Følger arbeidet med ny kirkelig organisering nøye

– Alle våre medlemmer er sterkt engasjert i dette. Vi følger utviklingen i saken tett, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs om arbeidet med ny kirkelig organisering. Foto: KA
Publisert: 30/06/2022
– Kirken bør i størst mulig grad følge normalordningene i arbeidslivet. De er velprøvde og gir størst trygghet for alle parter, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Styret i KA møttes tirsdag denne uken for å drøfte det videre arbeidet med kirkelig organisering, etter at Kirkerådets flertall før helgen anbefalte en modell som viderefører dagens ordning med to arbeidsgivere, men «med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner». Rettssubjektet Den norske kirke vil etter denne modellen fortsatt være arbeidsgiver for prestene.

Modellen, som omtales som en hybridmodell, foreligger ennå ikke ferdig uttegnet. Den skal også justeres etter rådets behandling.

– Følger utviklingen i saken tett

– KA vil fortsette arbeidet for å ivareta våre medlemmers interesser og bidra til at forslaget til prinsippvedtak som legges fram for Kirkemøtet blir best mulig, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Alle våre medlemmer er sterkt engasjert i dette. Vi følger utviklingen i saken tett, sier hun.

KAs øverste organ, landsrådet, vedtok i september i fjor målsettingen om felles arbeidsgiveransvar for alle som arbeider lokalt i Den norske kirke, forankret i soknets organer. Styret bekreftet dette i sin høringsuttalelse i oktober.

Sammenheng mellom arbeidsgiveransvar og oppgaveansvar

Som en viktig begrunnelse pekte KA på den tette sammenhengen mellom arbeidsgiveransvar og oppgaveansvar. Det er bred enighet i kirken om at hovedansvaret for den kirkelige oppgaveløsningen lokalt, tilligger soknene.

– Det er derfor soknene som trenger kompetanse og arbeidskraft for å utføre det oppdrag de har ansvar for å utføre, sier Hougsnæs.

– Slik er det også i kommunene. Det er kommunene som har ansvaret det være seg for skoletilbud eller kommunehelsetjeneste. Derfor trenger kommunene kompetanse og arbeidskraft. Ellers vil de ikke kunne løse sitt brede samfunnsoppdrag.

– Bør følge normalordningene i arbeidslivet

Tilsvarende er det i hele norsk arbeidsliv, påpeker KA-sjefen: Statlige oppgaver ivaretas av statlig personell. Hvis statlige oppgaver overdras til foretak eller private aktører, følger de ansatte med. Bare unntaksvis fravikes dette i norsk arbeidsliv, gjennom outsourcing, innleie fra bemanningsbyrå og så videre.

– Kirken bør velge organisatoriske løsninger som i størst mulig grad følger normalordningene i arbeidslivet. De er velprøvde og gir størst trygghet for alle parter, sier Hougsnæs.

Full klarhet om arbeidsgivers identitet

I sluttfasen av arbeidet med ny kirkelig organisering bør derfor alminnelige arbeidslivsbetraktninger få større plass, mener KA-sjefen.

– Det gjelder også i arbeidet med fremtidig lederstruktur, sier Hougsnæs, som påpeker at prinsippet om todelt daglig ledelse lå i innstillingen til Kirkerådets møte 24. juni.

– Vi er glade for at rådet valgte å omarbeide dette. Full klarhet om arbeidsgivers identitet og hvem som i arbeidsgivers sted leder virksomheten er en forutsetning i arbeidsmiljøloven. Her gjenstår det et viktig arbeid for å sikre tydelige ansvarsforhold på fremtidige kirkelige arbeidsplasser, sier Hougsnæs.

Nytt styremøte i KA i august

Det valgte Kirkerådet skal møtes i midten av august for å ferdigstille sakspapirene til Kirkemøtet. KAs styre har berammet et nytt møte om saken i slutten av august for å vurdere den endelige innstillingen fra Kirkerådet nærmere.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone