Oppdatering av retningslinjer for Opplysningsvesenets fonds samfunnsbevisste investeringer. Høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorga

Publisert: 03/10/2014

Vår dato: 30.09.14 Deres dato: 23.06.14 Deres ref.: l4/714-6hmg Saksbehandler: Øystein Dahle

Vi viser til deres høringsbrev med forslag om en oppdatering av retningslinjer for Opplysningsvesenets fonds samfunnsbevisste investeringer. Vi takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse. 

KA vil innledningsvis uttrykke stor tilfredshet med at OVF har stor oppmerksomhet på tiltak som kan sikre samfunnsansvarlig forvaltning av fondets verdier. Fastsetting av et dokument med det overordnede verdigrunnlaget og egne retningslinjer for finansforvaltningen vil være en god måte å løfte fram og understreke de verdiene som skal prege OVF arbeid. Det er også positivt at retningslinjene blir oppdatert og fornyet med jevne mellomrom.

Det er nødvendig at OVF forvalter sine verdier på en måte som kan bidra til å sikre fondets økonomiske verdier. Det er derfor positivt at OVF forutsetter en ansvarlig forvaltning som bidrar til å øke fondets verdier og avkastning til kirkelige formål.  Det er samtidig avgjørende at dette skjer på en samfunnsmessig ansvarlig måte og i tråd med sentrale etiske verdier. KA erfarer i tillegg at kritikk av OVF samfunnsmessige rolle lett kan ramme kirkens generelle omdømme, og i noen tilfeller kan dette også ramme den lokale kirke. Det bør derfor være en overordnet målsetting for OVF at forvaltningen av verdiene balanserer de økonomiske og samfunnsmessige/etiske hensynene på en reflektert og tillitvekkende måte. 
  
KA finner ikke grunnlag for å uttale seg mer detaljert om de foreslåtte verdigrunnlaget og retningslinjene.  Vi har likevel følgende innspill til forslagene: 

1.    Verdigrunnlaget blir i forslaget begrunnet primært på grunnlag av kirkens etiske verdier. Det er ønskelig med en bredere omtale som bl.a. begrunner verdigrunnlaget mer spesifikt, også i mer allmenne etiske verdier. 
2.    Det synes hensiktsmessig å skjelne mellom a). selskaper som en ikke skal investere i, og b). selskaper som en søker å unngå å investere i. Det er likevel grunn til å stille spørsmålstegn ved at selskaper som produserer porno som er ulovlig i henhold til norsk lov ikke er omfattet av selskaper som en ikke skal investere i. Det samme kan sies om f.eks. investeringer selskaper som anvender barnearbeid som bryter med norsk lovgivning. 
3.    Det er positivt at retningslinjene anbefaler at fondet skal etterstrebe investeringer som fremmer ILO-konvensjonene om urfolks rettigheter og HMS. Som en arbeidslivsorganisasjon vil KA anbefale at også andre ILO-konvensjoner om arbeidsliv blir vektlagt på tilsvarende måte. Aktuelle tema er her bl.a. forhold knyttet til organisering, arbeidsforhold, lønn, diskriminering og tvang på arbeidsplassen.  
4.    Vi savner en omtale i retningslinjene om motarbeidelse av korrupsjon og bidrag for transparens i de selskaper som fondet investerer i.  


Med hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Frank Grimstad
adm direktør 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone