Merverdiavgift i gravplassforvaltningen

Hvilke produkter og tjenester er merverdiavgiftspliktige? Her er våre vurderinger.

KA får en del spørsmål om reglene rundt merverdiavgift på produkter og tjenester i gravplassforvaltningen. Denne artikkelen tilbyr noen overordnede vurderinger i håp om at det kan lette arbeidet med utforming av gebyrreglement lokalt.

Utgangspunktet i merverdiavgiftsloven er at alle varer og tjenester er avgiftspliktig jamfør § 3-1, med mindre det finnes et unntak eller fritak.

Kremasjonsavgift

Dette gjelder betaling for selve kremeringen, hvilket er vurdert som en seremoniell tjeneste og omfattet av unntaket i § 3-15.

Vår vurdering: Ikke merverdiavgift.

Pakking /forsendelse av urne

Urnen kan sendes både til etterlatte og til gravplassmyndigheten. Det varierer hvem som er mottaker. KA legger til grunn at § 3-15 kan gjøres gjeldende når gravplassmyndigheten utfører forsendelse og pakking selv.

Vår vurdering: Ikke merverdiavgift.

Leie og bruk av kapell, samt preludium

Leie av kapell til seremoni og bruk av gravkapell ved syning vurderes som ren utleie og omfattet av unntak § 3-11 Fast eiendom. Det forutsettes at det ikke finner sted servering i samband med utleien.

Vår vurdering: Ikke merverdiavgift.

Preludium (orgelstykket som innleder gravferdsseremonien) vurderes som seremoniell tjeneste og således omfattet av unntaket i § 3-15. Seremonielle tjenester.

Vår vurdering: Ikke merverdiavgift.

Oppgraving og igjenfylling av grav for kiste eller urne

Dette er tjenester som i utgangspunktet er gratis for de som er bosatt i samme kommune, men som det kan kreves betalt for av de som ikke er bosatt i kommunen.

Disse tjenestene vurderes ikke omfattet av unntaket i § 3-15, med utgangspunkt i omtale i MVA-håndbok. Det legges også til grunn at §3-11 «omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien» ikke kan gjøres gjeldende, når dette er spesifikt holdt utenfor unntaket i § 3-15 Seremonielle tjenester.

Vår vurdering: Merverdiavgiftspliktig.

Festeavgift kiste- og urnegrav

Festeavgift i tilknytning kiste- og urnegrav vurderes som leie av grunn og således omfattet av unntak i § 3-11 Fast eiendom. Eventuell reservering av ekstra grav vurderes tilsvarende.

Vår vurdering: Ikke merverdiavgift.

Avgifter minnelund og urnevegg

I kategorien minnelunder og urnevegger, finnes det forskjellige varianter, slikt som navnet minnelund, anonym minnelund og urnevegg som er omtalt i lov og forskrift. I tillegg finnes andre varianter av minnelunder som er i bruk, men som ikke spesifikt er nevnt i gravplassloven f.eks. barneminnelund og unavnet minnelund. Disse, så vel som urnevegg, vurderes å være forskjellige kombinasjoner av produkter og tjenester. Dette er omtalt nedenfor.

Leie/feste av plass til urne og plass til navneplate på minnesmerke: Når urne eller kiste settes ned på minnelund eller i urnevegg, legges til grunn at dette kan ses på som leie av grunn og at unntaket i §3-11 kan anvendes med utgangspunkt i at det oppstår en «rett» til å oppbevare urne på minnelunden. Dette omtales i lovverket som feste av grav på linje med feste av grav ellers på gravplassen.

Vår vurdering: Ikke merverdiavgift.

Kjøp av inskripsjon: Dette er en tjeneste som er spesifikt holdt utenfor unntaket i § 3-15, ref. omtale i MVA-håndbok. Dette vil f.eks. gjelde inskripsjon som gjøres i fjell.

Vår vurdering: Merverdiavgiftsplikt.

Kjøp av navneplate: Dette vurderes som et rent produkt og at det ikke kan ses som «omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien» jmf. §3-11.

Vår vurdering: Merverdiavgiftspliktig.

Gravstell

Gravstell omfatter flere typer tjenester, herunder:

  • Oppretting av gravminne dersom gravminnet står skjevt
  • Vedlikehold på gravminne
  • Planting av blomster, lyng, vanning, luking, leie av plantekasse, pynting generelt.
  • Betaling for felles stelltjenester minnelund

Denne typen produkter /tjenester vurderes ikke å havne inn under noe unntak i merverdiavgiftsloven og er spesifikt holdt utenfor unntaket i § 3-15, ref. omtale i MVA-håndbok.

Vår vurdering: Merverdiavgiftspliktig.

Vurderingene er utarbeidet i samarbeid med lokal gravplassmyndighet og har blitt lagt frem for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (Faggruppe gravplass), Norsk forening for gravplasskultur og Sticos.

Powered by Cornerstone