KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: Kirkemøtet gikk for modell 3

Foto: Kirkerådet
Publisert: 26/09/2022
Prinsippvedtak: Rettssubjektet Den norske kirke fortsetter som arbeidsgiver for prestene. Soknene ved fellesrådet fortsetter som arbeidsgiver for de andre ansatte.

Modellen som fikk 53 av 105 stemmer da Kirkerådet gjorde vedtak i saken om kirkelig organisering onsdag ettermiddag, er beskrevet slik i komiteens innstilling: «(…) med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene og soknene ved fellesrådet fortsatt er arbeidsgiver for de andre ansatte som arbeider i soknene.»

– Kirkemøtet har nå fattet et prinsippvedtak om å arbeide videre med kirkelig organisering med utgangspunkt i modell 3, i tråd med anbefalingen fra et flertall i komiteen. Det er vi glade for, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Understreker at soknets organer skal involveres

I innstillingen fra komiteen het det: «Kirkemøtet har en særlig forpliktelse til å arbeide for løsninger som i størst mulig grad kan virke samlende.» Flertallet landet til slutt på modell 3, som viderefører to arbeidsgiverlinjer.

– Vi tar Kirkemøtets vedtak til etterretning. Det er fortsatt mye som er uavklart og som det må arbeides videre med for å få klargjort. Ikke minst gjelder dette en eventuell justering av dagens lederstruktur i en modell som fortsatt har to arbeidsgivere. Jeg er glad for at vedtaket tydelig understreker at soknets organer skal involveres i det videre arbeidet, sier Hougsnæs.

Hun understreker at dagens kirkeordning uansett vil gjelde helt fram til det er gjort konkrete vedtak om endringer og disse er trådt i kraft.

Modelluavhengige elementer i vedtaket

I vedtaket ligger en rekke modelluavhengige elementer som premisser for videre utredning:

  • Fellesrådene består: Det legges «til grunn at kirkelig fellesråd blir hovedenheten for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner for alle ansatte som arbeider i lokalkirken, uavhengig av modell.»
  • Demokratisk forankring i fellesrådet: «Arbeidsgiveransvaret forankres i demokratiske organer. I alle de tre modellene for arbeidsgiverorganisering skal utøvelsen av arbeidsgiverfunksjoner for alle som arbeider lokalt, samles i fellesrådet.»
  • Todelt ledelse: I vedtaket heter det at «den daglige ledelsen gjennomgående skal være todelt, og kirkefaglig og administrativ leder skal være sidestilt».
  • Ansettelser: Vedtaket slår fast at «[m]enighetsrådet må ha en sterkere innflytelse i tilsettinger» og at ansatte som jobber lokalt skal normalt tilsettes av partssammensatte tilsettingsutvalg. Vedtaket sier også at biskopen skal få «en tydelig rolle i tilsettinger».
  • Biskopens rolle: Biskopens tilsyn «med alle ansatte og råd bør styrkes (…)». I tillegg til involvering i tilsettinger som nevnt over, handler dette om etter- og videreutdanning «og ved klare forpliktelser for den enkelte ansatte og ev. arbeidsgivere til å følge opp bindende pålegg, veiledning og andre konkrete utslag av tilsynet.»
  • Felles systemer: «(…) Kirkemøtet skal vedta blant annet felles personalreglement og system for konflikthåndtering.»
  • Råd og embete: «(…) samvirkeprinsippet mellom valgte representanter for og blant kirkens medlemmer og representanter for tjenesten med Ord og sakrament («Embete og råd») på alle rådsnivåer, ligger fast.»
  • Unntak for kategorialmenigheter: Organiseringen av Døvekirken, andre kategorialmenigheter og spesialpresttjenester «må vurderes særskilt».

Nærmere utredning og høring

Kirkemøtets vedtak i år er en prinsippbeslutning, som skal ligge til grunn for nærmere utredning og høring. Etter den oppsatte planen skal Kirkemøtet i 2023 fastsette nødvendige bestemmelser om ordningen og om innføringen av den.

I vedtaket heter det: «Kirkemøtet understreker at soknets organer må involveres i det videre arbeidet med å følge opp Kirkemøtets prinsippbeslutning. Ansattes organisasjoner involveres i tråd med gjeldende regler og avtaleverk.»

Mer om kirkelig organisering:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone