Rundskriv nr 21/08 av 1. oktober 2008

Beregning av ny lønn pr 01.05.2009

Publisert: 01/10/2008
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2008 ble partene også enige om lønnsmessige reguleringer pr 01.05.2009. KA vil i dette rundskrivet presisere nærmere hvordan lønnen for ansatte i kapittel 4 skal beregnes i 2009, jf. rundskriv nr 16/2008.
Tariffrevisjonen
Vi viser til resultatet av tariffrevisjonen pr 01.05.2008 som fulgte som vedlegg til rundskriv nr 13/2008. Der framgår det at partene ble enige om lønnsreguleringer pr 01.05.2009 i form av et generelt tillegg på 3,0 % av den enkeltes grunnlønn minimum kr 9 000, og nye minstelønnssatser i lønnsgruppe 1 – 5.

I protokollteksten knyttet til sentrale lønnstiltak pr 01.05.2008, pkt. 1 c), heter det: «Disse tilleggene skal komme i tillegg til ny minstelønn fra 01.05.2009».

Beregning av ny lønn
Beregning av ny lønn fra 01.05.2009 skal gjøres slik, i denne rekkefølgen:

1.   Alle arbeidstakere med stillingskode i kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2009, minimum kr 9 000.

2.   Den nye grunnlønna kontrolleres mot ny minstelønn. Ny minstelønn skal gis dersom minstelønnssatsen er høyere enn det som framkommer i pkt. 1 ovenfor. Stillinger uten fastsatt minstelønn får kun det generelle tillegget etter pkt. 1.

3.   Følgende må videre hensyntas ved beregning av ny grunnlønn fra 01.05.2009:

a) Arbeidstakere i lønnsgruppe 5 med 16 års ansiennitet har ny minstelønn på kr 424 500 i hht HTA kapittel 4, pkt. 4.6. Sentrale lønnstiltak får ingen betydning for lønnsgruppe 5.

b) De arbeidstakere i lønnsgruppene 1-4 som ikke ble omfattet avde sentrale lønnstiltakene etter vedlegg til forhandlingsprotokollen pkt. 1 c) i 2008 (som har under 16 års ansiennitet eller har oppnådd 16 års ansiennitet etter 30.04.2008 eller er tilsatt etter 30.04.2008) har ny minstelønn slik det framkommer i tabellen i HTA kapittel 4, pkt. 4.6.

c) De arbeidstakere i lønnsgruppene 1-4 som fikk tillegg etter vedlegget til forhandlingsprotokollen pkt. 1 c) i 2008 (som hadde 16 års ansiennitet pr 30.04.2008) får dette tillegget på toppen av minstelønn pr 01.05.2009 slik:

Lønnsgruppe 1:
kr 289 000 + kr 10 000 = kr 299 000

Lønnsgruppe 2:
kr 316 500 + kr 7 500 = kr 324 000

Lønnsgruppe 3:
kr 353 700 + kr 10 000 = kr 363 700

Lønnsgruppe 4:
kr 375 400 + kr 10 000 = kr 385 400.

Denne særskilte beregningen av ny grunnlønn gjelder kun for de sentrale lønnstiltakene i 2008 for lønns­gruppene 1–4 i forhold til minstelønn i 2009.

d) Det er fra 01.05.2009 iverksatt en generell minstelønnsgaranti på kr 300 000 for dem som har 20 års ansiennitet. Etter at ny lønn er beregnet etter punktene ovenfor, skal årslønn om nødvendig heves til kr 300 000 for alle stillinger i kapittel 4 med 20 års ansiennitet, inkludert de stillingene som ikke har fastsatt minstelønn.

Eksempel 1:
5124 Fagarbeider med 8 års ansiennitet har kr 270 400 i grunnlønn pr 30.04.2009. Ny lønn: kr 270 400 + 3 % = kr 278 512. Det generelle tillegget skal økes med minimum kr 9 000, altså til kr 279 400 som også (i dette tilfellet) er identisk med minstelønn HTA kapittel 4, pkt. 4.6.

Eksempel 2:
5137 Kirketjener med 20 års ansiennitet har kr 290 000 i årslønn pr 30.04.2009 inkludert sentralt tillegg på kr 10 000 i 2008.
Ny lønn: kr 290 000 + 3 % = kr 298 700. Det generelle tillegget skal økes med minimum kr 9 000, altså til kr 299 000. Dette er likt med ny grunnlønn etter pkt. 3 c) ovenfor, men med 20 års ansiennitet fanges arbeidstakeren opp av den generelle minstelønnsgarantien etter pkt. 3 d) ovenfor, ny lønn blir kr 300 000.

Eksempel 3:
5151 Sekretær med 17 års ansiennitet har kr 313 500 i årslønn pr 30.04.2009 inkludert sentralt tillegg på kr 7 500 i 2008.
Ny lønn: kr 313 500 + 3 % = kr 322 905
Grunnlønn i lønnsgruppe 2 i hht pkt. 3 c) ovenfor er høyere, ny lønn blir kr 324 000.

Eksempel 4:
5235 Menighetspedagog med 12 års ansiennitet har kr 355 000 i årslønn pr 30.04.2009.
Ny lønn: kr 355 000 + 3 % = kr 365 650
(Årslønna øker med mer enn kr 9 000, og den er høyere enn minstelønn i lønns­gruppe 3 i hht HTA kapittel 4, pkt. 4.6.)

Eksempel 5:
5175 Kantor med 17 års ansiennitet har kr 375 000 i årslønn pr 30.04.2009 inkludert sentralt tillegg på kr 10 000 i 2008.
Ny lønn: kr 375 000 + 3 % = kr 386 250
(Årslønna øker med mer enn kr 9 000, og den er høyere enn grunnlønn i lønns­gruppe 4 i hht pkt. 3 c) ovenfor.)

Eksempel 6:
5204 Kateket med 17 års ansiennitet har kr 412 000 i årslønn pr 30.04.2009.
Ny lønn: kr 412 000 + 3 % = kr 424 360. Minstelønn i lønnsgruppe 5 er høyere med kr 424 500 i hht HTA kapittel 4, pkt. 4.6.

Alle beløp i eksemplene er årslønn, deltidsstillinger beregnes forholdsvis.

KA kommer tilbake seinere med presiseringer vedr. merknaden til lønns­gruppe 5 om kirkemusikkfaglig profesjons­utdanning som skal gjelde fra 01.05.2009.

Frank Grimstad
adm. dir
 
 
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone