REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Bevaringsprogrammet: Staten øker sin andel til 50 prosent

Publisert: 13/05/2024
– Vi er svært fornøyde med at regjeringen har lyttet til kirkeeierne, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Finansieringsløsningen som nå foreligger vil gjøre det mulig å få igangsatt etterlengtede prosjekter på middelalderkirker i stein og andre kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen har lyttet til høringsinnspillene som har kommet fra kirkeeiere, KA, kommuner og andre høringsinstanser.

«Startskudd går – og regjeringen satser 100 millioner kroner for å få i gang en storsatsing for bevaring av verdifulle gamle kirker. Kommuner med middelalderkirker får gladnyhet», melder Vårt Land mandag morgen.

Justerer opp statens andel

Samtidig som regjeringen offentliggjør sitt forslag til bevilgning for 2024, legger de fram endelig forslag til forskrift som skal regulere tilskuddsordningen. I prosjekter med en prislapp på inntil 30 millioner, skal staten (kirkebevaringsfondet) nå ta 50 prosent av regningen.

Dette er en betydelig oppjustering fra det opprinnelige forslaget som ble sendt på høring i februar. KA uttalte her at «Den statlige tilskuddssats på 15-30 % til prosjekter under 30 mill kroner må økes betydelig for å fungere som et tilstrekkelig insentiv overfor kommunene og deres ansvar for medfinansiering.»

Nyheten om kirkebevaringsprogrammet er en lekkasje fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB), som legges fram i sin helhet tirsdag formiddag.

100 millioner i 2024

Det økonomiske fundamentet for kirkebevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirker, er årlige utbytter fra det statlige selskapet OVF (Opplysningsvesenets fond). Regjeringens ambisjon er å tilføre kirkebevaringsfondet 500 millioner kroner årlig, og de vil supplere med midler over statsbudsjettet de årene det ikke kan leveres så store utbytter.

Det har vært knyttet spenning til hvor stor bevilgning regjeringen går inn for i 2024. Nå er altså konklusjonen klar: 100 millioner.

– 2024 er et oppstartsår, og det er først og fremst allerede igangsatte eller gryteklare prosjekter som kan anvende tilskuddsmidler i inneværende budsjettår, i tillegg til forprosjekter. Vi er tilfredse med en ramme på 100 statlige millioner til kirkebevaring i et oppstartsår, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Oppdatering 14. mai: Regjeringen skriver i sin pressemelding om satsene for tilskudd:

I bevaringsprogrammet for mellomalderkyrkjer vil staten som hovudregel dekke kostnadene til hovudprosjekt etter følgjande intervall:

 • 50 prosent av kostnadene i intervallet 0-30 millionar kroner
 • 75 prosent av kostnadene i intervallet 30-70 millionar kroner
 • 90 prosent av kostnadene over 70 millionar kroner

I dei to andre bevaringsprogramma (kyrkjer som er oppført i perioden 1537–1850, og kyrkjer oppført etter 1850) vil staten som hovudregel dekke kostnadene til hovudprosjekt etter følgjande intervall:

 • 50 prosent av kostnadene i intervallet 0-30 millionar kroner
 • 60 prosent av kostnadene i intervallet 30-70 millionar kroner
 • 80 prosent av kostnadene over 70 millionar kroner

FAKTA: Kirkebevaringsprogrammet

 • Kirkebevaringsfondet er navnet på de verdiene som tilfaller staten etter delingen av Opplysningsvesenets fond. Estimert verdi er 10 milliarder.
 • Regjeringens ambisjon er at det skal brukes inntil 500 millioner årlig på istandsetting av kirker de neste 20-30 årene.
 • Bevaringsstrategien består av tre bevaringsprogrammer: Bevaringsprogram for middelalderkirker, bevaringsprogram for kirker fra år 1537-1850 og bevaringsprogram for kirker etter 1850.
 • Strategien omfatter kirker med vern, det vil si enten fredede eller listeførte kirker, til sammen i underkant av tusen kirker. Øvrige kriterier for tildeling samt fordeling av finansieringsbyrde mellom kommune og fond vil være regulert i en egen forskrift.
 • Barne- og familiedepartementet vil være programeier. Det formelle forvaltningsansvaret vil ligge til Riksantikvaren. Programsekretariatet skal ligge i Trondheim.
 • Et programstyre bestående av to representanter fra Den norske kirke, én fra KA og tre fra Riksantikvaren vil behandle søknader om tilskuddsmidler etter innstilling fra sekretariatet.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone