KA-rundskriv 38/02 av 16. desember 2002

Kopinor - fakturering og årsverk m.m.

Publisert: 18/12/2002
I forbindelse med at Kopinor i desember sender faktura til de av KAs medlemmer som er tilsluttet avtalen om kopiering, får både KA og Kopinor en del henvendelser. Særlig er det spørsmål som omhandler problemstillinger knyttet til årsverkstallene som ligger til grunn for utregning av vederlaget. Noen av spørsmålene som er reist, vil KA forsøke å svare på i dette rundskrivet.

Årsverkstallet for beregning av restvederlaget
Det vises til KA-rundskriv 31/02 og faktura fra Kopinor for vederlag 2002 og for restvederlag for 2001, 2000, 1999, og 1998. 
Fakturaen, som sendes ut i puljer, følges av et brev som beskriver hva som legges til grunn for beregningen av vederlaget som hver enkelt lokal avtalepart skal betale.
KA har anvist overfor Kopinor at vederlaget skal faktureres på grunnlag av et beløp per årsverk.
Årsverkstallet som er brukt for de fleste, skal være i samsvar med det som står i brevet; antall årsverk per oktober foregående år.

For noen vil imidlertid dette ikke være tilfelle. For de som har sluttet seg til avtalen etter 2000, er det brukt årsverkstall fra 2000 også for avregningen for de foregående år. Det betyr at endringer i årsverkstall i årene 1997, 1998 og 1999, ikke er fanget opp.
De som ser at årsverkstallene som er brukt som grunnlag for fakturaen fra Kopinor, ikke stemmer med de årsverk man faktisk hadde i de årene, kan ta kontakt med Kopinor.
KA beklager at dette ikke er omtalt i brevet som fulgte fakturaen fra Kopinor.

Årsverk medregnet kirkegård - eller ikke.
Noen tilbakemeldinger går på det faktum at det er samlet årsverk hos medlemmet som brukes som faktor når vederlaget skal beregnes og fordeles, inkludert f.eks. årsverk knyttet til kirkegårdene.
Dette skjer i samsvar med avtalen, og er den faktoren som har vært brukt når hvert års foreløpige vederlag er beregnet i 1998, 1999, 2000 og 2001.
Noen mener at dette slår feil ut, ettersom noen ikke har årsverk knyttet til kirkegårdene, f.eks. fordi kirkegårdsdriften utføres av kommunen i samsvar med en tjenesteytingsavtale.
KA ser at dette kan være et poeng, og vil vurdere å ta dette opp med Kopinor før neste års vederlagsfakturering skal finne sted. Samlet vederlag til Kopinor og rettighets-haverne, vil bli det samme, mens det vil gi en litt annen fordeling blant de lokale avtalepartnerne.

Foreldelse av krav etter tre år?
Noen av de som har kontaktet oss, har trukket fram at økonomiske krav eldre enn tre år er foreldet.
KA legger til grunn at fakturering av etter­betalingen er omtalt i avtalen. Endelig vederlag er knyttet til en statistisk undersøkelse som også er omtalt i avtalen. KA finner derfor ingen grunn til å trekke i tvil Kopinors rett til å kreve inn restbeløpet slik KA har anvist

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone