03/2023: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2023

Publisert: 12/05/2023
KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.

Både ansvarsforsikringen og ulykkesforsikringen leveres av KNIF Trygghet Forsikring.

Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatnings-ansvar i forbindelse med frivillige og besøkende ved arrangement. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd).

Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader på person som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter. Aldergrense 80 år. Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv.

De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirke. Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksje-selskap mv) er ikke inkludert. Dvs aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner som ikke er en del av menighetens regnskap, er ikke dekket. Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver.

All virksomhet som foregår lokalt i regi av Den norske kirke og inngår i kirkelig fellesråds og/eller menighetsrådenes budsjett eller i regnskap/årsberetning er virksomhet som omfattes av forsikringen. Virksomhet som springer ut av den lokale prestetjenesten er også omfattet av ordningen. Ordningene omfatter også barnehager og andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd. Besøkende mv. på gravplassene er videre omfattet.

I tillegg dekker forsikringene byggherreansvar (opp til kr 10 mill), formuesskade og kriminalitet. Se vilkårene via linkene.

En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring, som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler:

  • Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler.
  • En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen. Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet.
  • Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke.
  • En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv
  • KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene.

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom en deling mellom fellesrådene (2/3) og Den norske kirke (rettssubjektet) (1/3). Erfaring har vist at det er hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all lokal kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd.

Avmelding

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 1. juni 2023. Avmelding skjer via e-post til KA: ka@ka.no. I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten bli omfattet av ordningene.

Premie 2023

Premien er uendret fra 2022. Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse:

Fellesråd i kommuner med - egenandel
Under 2500 innbyggere: kr 450
2 500 til 4 999 innb: kr 650
5 000 til 9 999 innb: kr 1.150
10 000 til 19 999 innb: kr 1.900
20 000 til 49 999 innb: kr 2.800
50 000 til 59 999 innb: kr 3.550
60 000 til 69 999 innb: kr 4.200
70 000 til 99 999 innb: kr 4.900
100 000 til 150 000 innb: kr 6.900
Kirkelig fellesråd i Trondheim: kr 10.300
Bergen kirkelige fellesråd: kr 13.700
Kirkelig fellesråd i Oslo: kr 20.400

Den norske kirke (rettssubjektet): kr 250.000

Knut Are Hole
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone