringssvar fram til og med 2016.

Nyere høringsuttalelser finner du her.

2016

30.09.2016 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (Utdanningsdirektoratet)

16.09.2016 Forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja (Kulturdepartementet)

15.08.2016 Høring – utkast til forskrift om regnskapsføring for Den norske kirke (Kulturdepartementet)

23.06.2016 NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget (Arbeids- og sosialdepartementet)

29.02.2016 Forslag til endringer i forskrift til aml § 17-2 (Tvisteløsningsnemnda)

21.01.2016 Høring om forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

2015

15.12.2015 Høring om reglene om rett til pleiepenger for syke barn etter folketrygdloven kap. 9. (Arbeids- og sosialdepartementet)

01.10.2015 Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke (Kulturdepartementet)

20.08.2015 Finansiering av private barnehager (Utdanningsdirektoratet)

20.07.2015 Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar (Kulturdepartementet)

19.06.2015 Søndagsopne butikkar (Kulturdepartementet)

15.05.2015 Opplysningsvesenets fond – presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi (Kulturdepartementet)

13.05.2015 Oppheving av prestenes boplikt. Ny tjenestboligordning i rekrutteringssvake områder (Kulturdepartementet)

04.05.2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning (Kirkerådet)

04.04.2015 Frivilligheitserklæringa (Kulturdepartementet)

10.01.2015 Endringer i barnehageloven (Kulturdepartementet)

2014

10.11.2014 Vedlikehold av krigsgraver (Kulturdepartementet)

10.11.2014 Staten og Den norske kirke - et tydelig skille (Kulturdepartementet)

30.09.2014 NOU 2014:2: Lik og likskap (Kulturdepartementet)

30.09.2014 Oppdatering av retningslinjer for Opplysningsvesenets fonds samfunnsbevisste investeringer (Ovf)

22.09.2014 Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (Arbeids- og sosialdepartementet)

17.06.2014 Kirkerådets høring om regelverk om kirkebygg (Kirkerådet)

06.06.2014 Kompetanseutviklingsplan for prester 2014 (Bispemøtet)

06.05.2014 Strukturendring i statsbudsjettet (Kulturdepartementet)

11.04.2014 Lønnsdannelse og utfordringer for norsk økonomi (Finansdepartementet)

19.06.2014 Undervisningstjenesten i Den norske Kirke (Kirkerådet)

19.06.2014 Høring om vigsling og liturgisk drakt for kantorer (Kirkerådet)
 

2013

11.11.2013 Regler for valg til menighetsråd og bispedømmeråd (Kirkerådet)

11.11.2013 Tjenestebolig og bopliktsordningen for prester (FAD)

01.07.2013 Kulturutredningen 2014. NOU 13:4 (Kulturdep)

04.06.2013 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk. NOU 2013:1 (Kulturdep)

20.03.2013 Statsbudsjettet 2014 - Kirkerådet (Kirkemøtet) som forvalter av tilskudd (Kirkerådet/FAD)

08.02.2013 Endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid - KAs høringssvar til Arbeidsdep. 
 

2012

01.11.2012 Ny forskrift til gravferdsloven - KAs høringssvar til FAD

24.08.2012 Kirkeordning etter 2013 – Uttalelse fra styret i KA til Kirkerådets refleksjonsdokument (KR)

08.03.2012 KAs høringssvar om endring av bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd

 

2011

18.11.2011 KAs høringssvar – Elektronisk registrering av kirkelige handlinger FAD

29.04.2011 Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i
stortingsperioden 2009–2013
FAD
 

2010

09.12.2010 Høringsuttalelse om frekvensendring og trådløse mikrofoner  PT

02.12.2010 Høringssvar om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke FAD

04.11.2010 Høringssvar om alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste KR

13.10.2010 Høringssvar om strategiplan for samisk kirkeliv Samisk kirkeråd

01.10.2010 Høringsuttalelse, endringer i arbeidsmiljølov og folketrygdlov AD

29.09.2010 Om Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet KD 

24.09.2010 Høringsuttalelse – endringer i forskift om rammeplan  for barnehager KD

15.09.2010 Høringssvar fra KA om foreslåtte endringer i gravferdslov og kirkelov  FAD

30.07.2010 Høringsuttalelse – nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor KD

12.07.2010 Felles høringsuttalelse – forslag til regulering av uttak av verdier fra barnehagesektoren KD

24.06.2010 Høringsuttalelse - NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet AID
 

2009

13.10.2009 Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse. AID

18.09.2009 Reform av kirkens gudstjenesteliv. Kirkerådet

20.08.2009 Merknader til deler av kapittel 12 i NOU 2009:1 Integritet og individ. FAD

04.08.2009 Ad. papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift. Finansdepartementet

27.04.2009 Høring til Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Kirkerådet
 

2008

01.09.2008 Styrket demokrati i Den norske kirke. Kultur- og kirkedepartementet

20.06.2008 Plan for kirkemusikk. Kirkerådet

11.06.2008 NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. Finansdepartementet

09.06.2008 Forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet. Kultur- og kirkedepartementet

21.05.2008 Frivillighetsregisteret og Den norske kirke. Stortingets familie- og kulturkomite

29.04.2008 Stjernøutvalget NOU 2008:3 Sett under ett. Kunnskapsdepartementet

29.04.2008 Staten og den norske kirke. Kultur- og kirkedepartementet

08.01.2008 Forslag til endringer i barnehageloven. Kunnskapsdepartementet
 

2007

01.03.2007 Handlingsplanen mot sosial dumping. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

05.03.2007 Evaluering av den kulturelle skolesekken. Kultur- og kirkedepartementet

24.01.2007 Forslag til regler om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post mv. FAD
 

2006

20.10.2006 NOU 2006: 15 Frivillighetsregister. Kultur- og kirkedepartementet

01.10.2006 Forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper. Kultur- og kirkedepartementet

26.09.2006 NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke . Kultur- og kirkedepartementet

10.03.2006 Innføring av sort som liturgisk farge i Den norske kirke. Kirkerådet

06.03.2006 Plan for diakoni i Den norske kirke. Kirkerådet

06.03.2006 Plan for kirkemusikk i Den norske kirke. Kirkerådet

06.12.2005 Forslag til hjemme for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest. JP
 

2005 og tidligere

13.06.2005 Kunsten å være kirke. Norske kirkeakademier

30.03.2005 St.meld. nr. 14: Børs og katedral. Kultur- og kirkedepartementet

21.12.2004 Forslag om endring i forskrift om trossamfunn. Kultur- og kirkedepartementet 

11.11.2004 Ressursnivået i Den norske kirke. Kirkerådet

18.02.2003 NOU 2003:2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet. AAD

12.06.2002 Samme kirke - ny ordning. Kirkerådet

23.06.2001 Praktisk-kirkelig kompetansesenter i Tromsø. KUN

23.06.2001 Regler om nominasjon mv ved utnevning av biskop. Kirkerådet

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone