Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd – KAs høringsuttalelse

Publisert: 23/03/2012
Departementets høring om forskriftsendringer har som utgangspunkt at bokføringsregler, som gjelder for næringsdrivende og kommunal forvaltning, i det alt vesentlige også skal bli gjort gjeldende for kirkelige fellesråd fra 01.07.2012, og i begrenset omfang for menighetsråd. KAs høringssvar til FAD gir sin tilslutning til foreslåtte endringer i økonomiforskriften, men ber FAD vurdere utsatt iverksettelse til 01.01.2013. KAs høringsuttalelse gjengis her. Se også lenke til en bredere omtale hva bokføringsreglene går ut på.

Til

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
kirkeavdelingen
Pb 8004 Dep.
0030 Oslo

Vår dato: 08.03.12 *Vår ref.: KA-10142  *Deres dato: 18.01.2012 *Deres ref.: 11/3475  *Saksbehandler: Trygve Nedland

Høring – Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd 

Vi viser til høringsnotat fra departementet datert 18. januar 2012, med svarfrist 30. mars 2012. Forslaget om endringer i økonomiforskriften innebærer at bestemmelsene i bokføringslov/-forskrift blir gjort gjeldende for de kirkelige fellesrådene med noen unntak/begrensninger. Som det fremgår av høringsbrevet fra departementet, er forslaget utarbeidet i nært samarbeid med KA, og KA stiller seg generelt positiv til forslaget, som vil bety at fellesrådene vil få regler som er harmonisert med regler som gjelder i privat sektor og som ble gjort gjeldende for kommunesektoren fra 1. januar 2011.  

Bestemmelsene i bokføringslov/-forskrift er primært innrettet for å ivareta eksterne interessers behov for kontroll og innsyn. KA er opptatt av at økonomiforvaltningen hos våre medlemmer skal skje med høye kvalitetskrav, og vi mener derfor det er en selvfølge at kirkelige fellesråd skal etterleve de alminnelige krav til bokføring som gjelder. Vi kan derfor ikke se noen grunn til at kirkelige fellesråd skal være unntatt fra regler som gjelder for næringsliv og kommunal sektor for øvrig, og forskriftsendringen vil være klargjørende om hvilke regler som gjelder for bokføring. 

Endring i økonomiforskriften 

Den forskriftstekniske endring i økonomiforskriften som medfører at bokføringsreglene blir gjort gjeldende, er utformet etter samme mønster som tilsvarende endringer som ble gjennomført i regnskapsforskriften for kommuner fra 2011. Dette er naturlig ut fra den nære tilknytning som er mellom regnskapsbestemmelser for kirkelige fellesråd og kommuner. Vi merker oss at det er foreslått noen unntak, som er begrunnet i at forskriftendringen ikke skal påføre fellesrådene nye, skjerpede krav til rapportering og ajourhold enn det som følger av eksisterende bestemmelser. 
Vi har også merket oss at forskriftsendringen får en svært begrenset effekt for menighetsråd i flersognskommuner, ved at det kun er bokføringslovens grunnleggende prinsipper som blir gjort gjeldende for disse menighetsråd. Vi mener dette er en fornuftig begrensning. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

KA legger, i likhet med departementet, til grunn at de langt fleste fellesråd allerede har en bokføringspraksis som er i samsvar med bestemmelsene i bokføringslov/-forskrift. I den grad det skulle vise seg at det er forhold som ikke er i samsvar bestemmelsene, må man gjøre de nødvendige tilpasninger /forbedringer. Selv om vi ikke tror det vil medføre store endringer, vil det likevel i en overgangsperiode måtte forventes at forskriftsendringen kan påføre fellesrådene ekstra ressursbruk og utgifter. Det er i seg selv arbeidskrevende å forholde seg til nytt lov-/forskriftsverk som er relativt omfattende og detaljert.
KA er forberedt på at det i en overgangsperiode vil være ekstra behov for opplæring og veiledning, og har annonsert kurs i temaet høsten 2012, samt at vi vil være tilgjengelig for faglig rådgivning. 

Avsluttende kommentar 

KA har merket seg at forskriftsendring er foreslått gjort gjeldende fra 01.07.2012.Dette kan for noen fellesråd oppleves som kort frist, hvis det er behov for å gjøre tilpasninger av gjeldende praksis. Vi ber derfor departementet vurdere utsatt virkningstidspunkt til 01.01.2013 slik at alle fellesråd får nødvendig tid til å tilpasse seg nytt regelverk.

Med hilsen

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

Betty Haga (s),
økonomisjef

Trygve Nedland (s),
spesialrådgiver 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone