Info for rådsmedlemmer/Ledersamtale for kirkeverger

Ledersamtale for kirkeverger

Fellesrådet er kirkevergens arbeidsgiver. Dette ansvaret innebærer blant annet å gjennomføre en årlig ledersamtale med kirkevergen.

I forslaget til lederavtale som KA har utarbeidet, er det forutsatt at den som er tilsatt som daglig leder/kirkeverge skal få tilbakemelding på sitt arbeid.

KA anbefaler at en slik samtale gjennomføres årlig, i utgangspunktet av rådsleder. I spesielle tilfeller kan rådsleder suppleres av ett eller to andre rådsmedlemmer.

Rådsleder bør involvere rådet som helhet i forberedelsene til samtalen. Rådsleders fullmakter, for eksempel til å innvilge kompetansehevende tiltak eller hente inn ekstern veiledning må avklares før samtalen.

Det er naturlig at ledersamtalen tar utgangspunkt i lederavtalen. Denne må gjennomgås av begge parter som en del av forberedelsene til samtalen.

Målsettingen med samtalen er todelt:

 • Å gi daglig leder tilbakemelding på utført arbeid ut fra de forventninger som er nedfelt i lederavtalen samt de mål og resultatkrav som følger av rådets/styrets øvrige vedtak.
 • Å fange opp daglig leders arbeidssituasjon og avdekke behov for støtte, oppfølging og utviklingstiltak.

Rådets vurdering av hvordan daglig leder utfører sitt arbeid inngår som sentralt element i vurdering av leders lønn. Forhandlinger om lederlønn holdes utenfor selve ledersamtalen og følger bestemmelsene i hovedtariffavtalen (kap. 3, pkt. 3.4.1.) Veiledning om lønnsvurdering/lønnsfastsettelse av daglig leder finnes i rundskriv 2/15.

Aktuelle punkter i samtalen:

 • Forholdet til fellesrådet
 • Økonomi og økonomistyring
 • Personal og arbeidsgiveransvar
 • Kirkebygg og gravplass
 • Kirkelig virksomhet i soknene
 • Lederadferd (lojalitet, tillitsbygging osv.)
 • Daglig leders egen arbeidssituasjon og behov

Sjekkliste for rådsleder:

 • Kirkevergen skal være kjent med rammene for samtalen i forkant.
 • Sett av minst en time, gjerne to.
 • Få innspill fra resten av rådet i forkant. Avklar forventninger og fullmakter som tas med inn i ledersamtalen.
 • Før referat som både rådsleder og kirkeverge signerer i etterkant av samtalen.
Powered by Cornerstone