Rundskriv 10/06 av 29. juni 2006

Tilskudd til utgiftsdekning

Publisert: 29/06/2006
ved rekruttering av kateket/menighetspedagog
De fellesrådene som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få utgifter dekket til rekruttering av ny person i disse stillingene. Dette er en videreføring og utvidelse av det som tidligere er kunngjort i rundskriv 20/05. Ordningen gjelder ikke stillinger i trosopplæringsreformen i regi av Kirkerådet.

Bakgrunn
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også de midlene frigjort som bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning, og andre arbeidsgiver-relaterte formål. Det lå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forutsetninger ved overføringen at disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. KA har nå utvidet dette til å gjelde rekruttering i alle kateket- og menighetspedagogstillinger.

Ordning for tilskudd i 2006
1. Ordningen med tilskudd til rekruttering av kateketer gjelder for de arbeidsgivere (fellesråd, eller menighetsråd i kommuner med ett sokn) som enten har fått overført kateketstilling fra staten, eller har kateket- eller menighetspedagogstillinger uten statsstøtte. Ordningen omfatter ikke stillinger i trosopplæringsreformen i regi av Kirkerådet.

2. De arbeidsgivere som har rekruttert eller vil trenge å rekruttere ved ledighet i de nevnte stillingene i 2006, kan få dekket sine utgifter knyttet til rekrutteringen inntil kr 30.000. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter, og kan være utgifter til 
    a) annonsering 
    b) reise for å delta i intervju 
    c) ev. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak
Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysingstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.

3. Ordningen gjelder foreløpig ut år 2006, for stillinger som blir ledige innen 31.12.2006. KA vil deretter vurdere ordningen på bakgrunn av de erfaringer som er gjort, bl.a. hvor mye den er benyttet, og i forhold til det som blir fastsatt av departementet vedr. disse midlene for neste år.

4. Søknad med vedlegg om utgiftsdekning for kjente utgifter sendes løpende, og senest innen 20. desember 2006.

Søknad sendes:
KA
Postboks 1034 Sentrum
0104 Oslo

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone