Går sammen om innspill til partiprogrammene

Foto: TK Film/KA
Publisert: 21/03/2024
KA og Kirkerådet oppfordrer partiene til å anerkjenne samfunnsbidraget fra kirkesamfunn og det brede organisasjonslivet.

Torsdag gikk et brev fra Kirkens hus i Oslo til alle partiene på Stortinget. Brevet inneholder formuleringer om troens, trossamfunnenes og frivillighetens plass og betydning i samfunnet – slik KA og Kirkerådet foreslår at partiene tar dem inn i sine partiprogrammer for kommende fireårsperiode.

«Et livssynsåpent samfunn har rom for tro. Det gjør samfunnet rikere og mer mangfoldig. Partiet anerkjenner tro som viktig for menneskers liv, identitet og livsmestring, og verdsetter trossamfunnenes vilje til medansvar for å bygge tillit og fellesskap, særlig i en tid hvor samfunnet preges av uro og utenforskap. Partiet vil føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner menneskers tro og trosutøvelse. Trossamfunnene er en del av sivilsamfunnet og er betydelige kultur- og verdibærere», heter det i brevet.

– Det som skjer i partiene nå er i realiteten første steg på veien mot en ny regjeringserklæring. Derfor er det viktig å være på ballen allerede nå, sier viseadministrerende direktør i KA, Marit Brandt Lågøyr.

– Vår jobb er å minne partiene om det viktige arbeidet som skjer i trossamfunn og det brede organisasjonslivet. Det er mye som skal tas hensyn til i en programprosess, og våre innspill bidrar forhåpentlig til å løfte bevisstheten om verdien av det som skjer på kirkelig og ideell sektor.

Her er de viktigste innspillene for å bidra til gode rammer for Den norske kirke som landsdekkende folkekirke, andre kirkesamfunn og organisasjoner: 

«Partiet vil:

 • Invitere Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn til samskaping om sosiale utfordringer.
 • Bruke Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn aktivt som inkluderings- og arbeidstreningsarena. 
 • Anerkjenne troens betydning i menneskers liv, ved å aktivt verdsette og legge til rette for folks tro og livssyn, og sikre retten til religionsutfoldelse, også i det offentlige rom.
 • At mennesker i institusjoner (helse, eldreomsorg, forsvar og kriminalomsorgen) skal få sine åndelige behov dekket.
 • Aktivt understøtte tros- og livssynssamfunnene og sikre økonomiske rammer til å videreføre deres arbeid.
 • Understøtte inkluderende lokalt barne- og ungdomsarbeid i regi av trossamfunn og organisasjoner.
 • Ivareta Den norske kirkes rolle som en landsdekkende og demokratisk folkekirke, og viktig samarbeidspartner for kommunene gjennom menighetsliv, diakonale omsorgstjenester, kulturformidling, ivaretagelse av kulturarv og ved kriser og alvorlige hendelser.
 • Gjennomføre bevaringsstrategien for kirkebygg med en årlig statlig bevilgning på om lag 500 millioner kroner fra kirkebevaringsfondet, slik at kulturhistorisk verdifulle kirkebygg kan bevares og holdes tilgjengelige for befolkningen.
 • Anerkjenne og understøtte trossamfunnenes rolle som kulturarena og kulturaktør.
 • Regelstyre full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
 • Sikre større forutsigbarhet for de søkbare tilskuddene som gis over statsbudsjettet til frivillige organisasjoner. Tilskudd bør kunne gis for flere år av gangen.”
 • Styrke skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner både fra privatpersoner og næringslivet.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone