Høringssvar til Kultur- og kirkedepartementet

Forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet

Publisert: 09/06/2008

KA har vært positiv til etableringen av frivillighetsregisteret og ser frem til at registeret kommer i drift. Våre organisasjonsmedlemmer vil dra nytte av registeret, og vi tror også det vil føre til forenkling og ressursbesparelse i den offentlige forvaltning.

Vi beklager imidlertid at Den norske kirkes lokale menigheter, som er selvstendige juridiske enheter med ansvar for egen økonomi, holdes utenfor registeret. Dette er et kunstig skille i forhold til andre tros- og livssynssamfunn. Denne problemstilling ligger riktignok utenfor forskriftens virkeområde. Men vi nevner det innledningsvis, da både loven og forskriften etter hvert vil bli utfordret i forhold til likebehandling av sammenlignbare virksomheter. Det gjelder blant annet hvis frivillighetsregisteret brukes som inngangsport til "grasrotandelen" til Norsk Tipping, skattefradragsordninger eller lotterilovgivning. På slike områder har frivillighetsregisteret et stort potensial. Da blir det uheldig at den lokale kirkes virksomhet kategorisk holdes utenfor. Menighetene, som i dag er selvstendige, nonprofit virksomheter registrert i Enhetsregisteret, kunne uten økonomiske, administrative eller andre konsekvenser for det offentlige, fått en egen kategori i Frivillighetsregisteret. Da ville hele frivilligheten vært registrert, og man kunne ved et tasteklikk holde disse utenfor eventuelle ordninger man ikke ønsket at menighetene skulle ta del i.

Når det er sagt har vi følgende konkrete merknader til forskriften:

Ad. kategori (aktivitetsområde)
Forskriftens § 4 viser til "klassifikasjonsskjema utarbeidet av departementet." I høringsnotatet har alle hovedkategoriene minst to underkategorier, bortsett fra [10 Tros- og livssynsorganisajoner]. Vi ser at dette har sin bakgrunn i FNs ICNPO-kategorier (International Classification of Non-Profit Organisations). Men kategoriene bør tilpasses lokale forhold. Departementet har selv tatt inn de typisk norske frivillighetssentralene og vurderer egen registrering av barne- og ungdomsorganisasjoner. Tilsvarende ber vi departementet vurdere å etablere underkategorier under [10 Tros- og livssynsorganisajoner]. En mulig inndeling vil være:

- 10.1 Tros- og livssynssamfunn
- 10.2 Tros- og livsynsorganisasjoner

Hovedårsaken til en slik inndeling er at tros- og livssynssamfunn i dag er en spesifikk gruppe av virksomheter regulert etter LOV 1969-06-13 nr 25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Å blande denne gruppen med andre livssynsorganisasjoner (frivillige religiøse organisasjoner) vil redusere nytten i forhold til to av registerets hovedformål; nemlig å legge til rette for forskning og statistikk om frivillig virksomhet, samt å bedre grunnlaget for å utforme den offentlige politikk i forhold frivillig sektor.

Ad. gebyr og avgift
KA er positiv til et årlig gebyr for å stå i registeret. Det vil føre til at registret til enhver tid er oppdatert. Samtidig tror vi det vil øke legitimiteten og nytten av registeret. Det vi imidlertid er bekymret for, er kostnadene ved førstegangsregistrering. For å få registeret raskt opp å gå bør registreringen første år være gratis. Denne kostnaden bør departementet ta, slik at vi raskt kan få et velfungerende register. Et gratis førsteår vil kunne føre til at svært mange registrerer seg, og dermed vil man trolig få inn en høyere beløp fra og med år to enn om man legger begrensninger i etableringsfasen.

Med vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker

Powered by Cornerstone