Merknader til deler av kapittel 12 i NOU 2009:1 Integritet og individ

Publisert: 04/09/2009

Merknader til deler av kapittel 12 i NOU 2009:1 Integritet og individVi viser til departementets brev av 17.2.2009, hvor merknadsfristen er 20.08.2009. KA har enkelte synspunkter i forhold til kapittel 15.4.2 og 15.4.4.
 
KA er enig i at regler om en arbeidsgivers rett til innsyn i e-post og filer, som er lagret på en tilsatts datamaskin, bør inntas i arbeidsmiljøloven. Reglenes nåværende plassering, i forskrifter hjemlet i personopplysningsloven, antas å innebære at de for mange aktuelle brukere (arbeidsgivere, tillitsvalgte osv.) vil være unødvendig vanskelig å finne.
 
Dersom nevnte regler flyttes til arbeidsmiljøloven, bør reglene i større grad balansere arbeidsgiverens og arbeidstakerens interesser. KA er enig i at innsynsreglene må stille tilstrekkelige saklighetskrav osv., men de bør ikke gi feil signaler i forhold til en arbeidstakers bruk av arbeidsgiverens tid og ressurser. Når en arbeidstaker disponerer arbeidsgiverens datamaskin til private formål, så tilsier lojalitet i arbeidsforholdet at dette skjer i minst mulig grad i arbeidstiden, og at det ikke går på bekostning av det arbeidsresultat som bør kunne forventes. Dette lojalitetshensynet burde komme frem i innsynsreglene.

Med hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Frank Grimstad
Adm. dir.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone