KA-rundskriv nr. 11/05 av 15. august 2005

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2005-2)

Publisert: 15/08/2005
- individuelle midler
Det utlyses individuelle midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd.

Søknadsfristen er 1. oktober 2005.

Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK).

Individuelle tilskudd - hvem og hva
· Tilskudd ytes til kompetanseutvikling for fellesråds-/menighetsrådstilsatte i kirkens undervisningstjeneste. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke.

· Den tilsatte skal ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

· Midlene kan brukes til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetanseutviklingstiltak, som f.eks. deltakeravgift/kursavgift, reise, opphold eller andre særlig utgifter. En viss egenandel må påregnes.

· Ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling, tidligere tildeling fra kateketmidlene vil tillegges en viss vekt ved vurdering av søknader.

· Det gis normalt ikke tilskudd til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler.

· Ved studiereiser tillegges programmets faglige innhold og relevans stor vekt.

· Normalt dekkes ikke lønns-/vikarutgifter, men det kan bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene/vikarutgifter i permisjonstiden.

Krav til søknaden
· Søknaden må være et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling. Det er derfor et krav om at arbeidsgiver anbefaler tiltaket.

· Tiltaket skal være relevant for stillingen.

· Deltakeren skal ha fått permisjon.

· Søknaden kan med fordel skrives på eget søknadsskjema. Søknaden må inneholde alle de punkter som står på søknadsskjemaet. Se vedlegg

OBS! Det skal sendes kopi av søknaden til DNKK.
Vi minner om at søknadene vurderes i samarbeid med DNKK.
Hvis DNKK ikke mottar kopi av søknader, fører det til at DNKK ikke kan forberede seg til tildelingsmøter, og søknaden stiller derfor svakere. 

Søknadsfrist
· Søknadsfristen er 1. oktober 2005. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. april 2006. Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Adresse
Alle søknader sendes til KA med kopi til DNKK. Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.
KA: ka@ka.no , KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo.
DNKK: dnkk@kateket.no, Den norske kirkes kate-ketforening, Rådhusgt.1-3, 0151 Oslo

Spørsmål kan rettes til:
- Helene Horsfjord i KA, tlf 23 08 14 00, e-post: helene.horsfjord@ka.no
- Reidar Kavlie-Borge i DNKK, tlf 23 08 16 20, e-post: dnkk@kateket.no

Frank Grimstad (s)
adm.dir.

Lenke til Søknadsskjema for individuelle midler

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone