Høring i Stortingets familie- og kulturkomite

Frivillighetsregisteret og Den norske kirke

Publisert: 21/05/2008

Notat fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Til Stortingets familie- og kulturkomite
Dato: 21. mai 2007
Sak: Oppsummering av hovedsynspunkter på forslag til Ot. prp. nr. 55 (2006-2007) Lov om register for frivillig virksomhet


KA er i hovedsak positiv til forslaget om opprettelsen av et frivillighetsregister i NOU 2006: 15 Frivillighetsregister. KA hadde imidlertid grunnleggende innvendinger til utredningens omtale og forslag når det gjelder frivillig virksomhet i Den norske kirkes menigheter. På tross av at utredningen la opp til en forholdsvis vid forståelsen av hvilke virksomheter som skal få registreringsrett, foreslo utvalget at frivillig arbeid i Den norske kirke ikke skal få registreringsrett. Begrunnelsen for dette var i hovedsak at Den norske kirke er såpass nær tilknytning til staten både når det gjelder økonomi, forvaltning og organisasjon, jf utredningens pkt 3.6.3, side 29 og 30. Det samme argumentet synes å være bakgrunnen for at lovforslaget som legges fram for Stortinget legger opp til at Den norske kirkes menigheter ikke skal ha registreringsrett, jf pkt 7.3.1 i lovproposisjonen.

Vi vil peke på to hovedargumenter for at Den norske kirke skal få registreringsrett:

1.Ett av formålene med registeret er at det skal gi informasjon og dokumentasjon av det frivillige arbeid. Hvis Den norske kirke ikke får registreringsrett vil registeret ikke gi noen informasjon om det omfattende frivillige arbeid som foregår i Den norske kirkes 1300 menigheter. Dette vil svekke registerets mulighet til å gi fullstendig informasjon om frivillig virksomhet.

2.Innenfor statskirkeordningens ramme har stat og kommune i nyere tid i økende grad lagt til grunn en forutsetning om økonomisk og lovmessig likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Dette har bl.a. gitt ordninger der alle trossamfunn mottar offentlig tilskudd pr medlem på svarer til det som Den norske kirke mottar i offentlige bevilgninger pr medlem. Hvis registeret brukes som grunnlag for ulike tilskuddsordninger eller andre økonomiske rettigheter/­plikter for frivillig virksomhet, så vil frivillig aktivitet innenfor Den norske kirkes ramme falle utenfor disse ordningene. Dette vil kunne medføre en forskjellsbehandling av Den norske kirke i forhold til andre tros- og livssynssamfunn, jf ordningen med skattefradrag for gaver til Den norske kirke. Frivillig arbeid i Den norske kirkes menigheter vil også kunne få andre rammebetingelser enn tilsvarende virksomhet i lag og foreninger.
Dette tilsier at det skal tungtveiende prinsipielle argumenter for at Den norske kirkes menigheter ikke skal ha registreringsrett. Vi synes at verken utredningen eller lovproposisjonen i tilstrekkelig grad drøfter de hensyn som taler for og imot registreringsrett for Den norske krikes lokale enheter. Vi vil her peke på følgende forhold:

  • Det er ikke Den norske kirke som sådan som skal gis registreringsrett, men de lokale enhetene der det frivillig arbeid forgår. Den norske kirke lokalt består av rettslige selvstendige enheter som ikke er å forstå som statlig virksomhet. KA ønsker ikke registreringsrett for den statlige delen av Den norske kirke, slik som Kirkemøtet, biskopene, bispedømmerådene mv.
  • I lovproposisjonen pekes det på at Den norske kirke utfører offentlige oppgaver som er offentlig finansiert. KA vil peke på at det frivillige arbeid i Den norske i hovedsak foregår på områder som ikke er lovpålagte oppgaver og som heller ikke har offentlig finansiering. Andre virksomheter som utfører offentlige oppgaver og/eller har stor andel offentlig finansiering gis i forslaget registreringsrett.
  • Den offentlige finansieringens andel av den totale økonomien i de lokale enhetene i Den norske kirke kan gjenfinnes i andre tros- og livssynssamfunn.

Konklusjon: Vi vil anmode om at Stortinget gir lokale enheter i Den norske kirke registreringsrett i Lov om frivillig virksomhet. Subsidiert vil vi anmode om at Stortingets familie- og kulturkomite ber departementet utrede nærmere spørsmålet om registreringsrett for lokale enheter i Den norske kirke.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone