Høringssvar

Praktisk-kirkelig kompetansesenter i Tromsø

Publisert: 23/06/2001

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) vil generelt gi full støtte til etableringen av et praktisk-kirkelig kompetansesenter i Tromsø.  Rekrutteringssituasjonen for kirken i Nord-Norge er vanskelig og tiltaket vil derfor forhåpentlig bidra til å snu denne trenden.

KA vil også særlig framheve at utdanningen søker å bedre forståelsen av samarbeid mellom kirkelige profesjonsgrupper gjennom felles undervisning, og ser denne studieorganiseringen som særlig positiv.  En vil også framheve den vekt praksis har fått som positiv.

Det anses som en viktig forutsetning at det inngås samarbeid med ulike høgskolemiljøer slik at studenter kan gjennomføre en samlet og helhetlig utdanning i Nord-Norge, da dette ventelig vil være en viktig faktor for å kunne bidra til å styrke rekrutteringssituasjonen i nord.

Hovedtrekkene i det ettårige studiet, slik det framstår i rapporten, synes å fokusere på vesentlige fag - både av felles- og yrkesspesifikk karakter.  Da det foreløpig ikke foreligger nærmere fagplaner er det ikke mulig å gi noen mer konkret høringsuttalelse på dette feltet.  KA ser gjerne at det praktisk-kirkelige kompetansesenteret kommer nærmere tilbake med forslag til fagplaner.

Målene for kompetansesenteret er ambisiøse og skal favne ulike behov.  På den ene siden ønsker man både å gi tilbud til studenter under utdanning og til stillingsinnehavere som trenger kompetanseoppbygging.  Samtidig søker man, på den andre siden, å gi et tverrfaglig tilbud for flere profesjonsgrupper.  Rapporten viser at man har kommet så langt det er mulig, gitt disse ulike målsettinger.  Samtidig er det i relasjon til dette felt at KA ser visse problemstillinger, knyttet til at man får et faglig tyngdepunkt i tilbudet som særlig ivaretar kravene knyttet til kompetanse for prester, kateketer og diakoner (jf. tjenesteordningene).

Disse problemene kan da særlig relateres til gruppene av kirkeverger og kantorer, som ikke i samme grad vil måtte ha sin basiskompetanse relatert til praktisk-kirkelige fag.  KA ser dette særlig som et problem for medarbeidere som allerede er i stilling, men som mangler formell kompetanse, og vil derfor be om at det arbeides videre med å finne løsninger som er bedre tilpasset behovene til disse gruppene.

En mulighet vil kunne være å tydeligere profilere den yrkesspesifikke del av disse utdanningene.  For kirkeverger vil det for eksempel kunne være mulig å korte ned praksisdelen av studiet, til fordel for en styrking av den yrkesspesifikke fagdelen.

KA er opptatt av at den utdanning som gis i tillegg til å ta utgangspunkt i profesjonenes ståsted, også tar utgangspunkt i at kirken som organisasjon også har legitime behov for styringsverktøy.  Dette innebærer at studiet også må skape forståelse for kirkelige organers arbeidsgiveransvar og styringsrett.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone