13/2021: Uravstemning – ny Hovedavtale pr. 01.01.2022

Publisert: 13/12/2021
Partene i KAs tariffområde ble 30. november enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale for perioden 01.01.2022-31.12.2025. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist søndag 9. januar ved midnatt.

Protokollen med det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA til forslaget.

Forhandlinger

Det ble i år utvekslet elektroniske krav og tilbud i forkant av forhandlinger. Samlet krav fra de 22 arbeidstakerorganisasjonene på KA-området ble sendt KA torsdag 4. november. KA sendte sitt første tilbud tirsdag 16. november. Forhandlingene ble innledet 17. november. Partene møttes til andre forhandlingsdag 30. november, etter at det hadde blitt jobbet i mindre utvalgsgrupper i mellomtiden. På kvelden 30. november la KA frem tilbud nr. 3, som ble akseptert av alle arbeidstakerorganisasjonene som et felles anbefalt forslag. Hele protokollen med det anbefalte forslaget følger som vedlegg til dette rundskrivet.

 

Varighet

Forslaget innebærer at den nye avtalen gjøres gjeldende for perioden 01.01.2022 til 31.12.2025, altså en ny fireårsperiode, men med mulighet for oppsigelse etter to år.

 

Endringer

Endringene i det anbefalte forslaget består av en harmonisering av tilleggsavtalen til rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) og KAs Hovedavtale som nå er en felles Hovedavtale. Det er likevel fremdeles en rekke visse særbestemmelser for rDnk.

I tillegg er det en utvidelse av formålsparagrafen som også er flyttet fremst i avtalen til § 1. Bestemmelsen i § 12 om å fremme likestilling og hindre diskriminering, er utvidet og inneholder nå konkrete tiltak. Hovedavtalen har videre fått en egen bestemmelse om klima i § 13, et grønt arbeidsliv. En del av de resterende endringene består av oppdateringer iht. gjeldende lovverk, samt redaksjonelle korrigeringer. Disse omtales ikke nærmere. Konkret er det følgende endringer i Hovedavtalen:

§1-1 Formål

Bestemmelsen er flyttet fra § 7, og utvidet.

§2-2 Varighet

Varighet er 4 år med mulighet for ensidig oppsigelse etter to år.

§4-2 Lokal nemnd

Bestemmelsen åpner for at nemndas leder og arbeidsgivers representant kan være den samme i samtidige tvister med forskjellige organisasjoner innenfor likelydende avtaler i samme virksomhet.

§7-3 Evaluering

Bestemmelsen er utvidet slik at evalueringen skal inkludere erfaringsdiskusjoner og praktiseringen av hovedavtalen. Det presiseres også at det er arbeidsgiver som har ansvar for å innkalle til evaluering årlig og at det skal skrives referat.

§8-2 Definisjoner

Bestemmelsen har et nytt punkt hvor «Kirkerådet eller den som er delegert slik myndighet» er inntatt.

§10-1 Administrasjonsutvalg

I tittel er det presisert at bestemmelsen gjelder kirkelige fellesråd, og i punkt b) at utvalget ikke skal behandle personalsaker.

§12 Fremme likestilling og hindre diskriminering

Mangfoldsbegrepet er utvidet, og tillitsvalgte gis anledning til å uttale seg om utlysningstekst før stillinger kunngjøres i lys av denne bestemmelsen. Bestemmelsen viser til likestilling- og diskrimineringsbestemmelser om aktivitets- og tilretteleggelsesplikt. Videre sier bestemmelsen at konkrete tiltak for å forebygge mobbing/trakassering, bevisstgjøring av LHBT+-ansattes arbeidsmiljø, samt tiltak for å motivere og rekruttere kvinner til ledende stillinger skal drøftes mellom partene.

§13 Et grønt arbeidsliv

Dette er en ny bestemmelse som fastslår at partene på alle nivåer i virksomheten skal jobbe for et grønt arbeidsliv. Det oppfordres til å drøfte tiltak som bidrar til å bedre klimapåvirkningen. Eventuelle konsekvenser for lønns – og arbeidsvilkår skal også drøftes.

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedavtalen:

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […]

b) […]

c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat.

 

Styrets anbefaling

Styret i KA har behandlet det anbefalte resultatet og støtter dette. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

 

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten og bundet av KAs tariffavtaler som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til søndag 9. januar 2022 ved midnatt.

Det vil kun bli gjennomført elektronisk/digital avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte kirkeverges/daglige leders/direktørs e-postadresse. Denne vil komme mandag 13. desember.

Hver virksomhet skal kun få én e-post, og det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er mottaker som skal gjennomføre avstemningen. Når du skal stemme må du oppgi virksomhetens navn, ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt deres stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, kan du kontakte Helge Solberg Mathisen på helge.mathisen@ka.no, eventuelt ring oss på 23 08 14 00.

 

Spørsmål eller behov for mer informasjon

Hele det anbefalte forslaget i form at KAs tilbud 3, ligger vedlagt. Dersom noe er uklart i det anbefalte forslaget, eller du har spørsmål til det materielle innholdet kan du kontakte arbeidsgiveravdelingen i KA.

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.

Ingrid Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone