KA-rundskriv 05/15 av 13.03.2015

Arbeidsveiledning i Den norske kirke (ABV) – nasjonale retningslinjer

Publisert: 13/03/2015
På 1990-tallet ble det utviklet en veiledningsordning for kirkelig personell inspirert av lignende ordninger i helse- og skolesektoren. Personaltiltaket ble drøftet og anbefalt av Kirkemøtet i 1990 og har siden vært etablert som et personaltiltak i Den norske kirke. Bispemøtet og KA har nå blitt enige om nye, felles retningslinjer for ABV-ordningen.

Bakgrunn:

ABV er en samlebetegnelse på organiserte veiledningstilbud som tar utgangspunkt i ansattes egne erfaringer fra arbeidssituasjonen.

Ordningen har som formål å bidra til kvalitet i og fortsatt motivasjon for kirkelig tjeneste, og ivareta den enkelte ansatte i behovet for kontinuerlig utvikling og læring.

Siden 1997 har ansvaret for å tilrettelegge tilbud om ABV vært administrert av biskopen/bispedømmekontorene. Kateketer og diakoner har vært omfattet av tilbudet siden ordningen ble etablert. ABV-ordningen har likevel i mindre grad vært forankret hos de kirkelige fellesråd som deres arbeidsgivere.

Det har i lengre tid vært enighet om at det forelå behov for gjennomtenkning av ordningens formål, målgrupper og eierskap. En arbeidsgruppe oppnevnt av BM og KA utarbeidet i 2014 forslag til ønskelige endringer av ordningen.

Forslagene ble drøftet med Norges kirkevergelag (NKVL), bispedømmekontorene og med de aktuelle arbeidstakerorganisasjoner. Forslag til nye retningslinjer er deretter behandlet av Bispemøtet i oktober 2014 og forelagt KAs styre i desember 2014.

Nye retningslinjer

Vedlagt dette rundskrivet ligger de nye retningslinjene.

Det presiseres at denne type retningslinjer ikke er rettslig eller økonomisk bindende for de kirkelige fellesråd på linje med tariffavtaler. De har karakter av å være veiledende.

Hvilke ordninger som skal være gjeldende i det enkelte fellesråd avgjøres lokalt. Det vil fortsatt være nødvendig å inngå konkrete avtaler mellom det enkelte fellesråd og bispedømmerådet dersom egne tilsatte skal omfattes av ordningen.

Nasjonalt fagråd

Et nytt nasjonalt fagråd på 7 personer skal bidra til faglig kvalitetssikring og videre utvikling av ABV-ordningen, herunder godkjenne veiledere som anbefales benyttet i det enkelte bispedømme.

Vedlegg: Retningslinjer for ABV og Mandat for Nasjonalt fagråd for ABV i Dnk

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone