Felles høringsuttalelse – forslag til regulering av uttak av verdier fra barnehagesektoren

Publisert: 09/08/2010
Arbeidsgiverforeningen Spekter, HSH, KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, NHO Service og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er bekymret for konsekvensene av regjeringens forslag til regulering av uttak av verdier, både i driftsår og ved opphør eller salg.

Vi mener at forslagene vil føre til raske og omfattende endringer i rammebetingelsene for ikke-kommunale barnehager. Vi mener forslaget ikke er tilstrekkelig utredet og ber derfor om at regjeringen revurderer sitt forslag på dette punktet.

Private barnehager har vært en viktig bidragsyter for den positive utviklingen i barnehagesektoren de seneste årene. Private barnehager vært en pådriver for høy dekning, høy kvalitet og stort mangfold. En stor andel av disse barnehagene er i tillegg etablert av kvinnelige førskolelærere og gründere.

Forslaget til ny § 14a i barnehageloven og påfølgende forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skaper stor uro i sektoren. Signaler fra bransjen tyder på at nyetableringer, innovasjon og utvikling kan stoppe opp. I tillegg er det grunn til å tro at forslaget vil være kostnadsdrivende, da det vil lønne seg å bruke opp alle midlene hvert driftsår. Vi er i tillegg bekymret for at usikkerheten kan spre seg til andre bransjer med høy grad av offentlig finansiering. Vi mener derfor at dette er en prinsipielt viktig sak for alle bransjer der private tjenesteleverandører driver med offentlig tjenesteproduksjon.

Organisasjonene mener at den generelle konkurransen mellom barnehagene vil begrense muligheten for å ta ut urimelig store verdier fra barnehagedriften i fremtiden. Vi merker oss i tillegg at KS også sier at den generelle situasjonen i sektoren uansett vil begrense muligheten for å ta ut urimelig store verdier fra barnehagedrift. Dersom kommunene tar i bruk dagens regelverk, er det etter vårt syn ikke behov for ytterligere reguleringer.

Med vennlig hilsen

Svend Dahl, Spekter
orbjørg Aalborg, HSH
Petter Furulund, NHO Service
Arild M. Olsen, Private Barnehagers Landsforbund
Øystein Dahle, KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone