Økonomisk referansemåling for kirkelige fellesråd

Lurer du på om nivået på de kommunale ytelsene ditt kirkelige fellesråd mottar, står seg mot andre sammenlignbare fellesråd? KA har utviklet et statistisk verktøy for å kunne gi benchmarking av dette.
Økonomisk referansemåling for kirkelige fellesråd

Denne rapporten angir noen nøkkeltall for hvordan et kirkelig fellesråds økonomiske bilde ser ut, sammenliknet andre fellesråd i tilsvarende situasjon. Vi kaller det en referansemåling, det som på engelsk gjerne omtales som benchmarking. Formålet med rapporten er å gi kirkelig fellesråd et bedre grunnlag for å forstå sin økonomiske situasjon, særlig med tanke på om den økonomiske finansieringen fra kommunen ligger på et forventet nivå.

Som med alle andre statistiske sammenstillinger, er det svært viktig å ta høyde for kontekst og lokale forhold, og ikke lese mer inn i tallene enn hva det er grunnlag for. Samtidig mener vi at tallene gir en god pekepinn på nivå og utvikling for tilskuddsnivået fra kommunen, og at det kan gi et nyttig utgangspunkt for den politiske dialogen mellom kirkelig fellesråd og kommunen om de økonomiske rammene for den videre driften.

Gjennomgående for hele rapporten er at tallene som oppgis, sammenliknes med gjennomsnittstall for tre referansegrupper.

Den viktigste er den første gruppen, som vi bare omtaler som referansegruppen. Dette er et utvalg kirkelige fellesråd, som tar utgangspunkt i SSBs inndeling i KOSTRA-grupper for sammenlignbare kommuner basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Innenfor SSBs KOSTRA-grupper har KA gjort justeringer for å få kommuner som er mer sammenlignbare når det gjelder antall gravplasser og kirkebygg. Dermed får man et sammenlikningsgrunnlag som både tar høyde for demografi, kommunens økonomiske stilling og viktige kostnadsdrivere for et kirkelig fellesråd.

Den andre gruppen er KOSTRA-gruppe. Tallmaterialet er hentet fra SSBs KOSTRA kirke, med unntak av et lite knippe indikatorer, der KOSTRA kommune er lagt til grunn.

Den siste referansegruppen er et nasjonalt gjennomsnitt for alle kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner.

Pris: kr 7.500 + mva

Dersom dere ønsker tilpasninger i hvilke faktorer som inkluderes i rapporten, vil det medføre en prisøkning på kr 2.500 per ekstra faktor man inkluderer. Vi gjennomfører alltid en samtale med bestiller før vi lager rapporten. Det er også mulig å be om trykkeklar versjon av rapporten (med utfall) for dem som vil trykke opp rapporten lokalt.

For bestilling, kontakt:

Anders Kirkebø Giske
Spesialrådgiver økonomi og statistikk
anders.giske@ka.no

Powered by Cornerstone