Høringsuttalelse – strukturendringer i statsbudsjettet

Publisert: 15/05/2014

Kulturdepartementet
Kirkeavdelingen

Vår dato: 06.05.14 Vår ref.:  Deres dato: 10.02.14 Deres ref.: Saksbehandler: Øystein Dahle

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 10. februar 2014 vedr. strukturendringer i statsbudsjettet under budsjettkapittel 340. Forslagene innebærer bl.a. dagens bevilgninger under post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke samles i èn bevilgning under samme budsjettpost.

Vi viser også til KAs høringssvar av 20. mars 2013 vedr. budsjettreformer for statlige tilskuddsposter til Den norske kirke. KA støttet her en utvikling der budsjettansvar og -myndighet i økende grad overføres fra departementet til kirkelige organer. KA uttrykte likevel skepsis til at overføring av fullmakter og oppgaver fra departementet til kirkelige organer skjer gjennom enkeltsaker der det er uklart hvilken overordnet strategi og premisser som ligger til grunn. KA savnet en mer grunnleggende drøfting av prinsippene for statlig budsjettstyring av Den norske kirke etter grunnlovsendringene. KA ønsker at den foreslåtte sammenslåingen av post 75 og 77 utsettes inntil de overordnede rammene for tilskuddsforvaltningen er tydeligere avklart.

I vårt høringssvar i 2013 pekte KA på at det er en gjennomgående større uforutsigbarhet for tilskuddsordninger mht budsjettvekst i tråd med kostnads- og lønnsutvikling, da risikoen for å håndtere endringer i utgiftene i stor grad overføres til tilskuddsmottager. Vi erfarer også at den årlige reguleringen av tilkuddsposter er noe mindre enn offentlig lønnsvekst (bl.a. fordi de kirkelige tilskuddspostene i hovedsak går til å dekke lønnsutgifter og i mindre grad brukes til kjøp av varer og tjenester). I tillegg vil generelle tilskuddsposter med svakere politiske målsettinger være mer utsatt for budsjettreduksjon. Forslaget denne gangen om sammenslåing av postene 75 og 77 vil kunne svekke den politiske forpliktelsen om statlig tilskudd til trosopplæring i tråd med forutsetningene i Stortingets behandling om trosopplæringsreformen.

Vi vil her særlig peke på forventede økte pensjonskostnader til stillinger innen trosopplæring. KA ønsker at staten i større grad påtar seg ansvar for pensjonskostnader for statsfinansierte stillinger. Vi ønsker bl.a. å unngå en situasjon der årlig vekst i pensjonskostnadene dekkes inn ved årlig redusert ressursinnsats innen trosopplæring.

I vårt høringsbrev i 2013 utfordret vi departementet til å utvikle ordninger for tilskuddsforvaltningen som kunne danne modell for en framtidig tilskuddsordning for prestetjenesten og de regionale/sentralkirkelige råd (ved overføring til rammetilskudd). Vi kan ikke se at dette høringsbrevet gir signaler om en mer robust tilskuddsordning som vil gi større trygghet for statlig virksomhet som skal overføres til en tilskuddsfinansiert kirkelig virksomhet. 

KA er glad for at departementets bestemmelser om statstilskuddet til trosopplæring og andre kirkelige formål såpass klart avgrenser bruken av midlene i forhold til kommunenes utgiftsforpliktelser etter § 15 i kirkeloven. Tilsvarende gjelder for avgrensningen i forhold til statens ansvar for prestetjenesten og de regionale/sentrale kirkelige rådsorganer

Omlegging av tilskuddssystemet påvirker myndighetsrelasjoner og roller i den kirkelige organisasjon, og disse blir i liten grad drøftet i høringsnotatet. Forvaltning av tilskudd til bl.a. trosopplæring berører sentrale spørsmål om fordeling av ansvar og styring i den kirkelige organisasjon. KA ønsker bl.a. tydeligere rammer for hvordan midler til trosopplæring, diakoni mv skal forvaltes i tråd med kirkelovens ansvarsfordeling. Vi ønsker å bidra til at det bl.a. utvikles en god samhandling mellom KA og Kirkerådet når det gjelder utvikling av regelverk og ordninger på dette området hvis strukturendringene gjennomføres som foreslått.

 

Med hilsen

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Øystein Dahle

direktør

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone