Høringssvar til Finansdepartementet

NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Publisert: 11/06/2008

NOU 2008:7 KulturmomsutvalgetNOU 2008:7Vi viser til brev av 2. april 2008 og har følgende kommentarer til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget.

Om forståelsen av begrepet frivillig virksomhet.
 
Utredningens største svakhet er den kunstige inndelingen og behandlingen av overlappende sektorer, henholdsvis kultur-, idrett- og frivillig sektor. En slik disponering av arbeidet oppfattes uhensiktsmessig fordi mesteparten av kultur- og idrettssektoren også inngår i frivillig virksomhet slik det er definert i LOV 2007-06-29 nr 88: Lov om register for frivillig virksomhet.
 
Hadde man lagt frivillighetsregisteret til grunn for arbeidet ville man enklere kunne tilpasset regelverk, statistikk og forskning til FNs internasjonale standard for nonprofit virksomheter[1], slik f.eks. Statistics Canada har gjort[2]. Da kunne man lagt til rette for et regelverk tilpasset alle typer nonprofit virksomheter, i stedet for å splitte frivilligheten slik som kulturmomsutvalget nå har lagt opp til. Den muligheten for samkjøring av offentlig regelverk ovenfor frivillige virksomheter har kulturmomsutvalget sett bort i fra. Derfor vil frivillige virksomheter fremdeles slite med ulik tolkning av begrepene allmennyttig, ideell, veldedig etc. som i tillegg har ulik betydning i f.eks. skatteloven og merverdiavgiftsloven. Det ville man også oppnådd et sentralt formål med statlige reformer og utredninger, nemlig en forenkling av regelverket. Kulturmomsutvalget har imidlertid kun sett på forenklinger i forhold til merverdiavgiftsregelverket, ikke på forenklinger mellom offentlig forvaltning og frivillig virksomhet generelt.
 
Denne type grunnlagstenkning kunne fint vært gjennomført uten at det ville fått provenymessige konsekvenser. Det ville kun endret på forståelsen av det sivile samfunn, ved at man tydeligere ville skilt mellom næringsvirksomhet og frivillig virksomhet. Dette er et naturlig skille i organisasjonsteorien, noe FN og flere land har tatt konsekvensen av.
 
Når det er sagt har vi følgende kommentarer til innstillingen:
 
Ad forslaget om utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur og idrettsområdet
Når grunninndelingen ble slik den ble, er vi enig med utvalget i at en utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget må baseres på breddemodellen slik den fremtrer i kapittel 9.3. Vi støtter også forslaget om å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur og idrettsområdet med lav sats på billetter.
 
Om heving av registreringsgrensen til 300.000 kr.
Vi er positive til en heving av registreringsgrensen. Den kunne med fordel også vært økt ytterligere, samt koplet opp mot en årlige prisjustering.
 
Om omtalen av tjenestemomskompensasjonsordningen

Vi er spesielt glad for at Kulturmomsutvalget har gitt tydelige signaler om forbedring av dagens tjenestemomskompensasjon i kapittel 13.4. Både en inkludering av all moms i ordningen, samt koplingen til frivillighetsregisteret, vil gjøre ordningen mer treffsikker og ryddig. På sikt ønsker vi imidlertid at frivillige virksomheter får en egen skatte- og avgiftslov som regulerer alle skatter og avgifter som frivilligheten må forholde seg til. Først da vil vi få et regelverk som tar det sivile samfunns behov på alvor.
 
Vi vil forøvrig gjøre oppmerksom på at vi støtter særmerknaden til Birgitte Brekke og Børre Rognlien i utredningens kapittel 1.
 
Med hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 
Frank Grimstad
adm.dir.

[1] The International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO)
[2] http://www.statcan.ca/english/freepub/13-015-XIE/2004000/icnpo.htm

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone