KIRKELIG ORGANISERING:

– Klokt å legge til rette for videreutvikling innenfor dagens rammer

– I disse uværstider vet alle hvor viktig det er med veier som er trygge og fremkommelige, sier KAs administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs om Kirkemøtets nye vedtak i saken om kirkelig organisering. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Publisert: 08/08/2023
Kirkemøtet legger bort fjorårets vedtak om todelt ledelse. – Et viktig vedtak i en vanskelig sak, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Dette er ikke et «rykk tilbake til start»-vedtak, men etter vårt syn en klok videreutvikling innenfor dagens rammer, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, etter Kirkemøtets vedtak i saken om kirkelig organisering tirsdag formiddag.

– En større omorganisering tar mye energi og oppmerksomhet. Det er kun verdt det hvis man vet at endringen gir en langt bedre organisering. Utvikling innenfor nåværende organisering er mulig uten for mye usikkerhet og konflikter, og det kan gjøres med sterkt fokus på utadrettet arbeid, fastslår hun.

I tråd med KAs anbefaling

Den norske kirkes øverste organ har nå med stort flertall bestemt seg for å legge bort sitt eget vedtak fra september 2022, der målet var en ordning for delegering av arbeidsgiverfunksjoner for prester og gjennomgående todelt daglig ledelse med sidestilt kirkefaglig og administrativ leder i lokalkirken.

I det nye vedtaket heter det at «Kirkemøtet går inn for å videreutvikle dagens arbeidsgiverorganisering (…).

Vedtaket er i tråd med KAs anbefaling: «Kirkemøtet 2023 bør ikke bare avvise de fremlagte forslag til kirkelig organisering. Det bør pekes på alternative veier til målet om bedre samhandling», skrev Marit Halvorsen Hougsnæs i kronikken «Seks tiltak for bedre samhandling i kirken» i Vårt Land i juni.

– Viktig med fremkommelige veier

KAs-sjefen sier at Kirkemøtet nå har evnet å peke ut en ny vei fremover i et vanskelig terreng.

– I disse uværstider vet alle hvor viktig det er med veier som er trygge og fremkommelige. Det store flertallet som står bak årets vedtak, gir forsterket fundamentering av veivalget som nå er gjort. Kirkemøtet har gjort et viktig vedtak i en vanskelig sak, fastslår Hougsnæs, som samtidig understreker at punktum ikke er satt med dette.

– Det skal arbeides videre med å utvikle både fellestjenester, maler for samhandling og så videre. I tillegg skal Kirkemøtet neste år behandle viktige spørsmål knyttet til rammer for folkevalgtes styringstjeneste i kirken.

– Klokt å legge til rette for videreutvikling innenfor dagens rammerMarit Brandt Lågøyr er direktør i avdeling for politikk, ledelse og innovasjon i KA.Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Videreutvikling gjennom fellestjenester og kulturbygging

«Videreutviklingen [av dagens arbeidsgiverorganisering] kan blant annet skje gjennom fellestjenester og kulturbygging, samt avtaler om forpliktende samarbeid i soknet. Kirkerådet bes om å utrede:

a. En ramme for avtaler om lokal ledelse mellom arbeidsgiverorganer for soknet og for rettssubjektet Den norske kirke

b. hvordan behovet for faglig ledelse av alle arbeidstakergrupper i Den norske kirke kan ivaretas, samt hvordan samledelse skal utøves

c. hvordan arbeidsgiveroppgaver skal utøves på bispedømmenivå.»

– Styrke kirkens evne til å nå målene

– Det har skjedd en betydelig utvikling i løpet av de siste årene. Ikke minst har mange fått større forståelse for hverandres roller og oppgaver i kirken – og betydningen av de ulike rollene, sier direktør i avdeling for politikk, ledelse og innovasjon i KA, Marit Brandt Lågøyr.

– Og det er mange eksempler på godt lokalt samarbeid som både styrker ledelsen av ulike faggrupper og frivillige, bruker ressursene klokt og øker trivsel og engasjement blant alle ansatte.

KA kommer til å bidra i den videre prosessen, blant annet ved å bistå alle de kirkelige arbeidsgiverne i med å få på plass avtaler som kan forsterke samhandlingen i Den norske kirke både mellom styringsnivåer, ledere og ansatte, understreker Lågøyr.

Gjensidighet og likeverdige relasjoner

Kirkemøtet legger til grunn at samhandlingen fremover skal være basert på gjensidighet og likeverdige relasjoner. Det skal utvikles avtalebaserte, tverrfaglige samarbeidsmodeller mellom soknene og rettssubjektet Dnk ut fra det faktiske ansvaret de ulike organene har.

– Det har vi stor tro på, og vi vil bidra sammen med Kirkerådet til å få gjennomført dette. Vi tror dette vil styrke kirkens evne til å nå de overordnede målene om å være mer for flere, være der livet leves og åpne rom for tro, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone