Smittevernveileder: Sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. i menigheter i Den norske kirke

Publisert: 08/05/2020

Sist oppdatert 8. mai 2020

Denne veilederen er gyldig fra 8. mai 2020 og vil bli oppdatert i tråd med nye anbefalinger og restriksjoner fra nasjonale helsemyndigheter.

 

1. Innledning

Denne smittevernveilederen er utarbeidet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter med utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder for virksomheter som driver én-til-én-kontakt.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Diakonforbundet, Presteforeningen og Fagforbundet Teologene har også vært konsultert.

Formålet med denne veilederen er på grunnlag av Helsedirektoratets veileder å gi tilpassede råd for kirkelig virksomhet av lignende karakter og dermed forhindre smitte av covid-19 som kan oppstå i forbindelse med sjelesorgsamtaler og tilsvarende samtaler i kirkelig sammenheng.

Veilederen gir råd om smittevern når tilsatte i Den norske kirke utøver sjelesorg eller har andre en-til-en-samtaler mv i personlig fremmøte i kirkens kontorer/lokaler. Veilederen omfatter også dåpssamtaler, vigselssamtaler og sørgesamtalertaler der det kan være mer enn én samtalepartner.

 • Vi legger til grunn at det ikke skal tilbys sjelesorg, en-til-en-samtaler o.l. i kirkelige lokaler med personer som har – eller det er mistanke om – covid-19.
 • Veilederen omfatter ikke samtaler som foregår i andres lokaler, som på institusjon eller i private hjem mv. Det vises her til KAs råd for oppsøkende virksomhet datert 12. mars.

Hovedprinsipper i de alminnelige smitteforebyggende tiltak vil også være retningsgivende for personlige samtaler:

 • Tilstrekkelig avstand og tilrettelagte lokaler
 • Syke personer skal ikke inviteres til samtaler i kirkelige lokaler
 • Gode rutiner for hygiene og renhold
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar

 

2. Ansvar, avgjørelsesmyndighet og medbestemmelse

Sjelesorg og samtaler utgjør en viktig del av kirkens omsorgstilbud og inngår som viktig oppgave både for prester, diakoner og andre kirkelige medarbeidere. Både den enkelte kirkelige virksomhet og den enkelte fagstilling har derfor ansvar for at det kirkelige tjenestetilbud utføres på smittevernfaglig forsvarlig måte.

Arbeidsgiver har ansvar for at de grunnleggende krav til smittevern er ivaretatt på en slik måte at fysiske samtaler kan gjennomføres på forsvarlig måte for de tilsatte. Kirkelig fellesråd og prost har hver for seg og samlet ansvar for at arbeidsmiljøet for kirkelig ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. Som hovedbedrift er fellesrådet ansvarlig for at begge arbeidsgiveres ansvar blir samordnet, jf. aml. § 2-2. Alle arbeidstakere i begge arbeidsgiverlinjer har medvirkningsplikt og skal bidra både til å gjennomføre og følge opp virksomhetens HMS-arbeid, jf. aml. § 2-3.

Kirkelig fellesråd har ansvar for å sikre forsvarlig renholdte lokaler til bruk for sjelesorg/samtaler. Fellesrådet forutsettes derfor å etablere internkontrollrutiner som sikrer at innemiljøet i kirkens lokaler fremmer helse, miljø og sikkerhet og forebygger sykdom også i lys av koronasituasjonen. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene omtalt i veilederen kan tilpasses lokale forhold og samlet ressurssituasjon og avklare hvilke lokaler som kan stilles til disposisjon.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har nødvendig kunnskap om gjeldende smittevernråd og legge til rette for at disse kan følges. Smittevernforsvarlig drift innebærer at alle som arbeider på samme kontor samarbeider godt. Dette inkluderer også arbeid med å sikre tilstrekkelig renhold. Arbeids-giverne (ved kirkeverge og prost) anbefales om å samarbeide om felles opplæringstiltak for ansatte som normalt har sjelesorgsamtaler eller andre e-til-en-samtaler som en del av sitt arbeid og kontortilsatte med førstelinjeansvar.

Vi anbefaler at tiltak de ordninger og rutiner som etableres for gjennomføring av samtaler ved personlig frammøte inngår i de drøftinger som skal gjennomføres i forbindelse med gjenåpning av den kirkelige virksomhet, jf veiledere som er utarbeidet for gudstjenester og kirkelig undervisning. Vi viser også til KAs råd om involvering av tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg ved gjenåpning datert 8. mai 2020.

Alle ansatte med ansvar for én-til-én-samtaler i sitt arbeid er forpliktet til å følge rådene i denne veilederen og sørge for at gjennomføringen av samtalene skjer på smittevernforsvarlig måte.

 

3. Smitteforebyggende tiltak

Oppmøte og avstand i lokalene

 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Vurder om fysisk samtale er nødvendig, eller om videosamtaler eller lignende kan benyttes.
 • Samtaler med personer som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon.
 • Lokaler som skal brukes forutsettes at det lar seg gjøre å ivareta minimum 1 meters avstand mellom den ansatte og den besøkende. Det bør vurderes å tilrettelegge for egne samtalerom som bl.a. er bedre egnet for nødvendig renhold. Bruk av tilsattes egne kontorer for samtaler bør i utgangspunktet unngås, med mindre disse pga størrelse og annen tilrettelegging er spesielt godt egnet. Bruk av tilsattes egne kontorer bør uansett unngås hvis disse samtidig er i bruk av den tilsatte.

Vi anbefaler at arbeidsgiver sammen med verneombud hos begge arbeidsgivere vurderer de aktuelle lokalene, og avklarer hvilke rom som kan brukes til samtaler/besøk og hvordan disse kan tilrettelegges på en hensiktsmessig måte som ivaretar smittevernhensynene på en god måte.

Personlig hygiene og fysisk kontakt

 • Det skal være tilgjengelig håndvask eller håndsprit ved inngang/utgang til lokalet, både for ansatte og besøkende.
 • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Dersom en besøkende utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under samtalen skal den besøkende få på seg munnbind og samtalen avsluttes.

Venterom mv

I veilederen fra Helsedirektoratet gis flere råd for godt smittevern i tilknytning til venterom. Selv om egne venterom ikke er vanlig i kirkelige lokaler, er det nødvendig å anvende disse rådene på de lokaler som møter besøkene til samtaler med kirkelig tilsatte. Vi vil her bl.a. peke på følgende:

 • Heng opp informasjon for besøkende om råd for å unngå smitte, se Plakater og informasjonsmateriell.
 • Besøkende bør gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer lokalet og etter at samtalen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i kirkens arbeidslokaler samtidig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff.

Unngå servering av mat og drikke.

Renhold

 • Det anbefales god rengjøring og utlufting av lokaler som brukes til samtaler. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig.
 • Etter gjennomført samtale, skal kontaktflater som har vært berørt tørkes over (bord, armlener, dørhåndtak etc).
 • Vi viser for øvrig til KAs råd for rengjøring av kirker som kan tilpasses for rengjøring av samtalerom mv.

Beskyttelsesutstyr

 • Dersom den besøkende utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under samtalen skal personen få utdelt munnbind og samtalen avsluttes. Munnbind (Klasse I) skal derfor være tilgjengelig på samtalerommet.

 

4. Sjekkliste for smittevern ved sjelesorg og andre en-til-ensamtaler i lokalkirkens virksomhet (pdf)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone