02/2023: Sentrale særavtaler er reforhandlet

Publisert: 09/01/2023
De sentrale særavtalene er reforhandlet. Varigheten for alle avtalene er 01.01.2023 – 31.12 2024 (med mulighet for oppsigelse av avtalene etter ett år).

I dette rundskrivet blir endringene i de enkelte særavtalene gjennomgått. Endringer av rent språklig karakter blir ikke omtalt.

Særavtale om reiseregulativet

Bruk av egen bil i tjenesten:
Satsen for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten er hevet til inntil kr 15.300 pr. år. Justeringen er lik med det som er blitt avtalt i kommunal sektor.

Lokalt reglement for reiser – grønt arbeidsliv:
Partene er bllitt enige om at for å nå målene i hovedavtalen om et grønnere arbeidsliv kan det lages et lokalt reisereglement, hvor virksomhetene kan velge å gi høyere satser for kilometergodtgjørelse for ikke-fossile motoriserte kjøretøy og ikke motoriserte kjøretøy. Dersom man velger å gjøre dette må man klarlegge evt. skattemessige konsekvenser av det konkrete tiltaket. Et partssammensatt utvalg har fremmet ytterligere forslag til tiltak som kan vurderes lokalt.

Særavtale om kirkelige stillinger

Fridager:
Det er presisert at arbeidstaker skal som hovedregel ha to fridager i uken. Fridagene bør så vidt mulig legges i sammenheng og innanbeides i arbeidsplanen. – Den siste setningen har tidligere stått i veiledning til avtalen, men er nå tatt inn som del av selve avtaleteksten.

Mulighet for fri jul og påske:
Det er også presisert at i forbindelse med drøfting av arbeidsplan bør muligheten for å å gi fri hele eller deler av julen og påsken vurderes. Ved denne drøftingen skal det skrives referat, og partenes syn skal fremgå av referatet.

Leir:
Døgnkompensasjonen for arbeid på leir, er justert til kroner 900 pr. døgn, om lag i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. Denne kompensasjonen inntrer som tidligere fra og med det 8. leirdøgn pr år.

Smusstillegg:
Det er tidligere presisert i avtalen at ved åpning av tidligere brukt grav og arbeid ved krematorieovner, kommer HTA kap. 1 pkt 5.9 om smusstillegg til anvendelse. Det er nå presisert at slikt tillegg skal fastsettes lokalt, etter drøfting ihht.bestemmelsen i hovedtariffavtalen pkt. 5.9.

Særavtale om arbeidstøy

Det er ikke gjort materielle endringer i avtalen, men merknad med henvisning til tilskuddsordning i Kirkerådet til innkjøp av liturgiske klær er nå gjort tydeligere – Tilskuddsordningen gjelder både for prester i rDnk og ansatte i kirkelig fellesråd som benytter liturgiske klær i tjenesten.

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Det er gjort en justering i avtalen, som tydeliggjør at fleksitid skal avspaseres. Partene er også enige om å tydeliggjøre veiledningen til avtalen, mht. grensene mellom fleksitid og overtid.

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Fridager: 
I § 3 om fridager er det en formelt sett ny bestemmelse, men innholdsmessig er den ikke ny, den er flyttet fra særbestemmelser i HTA, som henviste til statens HTA. Bestemmelsen presiserer at arbeidstakere skal gå inn under bestemmelsene om tilleggslønn i Hovedtariffavtalen for Dnk dersom de i forbindelse med tjenesten går inn i en vaktplan.

Overtid: 
I §4 om overtid er det også her en formelt sett ny bestemmelse i særavtalen, som også er flyttet. Denne omhandler for ledere/særlig uavhengige som kan få utbetalt overtid for inntil 300 timer i kalenderåret. Dette inntreffer når arbeidstakeren går inn i en vaktplan eller dersom arbeidstaker omfattet av denne særavtalen blir pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet.

Følgende særavtaler videreføres uten endringer:

  • Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger
  • Særavtale for barnehager – Oslo
  • Særavtale for ledere

De nye avtaletekstene vil bli gjort tilgjengelig på KAs hjemmeside, og det vil bli trykket et nytt hefte som også skal inneholde veiledninger til noen av avtalene. Partene vil revidere veiledningsteksten sammen før opptrykk.

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone