2/2022: Innføring av digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

Publisert: 17/08/2022
KAs landsråd ga 29. september 2021 KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. For å bidra til finansiering av arbeidet med digitale fellesløsningene, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådsmedlemmene.

Digitalisering handler om å bruke teknologi for å tilby nye og bedre tjenester. På sitt beste kan digitalisering være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og fornying av gammel og tungvinn praksis. Digitaliserte prosesser gjør dem både transparente og sporbare. Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for god kommunikasjon på alle nivåer. Hvis kirken skal «være der livet leves», må vi også være gode på medlemsdialog på digitale flater.

Ny forankring av KAs mandat og arbeid med digitalisering

KAs landsråd vedtok 29. september 2021 å gi KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. I tillegg har KA også en direkte tilknytning til digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke som eier og driftsansvarlig for Kirkebyggdatabasen, som siden 2004 har fått støtte over statsbudsjettet. Les mer om Dnks digitaliseringsarbeid her.

På bakgrunn av dette, er KA våren 2022 invitert inn med en representant i digitaliserings-styret. Styret har oppnevnt adm.dir. Marit H. Hougsnæs til dette med Knut Are Hole som varamedlem. KA bistår også Norges Kirkevergelag med tilrettelegging av valget på nye styremedlemmer fra de kirkelige fellesråd. Gjennom KAs landsråd og disse representasjons-ordningene, sikres fellesrådene innflytelse over arbeidet med fellesløsninger på nasjonalt nivå.

KA har i lys av dette nå påtatt seg ansvar som produkteier for administrative og økonomiske fagprogram som benyttes av fellesrådene og avklart at den nasjonale kirkebyggdatabasen også defineres som en fellesløsning i rammen av det felles digitaliseringsarbeidet, så langt det passer, med KA som «systemeier».

For å bidra til finansiering av arbeidet med disse fellesløsningene også fra kirkelige fellesråd, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådene. KAs mandat eller fullmakt på dette området innskrenker ikke fellesrådenes selvstendighet og driftsansvar for virksomhetens IKT-løsninger. Mandatet er derfor avgrenset til utviklingsoppgaver på de områder der kirken lokalt vil ha nytte av å få etablert og eller tilpasset ulike former for fag- eller administrative systemer. Den spleiseløsningen som nå lanseres via KA omfatter fellesløsninger/ fagsystemer for de kirkelige fellesråd. Vi ser viktigheten av å samordne og koordinere beste praksis, utvikle felles rutinger og sette krav til løsningene som kreves. Dette gjelder p.t. følgende områder:

  • Personal/HMS
  • Datakvalitet og sikkerhet
  • Kirkebygg
  • Gravplass
  • Økonomi/regnskap

Ressursbruk og ressursbehov

Mye av KAs bidrag inn i digitaliseringsarbeidet inngår i vår ordinære drift som del av det KA allerede gjør med tilskudd fra BFD og Kirkerådet. Dette vil til en viss grad omfatte rollene som systemeier og produkteier for fagsystemer med mer. Dette anslås samlet å utgjøre minst 30-50 prosent årsverk av eksisterende bemanning i KA.

Arbeid for å få utviklet felles digitale systemer vil imidlertid kreve mer arbeidsinnsats enn det KA kan frigjøre innenfor dagens budsjettrammer. Rollen som nasjonal produkteier på vegne av fellesrådene for flere fagområder trenger særskilt finansiering der fellesrådene solidarisk forventes å bidra. I tillegg er det behov for midler til å dekke fellesrådenes andel av utvikling av fellesløsninger. Digitaliseringsavgiften er ikke ment å skulle dekke drift av fellesløsninger.

Digitaliseringsstyret i Den norske kirke har tidligere anslått at det behøves om lag 3,5 - 4 millioner kroner årlig til å dekke kostnadene til arbeidet som KA skal bidra med. For å få finansiert dette arbeidet, har KA som en oppstart lagt inn kr 750.000 av egne midler for 2022.

Vi håper at alle fellesråd på frivillig basis deltar med en rimelig andel. Vi har valgt å legge til grunn en fordelingsmodell som er knyttet til innbyggertall i fellesrådsområdet. Dette er samme modell som vi bruker for dekning av kostnader til felles forsikringsordning for frivillige i Dnk og den nylig etablerte finansieringsordningen av felles personvernombud og informasjonssikkerhet. Et framtidig beløp på kr 3,5 millioner vil innebære følgende kostnad per fellesråd avhengig av folketall i kommunen:

Folketall - Kontingent 2022
0-2.500 innbyggere - 2800 kr (gjelder 104 fellesråd)
2.500-5.000 - 4200 kr (64)
5-10.000 - 8500 kr (68)
10-20.000 - 14000 kr (50)
20-50.000 - 17500 kr (44)
50-60.000 - 27000 kr (5)
60-70.000 - 32000 kr (2)
70-100.000 - 35000 kr (5)
100-150.000 - 49000 kr (4)
Trondheim: 77000 kr

Bergen: 105000 kr 
Oslo: 154000 kr
SUM: 3511200                 

Vi vil sende ut en ferdigutfylt faktura til alle fellesråd 1. september med et beløp for 2022 som tilsvarer 50 prosent av beregnet fremtidig behov. Ønsker dere å endre beløpet, må dette gjøres manuelt når dere får faktura.

Med vennlig hilsen

Marit H. Hougsnæs
administrerende direktør

Knut Are Hole
avdelingsdirektør

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone