Kommunene om kirkelig organisering: Advarer mot svekket relasjon

Arendal – her ved sitt kombinerte kulturhus og rådhus – er én av 103 kommuner som har svart på høringen om kirkelig organisering. Foto: Erik Mykland/CC BY-NC-SA 2.0 (flickr)
Publisert: 15/12/2021
103 kommuner har levert høringssvar om forslagene til ny organisering av Den norske kirke.

– Svarene fra kommunene samt KS og enkelte regionråd bekrefter kommunal vilje til samhandling og en klar forpliktelse til å finansiere den lokale kirke, sier fagdirektør i KA, Harald Askeland, som har gått gjennom materialet.

Kommunene var invitert til å delta i høringen om ny kirkelig organisering. Rapporten «Samhandling i en selvstendig folkekirke» tar utgangspunkt i en organisering i virksomheter på prostinivå. Utvalget er delt i hvordan arbeidsgiveransvaret skal organiseres, men flertallet ønsker at alle lokalt ansatte skal ha prostifellesrådet som arbeidsgiver.

Mindre kommuner mest skeptisk

103 kommuner avga svar, og flertallet av dem uttrykker aksept for at det er nødvendig for Den norske kirke å organisere seg i bærekraftige enheter som kan effektivisere og kvalitetssikre kirkelige tjenester.

– Materialet viser imidlertid at kommunene uttrykker betydelig uro for de utfordringer som kan ligge i denne type sentraliserende organisering. Særlig gjelder dette for mellomstore og mindre kommuner. I særlig grad er kommunene urolige for at prostifellesråd vil bidra til å svekke relasjonen, samvirket og til syvende og sist viljen til å finansiere. For å motvirke dette peker kommunene på at de ønsker én-til-én-dialog om økonomi, samt mekanismer som sikrer at tilskudd anvendes i egen kommune, sier Askeland.

Tror på interkommunalt samarbeid

Ti kommuner oppgir at de støtter prostifellesrådsmodellen, mens bortimot en tredjedel av respondentene skriver at de vil videreføre dagens ordning eller at de eksplisitt avviser prostifellesrådsmodellen.

– Flere nevner at interkommunalt samarbeid kan fungere og enkelte peker på at en justert modell med færre kommuner kan fungere, sier Harald Askeland.

Les hele oppsummeringen av kommunenes høringssvar her.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone