Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og lokale kirkeeiere

Nina Solli (administrerende direktør i NHO Byggenæringen), Nina E. Eidem (leder av Bygg og Bevar), Marit Halvorsen Hougsnæs (administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA) og Marit Brandt Lågøyr (viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA) utenfor Oslo domkirke. Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar
Publisert: 25/01/2024
NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA inngår samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen.

Byggenæringen og kirkelig sektor vil sammen sikre at istandsetting av kirkene i Norge skjer av seriøse bedrifter og kvalifiserte håndverkere, og at det tilrettelegges bedre for oppdrag og aktivitet over hele landet.

– I disse dager hvor byggenæringen står overfor store utfordringer, er dette samarbeidet et viktig motkonjunktur-tiltak som kan gi små og mellomstore håndverksbedrifter viktige oppdrag i sine lokale markeder. Det er viktig å sikre at kompetansen til våre flinke fagfolk forblir i byggenæringen. Oppdrag med å istandsette kirkene vil medvirke til rekruttering til håndverksfag og sikre lokale arbeidsplasser, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen.

Fremme et seriøst arbeidsliv

– Vi ser fram til et tettere samarbeid med byggenæringen. Som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkeeiere over hele landet, har vi en sterk felles interesse med NHO Byggenæringen både når det gjelder å fremme et seriøst arbeidsliv og god tilgang på høy byggfaglig kompetanse og kapasitet over hele landet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA.

Partene har inngått en avtale som omfatter alle kirkebygg. Målsettingen er å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg samt oppføring av nye kirkebygg. Samarbeidet vil også omfatte kirkebygg som vil inngå i det kommende bevaringsprogrammet for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen lanserte i sommer med et fond på om lag 10 milliarder kroner, det såkalte «Kirkeløftet».

Bygninger med stor betydning for folk flest

I samarbeidsavtalen forplikter partene seg blant annet til å «bidra til å styrke dialogen mellom kirkeeiere og byggenæringen og dermed løse sine oppgaver mer effektivt. Partene ønsker også å ta et ansvar for at samarbeidet gir positive samfunnsmessige ringvirkninger.»

– NHO Byggenæringen samarbeider allerede med Klima- og miljødepartementet om programmet Bygg og Bevar, som skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for bærekraftig bygningsforvaltning, redusere tap av kulturhistoriske verdier og et bidrag for det grønne skiftet i byggenæringen, og vil være en sentral aktør i samarbeidet, sier Nina Solli.

– Kirkebyggene representerer særlig verdifulle bygninger som også er av stor betydning for folk flest. Denne samarbeidsavtalen inngår også som et viktig bidrag i det felles løftet mellom stat, kommune og folkekirke for bevaring av særlig kulturhistorisk viktige kirkebygg, avslutter Marit Halvorsen Hougsnæs.

FAKTA: NHO Byggenæringen

  • NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO.
  • Foreningen har ca. 3650 medlemsbedrifter og 76.000 årsverk og byggenæringen er den største næringen lokalt.
  • Foreningen jobber aktivt med å bedre rammevilkårene for byggenæringen, utvikle kompetansetilbud, og legge til rette for en bærekraftig og seriøs bransje.

FAKTA: Hovedorganisasjonen KA

  • Hovedorganisasjonen KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige fellesråd, Den norske kirke nasjonalt og andre virksomheter i kirkelig og ideell sektor.
  • KA har en egen kirkebygg- og gravplassavdeling og drifter bl.a. en nasjonal eiendomsdatabase over alle landets 1640 kirkebygg og mer enn 2300 gravplasser.
  • KA samarbeider tett med Barne- og familiedepartementet, Riksantikvaren og Kirkerådet om gjennomføringen av bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg som igangsettes i 2024.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone