KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: – Mye står på spill

Administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og fungerende styreleder Oddbjørn Eide i KA. Begge foto: KA
Publisert: 15/09/2022
KA er til stede når Kirkemøtet skal gjøre prinsippvedtak om fremtidig organisering av arbeidsgiveransvar.

– Saken berører helt grunnleggende spørsmål for våre medlemmer. Mye står på spill. Derfor har det i alle år vært landsrådet i KA som har meislet ut vår politikk i denne saken, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ, er samlet i Trondheim fra 22. til 26. september. På sakskartet står kirkelig organisering, en sak som har vært oppe flere ganger gjennom mange år.

Vil delta på høring i komité

På KA-landsrådets møte i september 2021 ble det gjort et enstemmig strategiplanvedtak for perioden 2021-2025 om å videreføre arbeidet for «målsettingen om at alle som arbeider lokalt skal ha den samme arbeidsgiver» i tråd med tidligere intensjonsvedtak og bidra til å «videreutvikle ordningen med demokratisk valgte fellesorganer for soknene» med «arbeidsgiveransvar» og ansvar for å «sikre relasjonen til kommunene» som viktige ansvarsområder.

– Vi kommer til å delta på høring i komiteen som behandler saken om kirkelig organisering på Kirkemøtet og fremme våre medlemmers interesser i denne saken. Modellene som nå ligger på bordet avviker imidlertid en del fra de som ble sendt på høring sommeren 2021. Vårt innspill vil derfor forholde seg til det som nå faktisk ligger på bordet, og ikke til fjorårets modellskisser, sier Hougsnæs.

Kirkerådet foreslår nyskissert «Modell 3»

Etter Kirkerådets behandlinger tidligere i år, er innstillingen til vedtak nå følgende:

«Kirkemøtet går inn for modell 3 med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene.»

Denne modellen ble bestilt av det valgte Kirkerådet før sommeren, da medlemmene ikke klarte å samle seg om en av de andre to hovedmodellene – lokal forankring (modell 1) eller sentral forankring (modell 2).

La prostifellesrådet i skuffen

Kirkerådet nedsatte i 2019 et utvalg under ledelse av Morten Müller-Nilssen for å utrede ulike modeller for kirkelig organisering. Rapporten ble levert i mars 2021, og utvalgets flertall gikk der inn for lokalt forankret arbeidsgiveransvar. Styret i KA støttet dette synet i sin høringsuttalelse avgitt i oktober 2021.

Etter høringsrunden er forslaget om «prostifellesråd», altså kommuneoverskridende fellesråd som nytt, felles arbeidsgiverorgan, lagt til side.

– Ikke grunnlag for å endre primærstandpunkt

KAs styre har fulgt utviklingen i saken fram til Kirkerådets endelige innstilling avgitt 16. august i år.

– Styret har på grunnlag av sakens utvikling ikke funnet grunnlag for å endre vårt primærstandpunkt, som bygger på at det er soknene som er kirkens grunnenhet, uttaler fungerende styreleder i KA, Oddbjørn Eide.

– Vi er også opptatt av at Den norske kirke som landets folkekirke må klargjøre at man ønsker å videreføre en måte å organisere seg på som er i tråd med grunnprinsippene i norsk arbeidsliv, fremholder han.

Uenighet om Kirkemøtets organiseringskompetanse

I vedtaket fra 29. august 2022 viser styret til «at direkte tilsetting i den virksomhet der arbeidet utføres og virksomheten drives er en bærebjelke i den norske arbeidslivsmodellen og et grunnprinsipp i arbeidsmiljøloven».

Styret peker også på uenigheten blant jurister om hvorvidt Kirkemøtet har anledning til å flytte lokalt ansatte over til nasjonale rettssubjektet Den norske kirke. De ber i vedtaket om at «Kirkemøtet må bli godt opplyst om de juridiske utredningene som konkluderer med at modell 2 går ut over Kirkemøtets kompetanse slik den er hjemlet i trossamfunnsloven.»

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone