Høring – Regler for valg til menighetsråd og bispedømmeråd

Publisert: 12/11/2013

Kirkerådet

 

Vår dato: 11.11.13 Vår ref.: KA-12553 Deres dato: 27.09.13 Deres ref.: Saksbehandler: Øystein Dahle

 

Høring – Regler for valg til menighetsråd og bispedømmeråd

Vi viser til Kirkerådets brev 27. september 2013 med forslag til nye regler for valg av menighetsråd og bispedømmeråd/Kirkemøtet. Saken ble behandlet på KAs styremøte 24. nov. 2013

Innledning 

Gjennomføring av en demokratireform var i Stortingets kirkeforlik en premiss for økt kirkelig selvstyre og for grunnlovsendringene om Den norske kirke. Kirkevalgene i 2009 og 2011 ble gjennomført som forsøk der en rekke nye tiltak ble gjennomført, bl.a. preferansevalg, kirkevalg sammen med offentlige valg, delvis direkte valg til bispedømmeråd/KM, valgkort til alle medlemmer mv. Forsøkene ga langt større valgoppslutning, og KM har uttalt at demokratireformen samlet sett er tilfredsstillende fulgt opp. Både Kirkemøtet og departementet var imidlertid ikke tilfreds med forsøket med preferansevalg.

Stortingets endringer våren 2013 i kirkeloven om valg innebar i hovedsak at midlertidige regler i forbindelse med demokratireformen ble gjort permanente. I tillegg innebærer kirkelovens bestemmelser at mange sider ved valgordningen avgjøres av Kirkemøtet ved fastsettelse av valgregler.

Overordnede synspunkter 

For KA har det vært vesentlig å sikre valgordninger som bidrar til styrket demokratisk legitimitet til kirkelige rådsorganer. KA kunne ha ønsket en mer omfattende drøfting av valgordninger og de overordnede hensynene som var motivasjonen for demokratireformen. KA erkjenner likevel at det nå ikke er grunnlag for lovendringer av mer grunnleggende karakter. Det var i stor grad samsvar mellom Stortingets vurderinger av valgordningene og synspunktene fra Kirkemøtet 2013. Ut i fra behandlingen denne saken nå har fått i Kirkemøtet og i Stortinget er KA i hovedsak tilfreds med gjeldene valgordning.

KA synes i hovedsak at Kirkerådets forslag til regler på en god måte følger opp kirkelovens bestemmelser om valg. Vi tror forslaget til regler bidrar til en hensiktsmessig gjennomføring av kirkevalgene. Det var nok nødvendig å endre ordningen med preferansevalg, og det er positivt at det legges opp til mer enhetlig stemmegivning i valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Det er også positivt at valgene har mer til felles med andre offentlige valg. Videre vil KA støtte forslag om å avvikle prøveordningen med valg av halve menighetsrådet annethvert år på bakgrunn av flere dårlige erfaringer med delvis menighetsrådsvalg midt i den ordinære valgperioden.

Vi har følgende mindre merknader til forslaget:

  • Det er grunn til å vurdere om det bør være like bestemmelser mellom menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg mht. til tilføying av navn på listen. Vi tror det er en fordel av ordningen med endring av listene bør være lik for de to valgene.
  • Det bør vurderes om det skal være en tidligere frist for valgoppgjør for prester og leke tilsatte i bispedømmerådet. Resultatet av dette valget kan ha betydning for valgene av de leke kandidatene ved andre valgomgang, og vi finner det også ønskelig at resultatet av valget offentliggjøres for hele bispedømmerådet samlet.
  • KA er noe spørrende til at forslaget innebærer at det vil kunne bli to valgomganger med forholdstallsvalg. Dette vil bli en utfordrende ordning som bør vurderes på nytt.

 

Med hilsen

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Øystein Dahle
direktør

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone