3/2022: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2022 – uravstemning

Publisert: 01/11/2022
Partene i KAs tariffområde ble 29. oktober 2022 enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for Den norske kirke for perioden 01.05.2022-30.04.2024. (Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer forhandles separat med egen uravstemning).

Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 10. november 2022 klokken 11.00. Det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet. Ny lønn skal ikke utbetales før etter at uravstemningen er avsluttet og oppgjøret godkjent av alle parter.

1. Forhandlingene

Forhandlingene mellom partene ble gjennomført i perioden 27. september til 29. oktober 2022. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag lørdag 29. oktober. Hele det anbefalte forslaget følger som vedlegg til dette rundskrivet.

2. Økonomisk ramme

Det er forhandlet om økonomi/lønnsjusteringer for 2022 med en ramme på 3,84 %. Resultatet er i tråd med resultatet i offentlig sektor, og med frontfagsmodellen, som norm for lønnsdannelsen over tid.

Kostnadene ved de enkelte elementene i oppgjøret for kapittel 4 er beregnet slik:

2.1 Fellesråd/menighetsråd, HTA kapittel 4 pkt. 4.6

Element - kostnad
Overheng: 1,09 %
Anslag glidning: 0,32 %
Prosenttillegg unormerte: 0,17 %
Kronetillegg tabell: 1,77 %
Lokal pott: 0,50 %
Total årslønnsvekst: 3,84 %

Overheng til 2023: 1,51 %

Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), HTA kapittel 4 pkt. 4.7

Element - kostnad

Overheng: 1,77 %
Anslag glidning: 0,41 %
Prosenttillegg unormerte: 0,45 %
Prosenttillegg normerte: 1,21 %
Total årslønnsvekst: 3,84 %

Overheng til 2023: 0,93 %

3. Lønnsjusteringer

Til stillinger som er plassert i lønnsgruppe i kapittel 4 pkt. 4.6 gis det et kronetillegg avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Garantilønnen for de ulike ansiennitetstrinnene justeres tilsvarende i ny lønnstabell.

For stillinger uten garantilønn i kapittel 4 pkt. 4.6 og for alle stillinger i kapittel 4 pkt. 4.7 er det gitt et prosentvis tillegg. Disse og øvrige hovedpunkter gjennomgås nærmere nedenfor, mens alle endringer kan leses av det anbefalte forslaget, som ligger vedlagt.

3.1 Fellesråd/menighetsråd HTA kapittel 4 pkt. 4.6

Til ansatte pr 30.4.2022 med stilling i HTA kap. 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022 slik: se tabellen her

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.

Lokale forhandlinger:

Det er avsatt 1 % til lokale forhandlinger i 2022 for ansatte i kapittel 4 i fellesråd og menighetsråd. Det skal ikke gjennomføres møter om lokale forhandlinger mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte før fristen for uravstemning er utløpt og oppgjøret er vedtatt. Partene lokalt kan imidlertid bli enige om en tentativ møteplan for formøter og forhandlinger allerede nå, gitt at tariffoppgjøret blir vedtatt og sett hen til at det er satt relativt stramme frister for at oppgjøret skal gjennomføres før nyttår.

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 holdes på vanlig måte.

HTA kapittel 4.6 – Stillinger uten fastsatt minstelønn

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis et lønnstillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2022. Virkningsdato er 1.5.2022.

Lønnsgruppe 5, endret note

5200 Domkantor/5253 Domorganist skal lønnes minimum 30.000 kroner høyere enn garantilønn for 5202 Kantor, noe som innebærer en økning på 5.000 kroner i denne garantien.

3.2 Rettssubjektet Den norske kirke HTA kapittel 4 pkt. 4.7

HTA kapittel 4.7 – Sentrale tillegg

Alle ansatte i HTA kap. 4.7 i rDnk gis et lønnstillegg på 2,48 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2022. Virkningsdato er 1.5.2022.

Ikke lokale forhandlinger etter HTA KAP. 4. pkt. 4.7

Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 for ansatte i rDnk i 2022.

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 og 5 holdes på vanlig måte.

3.3 Tillitsvalgte

Helt frikjøpte tillitsvalgte i Dnk skal fra 1. mai 2022 ha minst 476.000 kr i årslønn.

3.4 Unge arbeidstakere HTA kapittel 4 pkt 4.8

Det er gjort endringer i bestemmelsene om lønn til unge arbeidstakere som innebærer en lønnsøkning for disse.

Arbeidstagere yngre enn 16 år avlønnes nå med 80 % av laveste garantilønn i lønnsgruppe 1, men arbeidstagere fra 16 til 18 år nå avlønnes med 90 % av laveste garantilønn i lønnsgruppe 1.

4. Øvrige materielle endringer

I dette rundskrivet omtales kun de viktigste endringene i årets oppgjør, og det må leses i sammenheng med det samlede forhandlingsforslaget som følger vedlagt. En mer utfyllende beskrivelse av hvordan lønns- og tariffendringene skal iverksettes, kommer vi tilbake til i et eget iverksettelsesrundskriv som sendes ut i november etter uravstemningen er gjennomført.

4.1 Endringer i garantilønnstabellen per. 1.5.2022 på de laveste ansiennitetstrinnene

De laveste ansiennitetstrinnene i lønnsgruppe 2 til 5 er erstattet med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års lønnsansiennitet. Dette gjelder for alle stillingsgrupper unntatt «Stillinger uten særskilt krav til utdanning/lønnsgruppe 1». Endringen har sammenheng med bedre bestemmelser for lønnsansiennitet, tilsvarende det som allerede gjelder for lønnsgruppe 1, se mer i pkt. 4.2 under.

4.2 Lønnsansiennitet (HTA kap. 1, pkt. 12.1.1)

Bestemmelsen er endret slik at alle arbeidstakere får medregnet all privat tjeneste ved tilsetting. Dette gjelder kun tilsettinger som har skjedd etter 30.4.2022. Endringen vil føre til at mange nye ansatte og nyutdannede vil få en høyere ansiennitet, og dermed en høyere startlønn.

4.3 Hovedtariffavtalen kap. 4.0 Innledende merknader

Det er avtalt at arbeidstaker som har fullført relevant videreutdanning etter avtale med arbeidsgiver, og i tråd med virksomhetens kompetanseutviklingsplan, får rett til opprykk til relevant ny stillingskode. Forutsatt at den ansatte oppfyller kravene til høyere plassert stilling/ lønnsgruppe.

5. Partssammensatte utvalg

Det er opprettet tre partssammensatte utvalg (PSU) som i kommende tariffperiode skal;

1) arbeide videre med utvikling av et helthetlig lønnssystem,

2) fortsette / videreføre arbeidet med heltid og deltid i tråd med rapporten fra PSU om temaet fra forrige tariffperiode, og

3) vurdere og komme med forslag til endringer i mandatet for OU1- og OU2-ordningene.

6. Nemnd om felles satser for tilleggslønn

I hovedtarifforhandlingene i 2020 ble det enighet om et partssammensatt utvalg som i tariffperioden 2020-2022 skulle jobbe med felles satser for tilleggslønn for alle ansatte i Den norske kirke. Deretter skulle spørsmålet være tema i årets forhandlinger. I dag er ordningen at prester i rDnk fortsatt får statens satser for tilleggslønn, mens øvrige tilsatte i rDnk samt alle tilsatte i fellesråd og menighetsråd følger satsene i KAs HTA.

Det partssammensatte utvalget kom ikke til enighet om en anbefaling, og partene kom heller ikke i forhandlingene frem til en løsning. I tråd med det som ble fastsatt i Riksmeklerens møtebok i 2020, går derfor denne delen av oppgjøret til avgjørelse i en egen nemnd. Nemnda skal sammensettes av tre personer fra KA og tre fra fagforeningene. En nøytral leder skal oppnevnes av Riksmekleren. Nemnda skal fastsette felles satser for tilleggslønn for arbeid på kveld/natt/helg/høytid for alle ansatte innenfor HTA for Den norske kirke.

Nemndas vedtak er endelig, og kan ikke ankes, streikes på eller på annen måte tas videre av noen av partene. KA håper at saken for nemnda kan avgjøres forholdsvis raskt, og vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Partene er uansett enige om at nye satser ikke skal iverksettes før tidligst 1.1.2023.

7. Kompensasjon

Partene avtalte todelt kompensasjon for ansatte som er omfattet av særavtale om arbeidstid og fritid for prester (arbeidstidsavtalen). Den ene kompensasjonsordningen gjelder endring av helge – og høytidstillegg, mens den andre kompensasjonsordningen gjelder endring av tilleggslønn unntatt helge- og høytidstillegg. Kompensasjon forutsetter at nemndbehandling resulterer i lavere utbetaling av tilleggslønnssatser for ovennevnte arbeidstakere. Vilkår for og gjennomføring av kompensasjon fremgår av KAs tilbud 6, se vedlegg.

8. Uravstemning – KAs vedtekter

 I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av hovedtariffavtalen:

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. (….)

(….)

d) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. (….)

9. Styrets anbefaling

Styret i KA har 31.10.2022 gjort følgende vedtak:

«KAs styre anbefaler medlemmene å stemme JA til det fremforhandlede resultatet i hovedtariffoppgjøret for Den norske kirke.»

Uravstemning hos medlemmene betyr at dersom det nødvendige antall arbeidsgivere stemmer «JA» vil det anbefalte forslaget bli gjeldende del av tariffavtale for KAs tariffområde fra 1. mai 2022. Dersom det ikke er et nødvendig antall medlemmer som stemmer JA vil det foreliggende forslaget som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden.

10. Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Dvs. medlemmer som bare har interessemedlemskap har ikke stemmerett. KA anmoder alle om å svare på uravstemningen så snart som mulig.

Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til 10. november klokken 11.00.

Det vil kun bli gjennomført elektronisk/digital avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte kirkeverges/daglige leders/direktørs e-postadresse. Hver virksomhet skal kun få én e-post, og det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er kirkeverge/daglig leder/direktør som skal gjennomføre avstemningen.

Når stemme avgis oppgis virksomhetens navn, samt navn og stilling/verv på den som avgir stemmen, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller dere ikke har mottatt e-post med lenke til avstemning, kan Helge Solberg Mathisen kontaktes på e-post helge.mathisen@ka.no, eventuelt telefonnummer 23 08 14 00.

11. Utbetaling av ny lønn først når avtalen er godkjent

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene – herunder også arbeidstakerorganisasjonene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det foreligger. Iverksettingsrundskriv med beskrivelse av fremgangsmåten for justeringene vil bli sendt ut kort tid etter det.

12. Spørsmål eller behov for mer informasjon

Hele det anbefalte forslaget ligger vedlagt. Dersom noe er uklart i det anbefalte forslaget, eller du av andre grunner har spørsmål til det materielle innholdet kan du kontakte arbeidsgiveravdelingen i KA. Vi presiserer at denne uravstemningen kun gjelder HTA for organer i Den norske kirke, og at HTA for organisasjonsmedlemmer i KA har separat forhandling og uravstemning.

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir.
Ingrid B. Tenfjord, direktør

Vedlegg: KAs tilbud nr. 6

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone