KIRKEMØTET 2022:

Debatt: «Også kirken er en del av den norske modellen»

F.v. May-Britt Sundal (Fagforbundet), Trond Ellefsen (Delta), Anders Hovind (Creo) og Marit Brandt Lågøyr (KA). Foto: Birgit Dannenberg, Nadia Frantsen, KA, KA
Publisert: 21/09/2022
Den norske kirke må organisere seg i tråd med grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven, skriver representanter for Fagforbundet, Creo, Delta og KA.

Innlegget ble først publisert i Vårt Land.

Kirkemøtet må vedta en kirkelig organisering som bygger bred legitimitet i norsk arbeidsliv. Det innebærer at også kirken organiserer seg i tråd med grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven, skriver representanter for Fagforbundet, Creo, Delta og KA.

Den norske kirke er en landsdekkende folkekirke. Det er også en arbeidsplass for ansatte over hele landet. Den norske kirke er som folkekirke i særklasse internasjonalt når det det gjelder organisasjonsgrad. Det er vi stolte av!

Som parter på kirkelig sektor, bidrar vi sammen til å utvikle sektoren som en del av det organiserte arbeidslivet og den norske modellen. Det innebærer å videreutvikle et avtaleverk som understøtter Den norske kirkes landsdekkende ansvar og folkekirkelige oppgaver, og sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. Vi er også opptatt av at kirken følger grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven som blant annet omfatter prinsippet om direkte tilsetting i den virksomhet arbeidet utføres.

Kirken er en del av det norske samfunnet – og må også ha et blikk på det som skjer utenfor egen sektor. Rett før Stortinget tok ferie, lanserte Regjeringen en rekke forslag til innstramminger i arbeidsmiljøloven. Målet er flere faste og direkte ansettelser i virksomheten arbeidet utføres, blant annet for å sikre et reelt og direkte topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Regjeringen vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, også har rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Som parter i det kirkelige arbeidslivet, vil vi oppfordre delegatene til Kirkemøtet om å sette seg godt inn i lovendringene som foreslås.

Vi er en fristilt folkekirke, men vi er ikke fristilt fra lovverk og forventinger fra myndighetene, enten det gjelder arbeid mot diskriminering, det kirkelige demokratiet eller arbeidsmiljølovgivning. Regjeringserklæringen varslet en storrengjøring i arbeidslivet. I høst behandler Stortinget regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kirkemøtets vedtak må ikke skape uklarhet om arbeidsgivers identitet; hvem som har plikter etter arbeidsmiljøloven §1-8 eller §2-2.    

Betydningen av de alminnelige prinsipper som ligger til grunn for organiseringen av norsk arbeidsliv og av den norske modellen har vært lite framme i den kirkelige debatten. Det er også lite omtalt og utredet i grunnlagsdokumentene som følger saken til Kirkemøtet. Dette på tross av at organisering av arbeidslivet er høyt på den politiske dagsorden.

Kirken må vedta en organisering som bygger på grunnprinsippene i norsk arbeidsliv – i takt med samfunnsutviklingen og i tråd med den norske modellen. Det er viktig for folks tillit til kirken, og for at kirkelige arbeidsplasser blir attraktive for ulike yrkesgrupper. Så skal vi gjøre vårt som parter for å fremme samarbeid, bygge tillit og god kultur, blant annet ved å videreutvikle avtaleverket og det partssammensatte arbeidet.

Fagforbundet v/ May-Britt Sundal, Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Delta v/ Trond Ellefsen, 1. nestleder
Creo v/ Anders Hovind, nestleder
KA v/ Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør

Mer om kirkelig organisering:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone