Bispemøtet vil frata fellesrådene arbeidsgiveransvaret

Biskopene i Den norske kirke avbildet i Nidarosdomen i oktober 2020. Foto: Kirkerådet/CC0 1.0
Publisert: 24/05/2022
Biskopene anbefaler en løsning som fratar soknene ved kirkelige fellesråd rollen som arbeidsgiver for dem som i dag arbeider lokalt.

Bispemøtet var samlet 18.-19. mai, kort tid etter at dokumentene for Kirkerådets maimøte ble offentliggjort. Protokollen fra møtet viser at et samlet Bispemøte peker på arbeidsgivermodell 2 med nasjonalt arbeidsgiveransvar som den foretrukne modellen for fremtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke (Sak BM 21/22).

Vedtaket omtales som et «innspill» til Kirkerådets møte 30.-31. mai, der denne saken er på dagsorden. Biskopene anbefaler dermed en løsning som fratar soknene ved kirkelige fellesråd rollen som arbeidsgiver for dem som i dag arbeider lokalt.

Biskopene legger vekt på at det er en nasjonal modell som fremstår som «mest tjenlig for kirken som helhet, og den som best ivaretar kirkens enhet». De hevder videre at denne modellen best «kan sikre likebehandling av alle ansatte» og lettere vil kunne kombineres med «at det kan være mindre fellesråd, da de kan få støtte fra regionalt og nasjonalt hold» til likevel å kunne ivareta ulike deler av arbeidsgiveransvaret.

Biskopene erkjenner at det knytter seg utfordringer også til denne modellen, men de omtaler ikke noen av de konkrete risikofaktorer som er nevnt i Kirkerådets saksnotat knyttet til modell 2. Kirkerådet peker her på at denne modellen bærer i seg høyere risiko særlig for et svekket lokalt menighetsengasjement, svekket rekruttering av folkevalgte og svakere lokalkirkelig økonomi. Biskopene omtaler heller ikke at modellen er rettslig omtvistet.

Biskopene avslutter uttalelsen med et ønske om dialog mellom folkevalgte organer i Den norske kirke fram mot Kirkemøtet i september 2022: «Biskopene og bispedømmerådene har som medlemmer i KM et særlig ansvar for å lytte og legge til rette for tett kontakt med soknets organer.»

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone