Nytt steg i gjenåpningen – opptil 1.000 mennesker kan samles innendørs

Så lenge man klarer å tilfredsstille kravene om avstand og plasser kan opp til 200 møte på gudstjeneste i henhold til de nye retningslinjene. Bildet er fra en gudstjeneste i Paulus kirke i Oslo i 2019 KA
Publisert: 22/06/2021
Regjeringen åpner for bruk av koronasertifikat for å øke antallsbegrensninger, men Den norske kirke mener det er en lite aktuell problemstilling.

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA i samarbeid med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for Den norske kirke (rettssubjektet).

Første versjon av samlet smittevernveileder ble lagt fram 16. juni. Den ble oppdatert 26. oktober (2020), 6. november (2020), 2. desember (2020), 4. januar, 18. januar, 23. februar, 15. mars, 17. mars, 24. mars, 15. april, 26. mai og 22. juni.

Smittevernveilederen er oppdatert til trinn 3 i gjenåpningsplanen

Søndag 20. juni innførte regjeringen nye lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Smittevernveilederen for Den norske kirke er oppdatert med endringene.

Merk at flere kommuner har et forhøyet smittenivå og er omfattet strengere regler eller tiltaksnivå A, B eller C. Følg med på kommunens hjemmesider, og sørg for god kontakt med lokale smittevernmyndigheter.

De viktigste endringene:

 • Flere deltakere på arrangementer
  Nå er det tillatt med inntil 400 personer fordelt på to kohorter à 200 personer uten faste tilviste plasser innendørs. Med faste tilviste plasser er grensen 1000 personer fordelt på to grupper á 500. Det er også økte antallsbegrensninger på utendørsarrangementer. Avstandsregelen gjelder fortsatt, uavhengig av vaksinasjonsstatus og koronasertifikat.
 • Regjeringen har innført en ordning med koronasertifikat for store arrangementer og festivaler:
  Store arrangementer og festivaler kan benytte koronasertifikat for å øke antallsbegrensningene ytterligere. Kirkens ledelse mener dette ikke er en aktuell problemstilling for kirken. Dersom enkelte virksomheter unntaksvis vil vurdere bruk av koronasertifikat, må de selv sette seg inn i de omfattende kravene til system for testing og verifisering av koronasertifikat fra Helsedirektoratet. Avstandsregelen vil uansett gjelde.
 • Flere deltakere og større grupper på leir:
  Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 300 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 40 deltakere.
 • Åpnes for økt tilstedeværelse på jobb:
  Flere kan vende tilbake til kontoret. Helsemyndighetene anbefaler nå kun delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Det kan være lokale variasjoner ut i fra smittetrykk. Det skal fortsatt være mulig å holde 1 meters avstand for alle, men personer som er beskyttet trenger ikke holde avstand til andre på arbeidsplassen med unntak av ubeskyttede i risikogrupper.
 • Enkelte lettelser i anbefaling om avstand på fritidsaktiviteter:
  I forbindelse med fritidsaktiviteter, er det nå unntak fra anbefalingen om å holde avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Det gjelder også voksne. Merk at dette ikke gjelder arrangementer, der det fortsatt stilles krav til arrangør om å sikre avstand mellom deltakere som ikke bor sammen.

Videre gjenåpning av samfunnet

Det er ikke kjent når neste trinn i gjenåpningsplanen blir innført. Med lettelsene i smitteverntiltakene som er kommet så langt, er vi godt på vei mot en normal hverdag. Det er likevel fortsatt viktig å legge vekt på gode rutiner som ivaretar de generelle smittevernanbefalingene, og kravene som stilles til arrangementer.

 

Informasjonsplakater og registreringsmal

Kirkerådet har laget informasjonsplakater om generelle smitteverntiltak, om navneregistrering og en mal for navneregistrering. Plakatene kan skrives ut og henges opp på egnede steder i og ved kirken.

Kikk her for å finne nedlastbare informasjonsplakater og registreringsmal.

 

Smittevernveileder

Bransjestandard for Den norske kirke

Versjon 11.0. Oppdatert 22. juni 2021 kl. 14.00.

Innledning. 3

Vedlegg til veilederen. 3

Andre ressurser. 3

Del I: 4

Veiledning som er felles for all kirkelig virksomhet 4

1.1   Forsvarlig smittevern i kirkelig virksomhet – nasjonale regler og anbefalinger. 4

a)      Definisjon av arrangement 4

b)      Avstand – minst 1 meter 5

c)      Antall – maksimal øvre grense på 400 innendørs uten faste tilviste plasser, uten koronasertifikat 6

d)      Utpeke ansvarlig arrangør 7

e)      Registrering av deltakere. 7

f)       Hygiene, renhold og minst mulig bruk av felles utstyr 8

g)      Andre smittebegrensende tiltak. 9

1.2   Lokale regler og anbefalinger. 10

Nivå A (se covid-19-forskriftens kapittel 5A): Særlig høyt tiltaksnivå. 10

Nivå B (se covid-19-forskriftens kapittel 5B): Høyt tiltaksnivå. 11

Nivå C (se covid-19-forskriftens kapittel 5C): Noe høyt tiltaksnivå. 12

1.3   Ansvar og avgjørelsesmyndighet 13

a)      Ansvarlig arrangør for kirkelig virksomhet 13

b)      Medbestemmelse og involvering av tilsatte. 14

c)      HMS, renhold og opplæring. 14

d)      Frivillige medarbeidere og frivillige organisasjoner 14

1.4   Inkluderende fellesskap. 15

1.5   Servering av mat og drikke. 15

1.6   Kontorarbeidsplasser, møter mv. 16

Del II: 17

Særlig omtale av ulike arbeidsområder i kirkelig virksomhet 17

2.1   Gudstjenester og kirkelige handlinger. 17

2.1.1         Oversikt over deltakere. 17

2.1.2         Gudstjenester 17

a)      Nattverd. 17

b)      Dåp. 18

2.1.3         Vielser 18

2.1.4         Kirkelig gravferdsseremoni 18

2.1.5         Konfirmasjon. 19

2.2   Sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. 19

2.2.1         Hovedprinsipper 19

2.2.2         Venterom mv. 20

2.3   Kirkens oppsøkende virksomhet 20

2.3.1         Soknebud, hjemmebesøk o.l. 20

2.3.2         Kontakt med personer som er omfattet av smitteverntiltak. 20

2.3.3         Besøk i helse – og omsorgsinstitusjoner 21

2.3.4         Hjemmebesøk hos personer som ikke er underlagt smitteverntiltak. 21

2.3.5         Vurdere bedriftshelsetjeneste. 21

2.4   Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid. 21

2.4.1         Generelle anbefalinger 22

2.4.2         Trafikklys i kirkens barne- og ungdomsarbeid. 24

2.4.3         Babysang. 25

2.4.4         Tilstrekkelig voksne til stede. 26

2.4.5         Leir og arrangementer for barn og unge under 20 år 26

2.4.6         Unntak fra avstandsregelen for barn og unge. 27

2.5   Diakonale samlinger i menigheter. 28

2.6   Kirkemusikk og kulturarrangement 28

a)      Smittesporing ved konserter e.l. 29

b)      Renhold og hygiene. 29

c)      Avstandsregler og tilstrekkelig bemanning til stede. 29

d)      Tilstrekkelig ledere/bemanning til stede. 30

2.7   Kirkevandringer og åpen kirke. 30

a)      Avstand. 30

b)      Begrense mingling og trengsel 30

c)      Rengjøring og hygiene. 31

d)      Registrering av deltakere. 31

e)      Bemanning. 31

Del III: 32

Endringslogg. 32

 

 

 

Innledning

Kirkerådet og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har i samarbeid med Bispemøtet og Norges kirkevergelag utarbeidet smittevernveilederen for Den norske kirkes virksomhet.

 • Del I består av overordnede regler og anbefalinger som gjelder hele kirkens virksomhet, basert på smittevernrestriksjonene fra nasjonale helsemyndigheter.
 • Del II består av regler og anbefalinger som gjelder spesifikke deler av kirkens virksomhet.
 • Del III er en endringslogg som viser hvor det er gjort endringer siden forrige versjon.

 

Tredje trinn av myndighetenes nasjonale gjenåpningsplan ble varslet fredag 18. juni og iverksatt søndag 20. juni. Det innebærer store lettelser i restriksjoner på maksimalt deltakerantall og endringer i flere nasjonale anbefalinger. Myndighetene åpner også for bruk av verifiserbare koronasertifikat for å ytterligere øke antallsbegrensningen.

Det er viktig å merke seg at krav om minst 1 meter avstand mellom deltakere som ikke bor sammen fortsatt gjelder på arrangement, uavhengig av koronasertifikat.

Koronasertifikat ansees ikke å være en relevant problemstilling for kirkens virksomhet. Antallsbegrensningene på trinn 3 er så vidt store selv uten bruk av koronasertifikat. Med fortsatt avstandsregel vil det ikke være tjenlig å vurdere en eventuell bruk av dette.

Flere menigheter er i kommuner med forhøyet smittetrykk og er underlagt strengere lokale forskrifter eller tiltaksnivå A, B eller C i den nasjonale covid-19-forskriften. Derfor vil ikke lettelsene gjelde alle.

Det er fortsatt viktig at menigheter holder seg oppdatert på reglene som gjelder lokalt. Kommunale smittevernmyndigheter kan gi råd og veiledning.

Denne veilederen er utviklet i tråd med helsemyndighetenes råd og anbefalinger og i dialog med Helsedirektoratet og Barne- og familiedepartementet. Den bygger også på erfaringer som er gjort siden kirkene igjen kunne åpne dørene.

Vedlegg til veilederen

 

 

Andre ressurser

­

Del I:

Veiledning som er felles for all kirkelig virksomhet

 

  1. Forsvarlig smittevern i kirkelig virksomhet – nasjonale regler og anbefalinger

På grunn av bredden i arbeidet presiseres det at hver aktivitet må planlegges og gjennomtenkes godt, slik at smittevernreglene i denne veilederen overholdes.

 

Veilederen vil utdype hvordan de seks hovedprinsippene for forsvarlig smittevern kan anvendes på ulike typer kirkelig arbeid:

 

 1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
 3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 4. God avstand mellom alle som deltar.
 5. Tilstrekkelig bemanning til stede.
 6. Begrense antallet sosiale kontakter.

 

For å ivareta smittevernreglene vil det ofte være behov for økte ressurser i form av praktisk tilretteleggelse, mer renhold og forsvarlig bemanning.

 

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan virksomheten kan igangsettes på en måte som både er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper og deltagere.

 

Denne veilederen reflekterer de nasjonale reglene, samt nivå A, B og C. Undersøk med din kommune om det er fastsatt strengere lokale eller regionale regler utover disse.

 

Om regler og anbefalinger i denne veilederens del I:

 • Ord som «krav», «skal», «må» omtaler det som er forskriftsfestet i covid-19-forskriften. Det medfører straffeansvar å bryte disse.
 • Ord som «anbefalt», «bør» omtaler det som er anbefalt av helsemyndighetene. Forskriften sier at arrangører bør følge relevante standarder for smittevern etter forskriftens §13b. Det er generelt sett ikke grunnlag for å se bort fra helsefaglige anbefalinger.
 • Når det er spesifisert at «Vi anbefaler» eller «kirken anbefaler» er dette en anbefaling basert på tolkning fra kirkens ledelse. Dette er ment som en veiledning, og det er anledning til å se bort fra dette etter dialog med lokale helsemyndigheter for egenutviklede lokale løsninger.

 

 1. Definisjon av arrangement

Et arrangement er en sammenkomst på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut jfr. covid-19-forskriften §13.

Eksempler på arrangementer (ikke uttømmende):

 • Gudstjeneste
 • Kirkelige seremonier som dåp, vigsel, konfirmasjon, begravelse/bisettelse som foregår i regi av kirken. Merk at private sammenkomster, selv om de foregår i kirkens lokaler, reguleres annerledes.
 • Konserter, enten i regi av kirken eller andre som leier/låner kirkens lokaler.
 • Stevner
 • Pensjonisttreff, samtalegrupper og lignende.
 • Menighetsmøter/medlemsmøter, seminarer, konferanser, kurs, og andre faglige sammenkomster.

 

Eksempler på sammenkomster som ikke anses som arrangementer (ikke uttømmende):

 • Fritidsaktiviteter for barn og unge som lys våken, tårnagenter etc.
 • Konfirmasjonsundervisning og leir (Se mer om leir i 2.4.5)
 • Rådsmøter, styremøter og andre møter som ledd i ordinert arbeid
 • Øvelser, prøver, organisert trening, og andre fritidsaktiviteter
 • Private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand

 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at de fleste aktivitetsleire/sommerleire o.l. ikke vil regnes som arrangement etter covid-19-forskriften. Derimot vil en fotballcup eller et korpsstevne regnes som et arrangement. Hvis leiren avsluttes med en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement. Se mer i punkt 2.4.5.

Varemesser og midlertidige markedet er ikke lenger definert som arrangement, og skal følge reglene som gjelder for butikker og kjøpesentre.

 

 1. Avstand – minst 1 meter

Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger uavhengig av koronasertifikat eller vaksinasjon. Arrangøren skal sørge for dette. Menighetene skal vurdere behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.

Merk:

 • På arrangementer gjelder avstandsregelen alle som ikke bor sammen uavhengig av koronasertifikat og vaksinestatus.
 • Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.
 • Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.
 • FHI anbefaler 2 meters avstand ved innendørs allsang i kommuner med forhøyet smittetrykk. Munnbind er ikke et alternativ til dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.

 

Det er unntak når det vurderes som nødvendig for bl.a.:

 • utøvere på kulturarrangementer. For ikke-profesjonelle utøvere stilles det krav om at de ellers trener eller øver sammen.
 • personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene.
 • dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.
 • personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 • personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. Avstanden mellom to kohorter bør være minst 2 meter.
 • personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse


For kor og musikere, anbefaler kirken å følge veiledere og avstandsregler utarbeidet av Norsk musikkråd og Koralliansens supplement til denne.

 1. Antall – maksimal øvre grense på 400 innendørs uten faste tilviste plasser, uten koronasertifikat

Innendørs arrangementer er forbundet med større risiko for smittespredning, særlig hvis lokalene er små og har dårlig ventilasjon.

Det skilles på arrangementer med og uten faste tilviste plasser og arrangementer med og uten krav om grønt koronasertifikat. Se tabell under.

Faste, tilviste plasser innebærer ifølge Helsedirektoratet:

 • «Fast» betyr at publikum skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk, dåp, nattverd eller lignende. Regler om avstand skal følges.
 • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
 • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

 

Kirkens ledelse har vurdert at bruk av koronasertifikat ikke er en relevant problemstilling for kirken. Det skyldes at antall deltakere som tillates uten koronasertifikat er tilstrekkelig, og avstandsregelen fortsatt vil gjelde. Det gjelder også omfattende krav til system for testing og verifisering av koronasertifikat for å ta disse i bruk. Dersom det unntaksvis vurderes, må den enkelte virksomhet selv orientere seg om dette på helsedirektoratets nettside. Det oppfordres også til dialog med lokale smittevernmyndigheter for praktisk gjennomføring. Kirken nasjonalt har ikke mulighet til å veilede om bruk av koronasertifikat.

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

 

Merk:

 • Antall deltakere skal alltid tilpasses slik at det er mulig å overholde krav til avstand, under det felles makstaket.
 • Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i kohorter, skal det hele tiden være minst to meter avstand mellom kohortene.
 • Kohorter kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. Dette innebærer at samtlige deltakere må forlate lokalet og nødvendig renhold må gjennomføres før en ny gruppe kan slippes inn.
 • Private sammenkomster i leide eller lånte lokaler har egne antallsbegrensninger: 100 deltakere innendørs og utendørs. Dette gjelder f. eks. minnesamvær, dåpsfest, bryllupsfest, familieselskap, julebord, vennefester o.l. i lånt/leid lokale. Alle deltakere teller med uavhengig av vaksinestatus. Begrepet «privat sammenkomst» viser ikke til en privat aktør som leier kirken til et offentlig arrangement som f.eks. konsert e.l.
 • Medvirkende skal ikke telles med i antallet deltakere. Medvirkende er bl.a. ansatte/frivillige og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet og utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør. Antallet medvirkende bør begrenses til det som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet ut fra en lokal vurdering.
 • Utendørs arrangementer skal være avgrenset av f.eks. sperrebånd, gjerder e.l. Dette for å sikre at krav til antall, avstand og oversikt over deltakerne kan følges.

 

 1. Utpeke ansvarlig arrangør

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften og at arrangementet følger relevante standarder om smittevern som denne veilederen.

De som er tilstede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Kirken anbefaler at dette er en navngitt person, og at dette informeres om i forbindelse med kunngjøringer eller i program eller oppslag ved kirkens inngang.

Se omtale i punkt 1.3 om ansvar og avgjørelsesmyndighet for veiledning om hvem som er ansvarlig arrangør for ulike typer arrangementer.

 1. Registrering av deltakere

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Oversikten skal inneholde navn og telefonnummer til deltakerne. Den skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene er covid-19-forskriften §13d. Kirken anbefaler disse informasjonsplakatene i inngangen.

Hvis det er mulig, kan en oversikt over hvor deltakerne sitter skrives inn i registreringslisten, for eksempel med henvisning til plassnummer eller område i kirken/lokalet.

Kirken anbefaler at mal for navneregistrering benyttes der kirkevert(er) skriver ned på vegne av alle deltakerne, eller der deltakerne selv skriver seg opp. Dersom flere skal benytte samme penn/papir bør håndsprit benyttes i for- og etterkant. Trengsel kan unngås ved å benytte flere registreringsstasjoner og innganger.

Eventuelt kan kirken lokalt beslutte å benytte et system for påmelding som ivaretar kravene. På kirken.no/korona finnes en oversikt over noen leverandører som kan vurderes. Selv om et system med innlevering av navnelapper med kontaktinformasjon kan benyttes, vil dette føre til merarbeid dersom kommunen har behov for raskt å få en liste over deltakere.

 1. Hygiene, renhold og minst mulig bruk av felles utstyr

Gode rutiner for hygiene og håndvask

 • Det må tilrettelegges for god håndhygiene for ansatte, frivillige og deltagere, enten håndvask med såpe og vann, eller håndsprit.
 • Håndvask/håndsprit skal benyttes ved ankomst, mellom ulike oppgaver, etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og bespisning.
 • Oppfordre alle til å bruke tørkepapir eller albuekroken når de hoster eller nyser.
 • Vurder om noen deltagere har behov for ekstra bistand eller oppfølging.
 • Håndsprit skal alltid være tilgjengelig. Vurder plassering opp mot brannfare, håndsprit er brannfarlig og representerer en fare i kombinasjon med levende lys som ved lystenning i lysglobe e.l. Mer informasjon og råd finnes på FHIs informasjonssider.

 

Spesielt om renhold

Det er fellesrådet som er ansvarlig for å sikre at renhold og driften for øvrig av kirkebygget er i samsvar med denne veilederen. Noen hovedpunkter:

 • Aktiviteter forutsetter rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent i kirken/kontoret ved oppslag og gjelder alle rom som benyttes.

 

 

 

Minst mulig felles bruk av felles utstyr

 • Instrumenter, mikrofoner, bøker mv. skal så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Husk rengjøring av pianotangenter og annet utstyr som kan brukes av flere personer.
 • Folkehelseinstituttet vurderer at det er lav risiko for indirekte smitte fra bøker. Kirkens salmebøker kan derfor brukes hvis de ikke deles og det går mer enn ett døgn til de skal brukes på nytt.

 

 1. Andre smittebegrensende tiltak
 • Kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer: Myndighetene anbefaler at ubeskyttede [1]personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke oppsøker arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
 • Syke skal ikke delta: Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. Dersom sykdom oppstår under arrangementet, skal arrangementet avlyses og den syke skal reise hjem eller isoleres.
 • Planlegging og risikovurdering: Lag en plan for gjennomføring med god smittevernhåndtering og sørg for tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.
 • Informasjon: Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene.
 • Fastsett antall: Arrangøren må vurdere hvor mange deltakere det er plass til i lokalet/kirken når deltakerne skal sitte med nødvendig avstand i faste tilviste plasser.
 • Markering/nummerering av plasser: Arrangøren bør vurdere markering eller nummerering av plassene i forbindelse med praktiseringen av «faste, tilviste plasser». Merk at dette må gjøres i tråd med vernebestemmelser. Kirken fraråder bruk av teip/lim da dette kan føre til skader på inventar, et mer skånsomt alternativ er sperrebånd og plakater.
 • Ventilasjon: Det anbefales vanlig nivå av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet.
 • Hindre mingling mellom personer som ikke bor sammen: Arrangøren må vurdere kontaktreduserende tiltak som hindrer kø og trengsel, for eksempel bruk av flere inn/utganger og registreringsstasjoner. Vurder om de som sitter nærmest utgang bør gå ut først. Arrangøren bør sørge for at deltakerne ikke mingler. Håndhilsing, klemming o.l. skal unngås. Rommet bør være ferdig rigget før aktiviteten starter. Se også om servering av mat/kirkekaffe i punkt 1.5.
 • Innendørs fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre: Dette kan gjennomføres innendørs med grupper på 30 personer. Voksne kan også drive organisert aktivitet utendørs i grupper på 40 personer så lenge avstandsreglene overholdes. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene kan holdes adskilt.  

 

  1. Lokale regler og anbefalinger

Uavhengig av de nasjonale reglene og anbefalingene kan også kommuner med forhøyet smittetrykk selv vedta lokale forskrifter eller gi lokale anbefalinger tilpasset sin smittesituasjon. Hovedregelen er at den strengeste regelen/anbefalingen gjelder.

Ved større lokale smitteutbrudd kan regjeringen i dialog med berørte kommuner innføre strengere lokale tiltak i tre ulike nivåer. Disse omtales som nivå A, B og C. Fullversjonen av disse nivåene finner du i Covid 19 forskriften, kapittel 5A, 5B og 5C.

Kort oppsummert innebærer de tre nivåene følgende for menighetene:

Nivå A (se covid-19-forskriftens kapittel 5A): Særlig høyt tiltaksnivå

Arrangementer:

 • Forbud mot arrangementer, men det kan gjennomføres begravelser, bisettelser, dåp og vielser, og digitale arrangement.
  • Ved begravelser/bisettelser/seremonier ved grav er det tillatt med inntil 30 deltakere når alle deltakere har faste, tilviste plasser. Antallet gjelder inne og ute. Nødvendig medvirkende som kirketjener og organist kommer i tillegg.
  • Ved vielser er det kun tillatt at brudeparet, vigsler (prest) og to vitner er til stede. Nødvendig medvirkende som kirketjener og organist kommer i tillegg.
  • Ved dåp kan barnet, foreldrene/foresatte, prest og inntil to faddere være til stede. Nødvendig medvirkende som kirketjener og organist kommer i tillegg.
  • Ved digitale produksjoner er det grense på maks 5 deltakere i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

 

Fritidsaktiviteter:

 • Fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre er forbudt inne og ute.
  • Unntak for organiserte fritidsaktiviteter for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom. Dette kan gjennomføres så lenge det skjer utendørs, i grupper på inntil 5 personer og alle deltakere kommer fra samme kommune.
 • Fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år er forbudt. Barne- og ungdomsarbeidet kan derfor ikke lenger organiseres innenfor trafikklysmodellen.
 • Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres utendørs for grupper på inntil 10 personer. Alle deltakerne må komme fra samme kommune.

Åpen kirke:

 • Det er tillatt å holde kirken åpen kun for samtaler mellom ansatte og enkeltpersoner. I forbindelse med dette kan man også tenne lys og be. Det må være personell til stede, og det er viktig å unngå ansamlinger. Formålet er utelukkende å kunne tilby enkeltpersoner samtaler og i forbindelse med dette bønn, lystenning og nattverd for enkeltpersoner.

Andre smitteverntiltak:

Nivå B (se covid-19-forskriftens kapittel 5B): Høyt tiltaksnivå

Arrangementer:

 • Tros- og livssynshus kan holde åpent, holde gudstjenester og kirkelige handlinger, og gjennomføre digitale arrangementer. Arrangementer som konserter og tilsvarende tillates ikke.
  • Begravelser/bisettelser/seremonier ved grav kan gjennomføres med inntil 50 deltakere i faste tilviste plasser innendørs, 10 uten faste tilviste plasser innendørs og 50 utendørs. Nødvendig medvirkende som kirketjener og organist kommer i tillegg.
  • Gudstjenester, bryllup, dåp og konfirmasjon kan gjennomføres med inntil 20 deltakere i faste tilviste plasser innendørs, 10 uten faste, tilviste plasser innendørs / 20 personer utendørs. Brudefølget/dåpsfølget/konfirmantene inngår i antallet. Nødvendig medvirkende kommer i tillegg. Ved digitale produksjoner er det maks 5 deltakere i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 • En kommune omfattet av tiltak på nivå B kan selv vedta at arrangører kan bruke koronasertifikat på arrangementer. Ved bruk av koronasertifikat gjelder følgende antallsbegrensninger i disse kommunene:
  • Innendørs, uten faste tilviste plasser: 50 deltakere
  • Innendørs, med faste tilviste plasser: 200 deltakere
  • Utendørs, uten faste tilviste plasser: 200 deltakere
  • Utendørs, med faste tilviste plasser: 600 deltakere fordelt på tre kohorter à 200 deltakere.

Fritidsaktiviteter:

 • Innendørs fritidsaktiviteter for personer 20 år og eldre er forbudt. Det er tillatt utendørs så lenge deltakerne kan holde en meters avstand.
 • Innendørs og utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er lov. Dette skal organiseres innenfor trafikklysmodellen.

 

Åpen kirke:

 • Åpen kirke er tillatt som beskrevet i punkt 2.7. Merk påbud om munnbind under.

 

Andre skjerpede smitteverntiltak:

 • Plikt til å bruke munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Dette gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for dette så langt det er praktisk mulig og kunne dokumentere at det er gitt beskjed til ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 • Rådsmøter, styremøter og andre møter som ledd i ordinert arbeid kan ikke finne sted fysisk.

 

Nivå C (se covid-19-forskriftens kapittel 5C): Noe høyt tiltaksnivå

Arrangementer:

 • Tros- og livssynshus kan holde åpent, holde gudstjenester og kirkelige handlinger, og gjennomføre digitale arrangementer. Antallsbegrensningene er de samme som gjelder nasjonalt, se punkt 1.1 c).
 • Arrangementer som konserter og tilsvarende bør ikke gjennomføres da konsertlokaler og tilsvarende er pålagt å holde stengt. Unntatt fra dette er dersom kommunen har vedtatt at koronasertifikat kan benyttes for å åpne konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Fritidsaktiviteter:

 • Innendørs fritidsaktiviteter for personer 20 år og eldre er forbudt. Det er tillatt utendørs så lenge deltakerne kan holde en meters avstand.
 • Innendørs og utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er lov. Dette skal organiseres innenfor trafikklysmodellen.

Andre smitteverntiltak:

 • Plikt til å bruke munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Dette gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for dette så langt det er praktisk mulig og kunne dokumentere at det er gitt beskjed til ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 • Rådsmøter, styremøter og andre møter som ledd i ordinert arbeid kan ikke finne sted fysisk.

 

  1. Ansvar og avgjørelsesmyndighet

 

  1. Ansvarlig arrangør for kirkelig virksomhet

Vi legger følgende hovedprinsipper til grunn:

 • Ansvarlig arrangør for gudstjenester og kirkelige handlinger er Den norske kirke (rettssubjektet), slik Kirkemøtet har delegert ansvar for ulike oppgaver til ulike organer. Presten har et særlig ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger jf. punkt 2.1 i denne veilederen.
 • Ansvarlig arrangør for annen virksomhet og aktiviteter i menighetene vil i utgangspunktet være menighetsrådet, med mindre noe annet er tydelig avklart.
 • Fellesrådets arbeidsgiver-, kirkebygg- og budsjettansvar innebærer at dette rådet v/kirkeverge får flere oppgaver og et stort ansvar innenfor smittevern på soknets vegne. 
 • Ved utleie av kirken til konserter og andre arrangementer vil det normalt være leietageren som er ansvarlig arrangør.
 • Når en forening eller en frivillig organisasjon har virksomhet i kirken e.l. vil det normalt være denne foreningen/organisasjonen som er ansvarlig arrangør. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, bør begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

 

Ansvar for lokal nedstenging og gjenåpning

Prosten i dialog med presten fatter beslutning om gudstjenester/kirkelige handlinger. Soknet ved menighetsrådet i dialog med kirkeverge/daglig leder fatter beslutning om soknets virksomhet.

Alle beslutninger tas i tett samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som arbeidsgivere.

 

Dette krever god samordning mellom menighetsråd, kirkelig fellesråd/kirkeverge og sokneprest/prost slik at ansvar er plassert for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

 

Det er viktig at gjenopptagelsen av aktiviteter er realistisk med tanke på den totale ressurssituasjonen i menigheten. Det er videre nødvendig å vurdere hvordan tiltakene omtalt i veilederen kan tilpasses lokale forhold og samlet ressurssituasjon, og avklare hvilke lokaler som kan stilles til disposisjon.

 

Avklarte ansvarsforhold for aktiviteter

Ved alle kirkelige arrangementer skal det være avklarte ansvarsforhold. I tillegg til en avklaring av formell arrangør, skal det være tydelige avklaringer av hvem som skal ivareta bestemte oppgaver og funksjoner. Når ansvaret ikke er tillagt presten, anbefaler vi at hver aktivitet/tiltak har en prosjektleder som på vegne av arrangør er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket og at det blir gitt nødvendige instruksjoner til andre ledere, frivillige og deltakere.

 

  1. Medbestemmelse og involvering av tilsatte

Ved beslutning om lokal nedstenging eller gjenopptakelse av aktiviteter, skal det gjennomføres en drøfting med lokalt tillitsvalgte og verneombud om de ordninger og rutiner som etableres. Det skal føres referat fra disse drøftingene.

 

Av hensyn til forutsigbarhet og muligheten for planlegging, bør det fortsatt vektlegges god dialog og informasjon med den enkelte ansatte og eventuelle frivillige innenfor de ulike ansvars - og arbeidsområde. Tilsier situasjonen at det også vil være nødvendig å gjøre endringer i den enkeltes ansvars- og arbeidsoppgaver, stilles det særlig krav til informasjon og dialog. Vi viser også til KAs råd om involvering av tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg ved gjenåpning datert 8. mai 2020 og felles uttalelse mellom KA og partene avgitt 25. mars 2020.

 

Smittevernforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar i og deltar i kirkelig virksomhet samarbeider godt. Dette inkluderer også arbeid med renhold jf. aml § 2-3. Alle ansatte og frivillige som deltar, er forpliktet til å følge rådene i denne veilederen.

 

  1. HMS, renhold og opplæring

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at innemiljøet i de kirkelige lokalene fremmer helse, miljø og sikkerhet, og forebygger sykdom. Fellesrådet har derfor ansvar for å sikre forsvarlig renhold av byggene som ivaretar nødvendige smittevernhensyn. Ved bruk av andre lokaler må det være avklart hvem som sørger for forsvarlig renhold på tilsvarende måte. Renhold og forsvarlig smittevern skal være avklart før utleie av kirken kan finne sted eller når foreninger/frivillige organisasjoner disponerer kirkelige lokaler.

 

Som arbeidsgiver har kirkelig fellesråd v/kirkeverge ansvar for at arbeidsmiljøet for egne ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. Tilsvarende ansvar har prost for prestene. Som største arbeidsgiver har fellesrådet v/kirkevergen også hovedansvar for å samordne HMS-arbeidet. De ansatte har medvirkningsplikt og skal bidra både til å gjennomføre og følge opp virksomhetens HMS-arbeid, jf. aml. § 2-3.

 

Ansatte skal få opplæring av arbeidsgiver i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Arbeidsgiverne (ved kirkeverge og prost) anbefales å samarbeide om felles opplæringstiltak for ansatte som normalt samarbeider om den kirkelige oppgaveløsning. Det presiseres at ansvarlig fagperson og/eller prosjektleder for aktivitetene tas med i risikovurdering og planlegging av lokale smitteverntiltak rundt de ulike tiltakene.

 

Frivillige må også omfattes av opplæringen i godt smittevern.

 

Nye ansatte, vikarer og nye frivillige må også få nødvendig opplæring.

 

Denne veilederen kommer i tillegg til vedtatte HMS-rutiner i den enkelte virksomhet. Regjeringen anbefaler at unødvendige innenlandsreiser ikke gjennomføres. Hva som er nødvendige reiser må vurderes lokalt. Se punkt 1.6.

  1. Frivillige medarbeidere og frivillige organisasjoner

For å sikre at alt arbeid i menighetens regi skjer på en forsvarlig måte, må menighetsråd og ansatte avklare hvordan frivillige medarbeidere skal få nødvendig informasjon og opplæring.

 

For tiltak i menighetens lokaler som skjer i regi av en frivillig organisasjon e.l., har   organisasjonen ansvar for å sikre at tiltakene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vedkommende arrangør har ansvar for å sikre at renhold gjennomføres etter de standarder som denne veilederen legger opp til. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, må begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

 

  1. Inkluderende fellesskap

Kirkens vektlegging av menneskeverd og likeverd er grunnlaget for arbeidet for en åpen og inkluderende kirke. Det er et mål at kirkens virksomhet skjer på en måte som aktivt tilrettelegger for deltagelse og involvering av alle kirkens medlemmer og deltagere. Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan oppleve mer isolasjon og ensomhet som følge av restriksjonene i samfunnet og reduserte offentlige tjenester. Dette er mennesker som kan ha ekstra behov for kontakt, opplevelser og deltagelse.

 

Det kan være praktisk vanskelig å takle kravene om avstand for de som har behov for fysisk assistanse både knyttet til transport til og fra arrangementer, og ved bevegelse i og under arrangementene. Det er også en fare for at restriksjoner og begrensninger særlig rammer noen utsatte grupper. Det kan gjelde blinde og svaksynte som har behov for ledsagertjenester ved deltakelse i en gudstjeneste, de som bruker rullestol eller har andre bevegelsesutfordringer som krever assistanse og fysisk kontakt. 

 

Frykt eller usikkerhet kan skape en «berøringsangst» som gjør likeverdig deltagelse vanskelig for de som trenger assistanse. Ved god håndhygiene er det i utgangspunktet ikke smitterisiko å gi grunnleggende støtte og assistanse, f.eks. ved å ledsage en blind/svaksynt til sitteplass. I tillegg anbefales tett dialog med den enkelte for å finne løsninger og evt. vurdere å bruke fysisk beskyttelse som munnbind eller annet dersom det er nødvendig for å få til aktiv deltakelse i program eller ritualer. Å gi tydelig og klar informasjon til deltakere med nedsatt funksjonsevne om hvilke smittevernregler og tiltak som gjelder, er viktig og vil bidra til å hindre usikkerhet og misforståelser.

 

Deltakere med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for offentlig transport. Det kan være ekstra utfordrende på grunn av restriksjoner i antall seter og fysisk kontakt med personell/sjåfør. Transporttilbud i menighet bør tilpasses i henhold til smittevernregler eller opprettes. Dette kan også gjøres i samarbeid med frivillige organisasjoner.

 

  1. Servering av mat og drikke

Servering av mat og drikke medfører økt potensial for mingling mellom personer som ikke bor sammen. Dette øker igjen risikoen for at avstandsreglene ikke overholdes og at potensialet for smittespredning øker.

 

Dersom servering  skal gjennomføres, gir Mattilsynets råd knyttet til serveringen. Arrangøren har fortsatt ansvar for å sikre at avstandsreglene, tiltak som hindrer kødannelse og øvrige smittevernregler overholdes.

 

  1. Kontorarbeidsplasser, møter mv.
 1. Arbeidsreiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

 1. Kontorarbeidsplasser

Nasjonale helsemyndigheter åpner nå for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Myndighetene anbefaler derfor delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver skal i større grad vurdere om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det forutsettes generelle smitteverntiltak og at det er mulig å holde 1 meter avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Det vises for øvrig til Arbeidstilsynets «Koronavirus: tiltak i arbeidslivet»

 1. Rådsmøter etc.

Møter som ledd i ordinert arbeid regnes ikke som arrangement. Dette er for eksempel rådsmøter og stabsmøter. Likevel bør de vanlige smittevernreglene med hensyn til avstand, renhold og hygiene følges.

Medlemsmøter, som for eksempel menighetens årsmøte o.l. vil regnes som et arrangement og må følge forskriftens regler på lik linje med andre arrangementer.

 

 

Del II:

Særlig omtale av ulike arbeidsområder i kirkelig virksomhet

  1. Gudstjenester og kirkelige handlinger

Dette kapittelet utfyller del I.

Myndighetene oppfordrer til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.

Forrettende prest er ansvarlig for gjennomføring av gudstjenesten og de kirkelige handlingene, og at det blir gitt nødvendige instruksjoner til deltakere/pårørende før, under og etter seremonien jf. Tjenesteordning for prest §7. Kirketjener og eventuelt andre medvirkende bistår presten i dette.

   1. Oversikt over deltakere

Covid-19-forskriftens §13 stiller krav til oversikt over deltakere. Vi viser til punkt 1.1 e) i denne veilederen for mer informasjon.

   1. Gudstjenester

Følg reglene om rengjøring og generelt smittevern:

 • Antalls- og avstandsbegrensningene som omtalt i punkt 1.1, eventuelt bestemmelser for tiltaksnivå A, B, C i punkt 1.2 eller forskrift vedtatt av kommunen, skal overholdes.
 • Vær nøye med renhold i forbindelse med håndtering av teknisk utstyr, ledninger, mikrofoner etc.
 • Deltakere skal gjøres kjent med gjeldende regler for smittevern under gudstjenesten. Det kan for eksempel gjøres i programark eller ved muntlig informasjon.
 • Påse aktivt at bare tillatte plasser ut i fra antalls- og avstandsreglene er i bruk.
 • Lystenning, ofring o.l. under gudstjenester kan gjennomføres med tiltak som hindrer kødannelse og trengsel. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
 • Vurder flere registreringsstasjoner for å unngå trengsel ved inngang.
 • Mingling og hilsing bør så langt som mulig unngås.
 • Innendørs bør deltakere så langt som mulig sitte vendt samme vei, og i størst mulig grad unngå å bevege seg fra plassen sin. De som sitter nærmest utgang bør gå ut først og sidedører bør tas i bruk ved utgang for å redusere trengsel.

 

 1. Nattverd
 • Nattverd kan gjennomføres forutsatt tiltak som hindrer kødannelse og trengsel. Nattverd bør gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltakere (kommunikanter).
 • Det er særlig viktig å unngå trengsel og kødannelse for å sikre at avstandsreglene overholdes. Hele bevegelsesmønsteret i forbindelse med nattverd må gjennomtenkes.
 • Dette kan oppnås med bruk av enkeltbeger (særkalk) og at brødet (oblaten) legges i hvert beger.
 • Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i begeret og tar selv brødet i munnen. Deretter holdes begeret (som vanlig) frem og vinen helles i. Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker.
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom deltakerne.
 • Kirken må ha tilfredsstillende måte for å sikre desinfiserende vask av utstyret som benyttes, eller benytte engangsbeger. Ifølge Mattilsynet tåler viruset ikke oppvaskmaskin over 70°C.
 • De som forbereder og deler ut vin og oblat skal praktisere god håndhygiene og vær særlig oppmerksom på å overholde avstand til nattverdselementene under tale og messesang.
 • I områder med forhøyet smittetrykk bør liturg og medliturg vurdere bruk av munnbind. Vi gjør oppmerksom på at i noen områder er dette pålagt.

 

 1. Dåp
 • Menigheten kan legge til rette for å gjennomføre dåp i en egen seremoni.
 • Det må føres en oversikt over deltakere som beskrevet i punkt 1.1 e).
 • Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer og holde god avstand.
 • Forutsatt god håndhygiene, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.
 • Det anbefales at presten eventuelt lar en i dåpsfølget løfte barnet frem for menigheten i etterkant av dåpshandlingen.
 • Samme dåpsvann kan benyttes til flere dåp, forutsatt god håndhygiene og at man ikke kommer i kontakt med dåpsfatet.
 • I områder med høyt smittetrykk bør liturg vurdere bruk av munnbind. Vi gjør oppmerksom på at i noen områder er dette pålagt.
 • Myndighetene anbefaler at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke oppsøker arrangementer i andre kommuner.
   1. Vielser
 • Vielser kan gjennomføres, forutsatt at smittevernreglene følges.
 • Kun brudepar og forlovere bør stå ved alteret sammen med presten.
 • Forutsatt god håndhygiene i forkant og etterkant, kan ekteskapsinngåelsen og forbønn med håndspåleggelse gjennomføres på vanlig måte.
 • I områder med høyt smittetrykk bør liturg vurdere bruk av munnbind. Vi gjør oppmerksom på at i noen områder er dette pålagt.
 • Myndighetene anbefaler at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke oppsøker arrangementer i andre kommuner.
   1. Kirkelig gravferdsseremoni
 • Begravelser/bisettelser/seremoni ved grav følger reglene for arrangementer. Merk at private sammenkomster som minnesamvær i etterkant av en begravelse har andre antallsbegrensninger enn begravelsen, se 1.1.
 • I dialog med etterlatte kan det gjøres vurderinger av om solosang skal erstatte allsang i områder med forhøyet smittetrykk.
 • Gravferdsseremoni med jordpåkastelse skjer innenfor alminnelige tidsfrister etter dødsfallet.
 • Antallsbegrensningene kan gi grunnlag for å tilby en minneseremoni i kirken i tilknytning til et utsatt minnesamvær, urnenedsettelse e.l. Vi anbefaler at rammer og innhold avklares lokalt mellom prost og kirkeverge.
 • Strømming av seremonien kan skje etter de retningslinjer som gjelder for dette. Se KA-sak om dette. Prest/prost og kirkeverge bør ha løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokal fleksibilitet i forbindelse med seremonier.
 • I forkant av begravelsen anbefales det å redusere antall berøringspunkter ved å ha åpen inngangsdør, og benytte trykte salmeark.
 • Det forutsettes at de som er til stede ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og at generelle bestemmelser om smittevern følges. Det gjelder også pårørende som bærer kisten.
 • Myndighetene anbefaler at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke oppsøker arrangementer i andre kommuner.
   1. Konfirmasjon

Det vises til Ressursnotat for konfirmasjonsgudstjenester.

  1. Sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv.

Dette kapittelet utfyller Del I.

Disse rådene gjelder når tilsatte i Den norske kirke utøver sjelesorg eller har andre en-til-en-samtaler mv. i personlig fremmøte i kirkens kontorer/lokaler. Delen omfatter også dåpssamtaler, vigselssamtaler og sørgesamtaler der det kan være mer enn én samtalepartner.

   1. Hovedprinsipper

Hovedprinsipper i de alminnelige smitteforebyggende tiltak er retningsgivende for personlige samtaler. Det er i tillegg nødvendig å vektlegge følgende forhold som tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder for virksomheter som driver én-til-én-kontakt:

 

 • Vi legger til grunn at det ikke skal tilbys sjelesorg, en-til-en-samtaler o.l. i kirkelige lokaler med personer som har – eller det er mistanke om – covid-19.
 • Vurder om fysisk samtale er nødvendig, eller om videosamtaler eller lignende kan benyttes.
 • Det skal være mulig å holde en meters avstand mellom ansatte/frivillige og besøkende i lokaler som benyttes. Det bør vurderes å tilrettelegge for egne samtalerom som bl.a. er bedre egnet for nødvendig renhold. Bruk av tilsattes egne kontorer for samtaler bør i utgangspunktet unngås, med mindre disse på grunn av størrelse og annen tilrettelegging er spesielt godt egnet. Bruk av tilsattes egne kontorer bør uansett unngås hvis disse samtidig er i bruk av den tilsatte.
 • Vi anbefaler at arbeidsgiver sammen med verneombud hos begge arbeidsgivere vurderer de aktuelle lokalene, og avklarer hvilke rom som kan brukes til samtaler/besøk og hvordan disse kan tilrettelegges på en hensiktsmessig måte som ivaretar smittevernhensynene.
 • Dersom den besøkende utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under samtalen skal personen få utdelt munnbind og samtalen avsluttes. Munnbind (Klasse I) skal derfor være tilgjengelig på samtalerommet.

 

   1. Venterom mv.

I veilederen fra Helsedirektoratet gis flere råd for godt smittevern i tilknytning til venterom.

Selv om egne venterom ikke er vanlig i kirkelige lokaler, er det nødvendig å anvende disse rådene på de lokaler som møter besøkende til samtaler med kirkelig tilsatte. Vi vil her bl.a. peke på følgende:

 • Heng opp informasjon for besøkende om råd for å unngå smitte, se plakater og informasjonsmateriell på kirken.no/korona.
 • Besøkende bør gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer lokalet og etter at samtalen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i kirkens arbeidslokaler samtidig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff og leker.
  1.  Kirkens oppsøkende virksomhet

Dette kapittelet utfyller Del I.

   1. Soknebud, hjemmebesøk o.l.

Kirkelig personell vil kunne være særlig utsatt i situasjoner hvor det gjennomføres soknebud, hjemmebesøk eller andre fysiske møter utenfor kirkens lokaler. For å ha kontroll og oversikt over slike aktiviteter, er det viktig at arbeidsgiverne er i nær dialog med de ansatte, har tydelige retningslinjer og godkjenner alle slike aktiviteter.

 

Arbeidsgiver har et betydelig ansvar for å sørge for at de ansatte ikke utsettes for smittefare. Det følger direkte av aml. § 4-1 at arbeidsgiver ved planlegging og utforming av arbeidet skal legge vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidsmiljøloven stiller ekstra strenge krav hvor det er biologisk helsefare, jf. aml. § 4-5. I forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6, se forskriften her, er det gitt bestemmelser om arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer.

 

Det følger av forskriftens § 6-1 at «Arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer. Kan aktiviteten medføre fare for deres helse eller sikkerhet, skal eksponeringen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes. På dette grunnlag skal arbeidsgiver risikovurdere forholdene.»

 

For ansatte som er med i beredskapsordningen for dødsbud, vises det til HMS-rutinen.

 

   1. Kontakt med personer som er omfattet av smitteverntiltak

Ved ønske om at kirkelige ansatte skal komme på hjemmebesøk til personer som er underlagt smitteverntiltak, bør det foretas en vurdering om behovet for hjemmebesøk kan løses på en alternativ måte, enten ved telefonsamtale eller annen kontakt som ikke innebærer fysisk kontakt. Bispemøtet har gitt råd vedrørende gjennomføring av soknebud i eget skriv (12.mars 2020).

 

Dersom behovet ikke kan avhjelpes på en alternativ måte, må et hjemmebesøk skje i tett dialog med kommunelegen, som ansvarlig myndighet for smitteverntiltaket. Arbeidsgiver må i tillegg i samråd med kommunelegen foreta en risikovurdering med tanke på fare for smitte for den ansatte. Tilgang til, opplæring i bruk og riktig håndtering av smittevernutstyr vil være helt avgjørende for at slike besøk skal kunne gjennomføres.

 

For helsepersonell finnes informasjon om beskyttelsesutstyr hos FHI. Hvorvidt kirkelig personell vil kunne få tilgang til smittevernutstyr tilsvarende som for helsepersonell, vil måtte avklares konkret i dialog med kommunelege/kommunale helsetjenesten/lokal helseinstitusjon.

 

   1. Besøk i helse – og omsorgsinstitusjoner

Folkehelseinstituttet har publisert smittevernråd om hvordan kommunene kan legge til rette for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Disse finnes her.

 

Besøkene skal vurderes og avtales i forkant, og de skal registreres. Dette innebærer at kirkelig ansattes eventuelle fysiske tilstedeværelse i helse – og omsorgsinstitusjoner ikke kan gjennomføres uten nær forutgående dialog med - og tillatelse fra - den aktuelle institusjonen som f.eks. sykehjem/sykehus.

 

På samme måte som andre fysiske møter, må slike besøk også risikovurderes av arbeidsgiver og det må forutsettes tilgang til nødvendig smittvernutstyr.

 

   1. Hjemmebesøk hos personer som ikke er underlagt smitteverntiltak

Situasjonen knyttet til koronapandemien, kan endres raskt, enten ved lokale oppblussinger, eller at det generelle smittetrykket i samfunnet øker. All kontakt med kirkens medlemmer/brukere må derfor risikovurderes og det forutsettes at arbeidsgiver oppretter kontakt med kommunelegen for å få medisinfaglig rådgivning ved vurdering av hvorvidt hjemmebesøk er forsvarlig å gjennomføre. God håndhygiene og tilstrekkelig avstand vil kunne redusere muligheten for smitte.

 

   1. Vurdere bedriftshelsetjeneste

Iht. aml. § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø – og sikkerhetsarbeid.

 

Dersom det blir aktuelt for virksomhetene å gjennomføre besøk som innebærer nær kontakt med smittede, anbefaler vi at virksomheten knytter seg til bedriftshelsetjenesten, for å få bistand til risikovurderinger og planlegging av tiltak for å redusere smittefaren.

  1. Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid

Kapittelet gjelder alt arbeid rettet mot barn og unge 0-20 år.

Vær særlig oppmerksom på om det er innført strengere tiltak for fritidsaktiviteter enn trafikklysmodellen som gjelder i barnehage og skole. Dersom din kommune er i nivå A, trumfer nivået trafikklysmodellen. Dersom kommunen er på nasjonalt nivå, eller i nivå B eller C, kan man organisere arbeidet innenfor trafikklysmodellen.

   1. Generelle anbefalinger

 

Barne- og ungdomsarbeidet kan i stor grad gjennomføres i tråd med lokale og nasjonale smitteverntiltak. For å gjøre planleggingen enklere, og knytte tiltak til lokalt smittenivå, har trafikklysmodellen barnehager og skoler bruker blitt oversatt til kirkens barne- og ungdomsarbeid. All aktivitet som kirken arrangerer for barn og unge under 20 år regnes som fritidstilbud. Dette gjelder konfirmantundervisning, trosopplæringstiltak og ukentlige tilbud til barn og unge.

Det er smittevernmyndighetene, lokalt eller nasjonalt, som bestemmer hvilke råd og anbefalinger som gjelder til enhver tid. Kommunen kan ikke ha lavere beredskap enn det som er bestemt nasjonalt. Hold dere derfor oppdatert på nasjonale og lokale regler og anbefalinger om smittevern. Kommunen der aktiviteten gjennomføres kan innføre egne regler og råd for barn og unges fritidsaktiviteter.

De fleste steder er det nå etablert samarbeid mellom den lokale arbeidsgiver og lokale smittevernmyndigheter, og kirkens arbeid for barn og unge må tilpasses lokale bestemmelser i tråd med lokalt smittetrykk.

Generelle anbefalinger:

 • Orienter deg om hvilke smitteverntiltak som gjelder i kommunen aktiviteten skal foregå, og følg nivået som gjelder for den aldersgruppen barne- og ungdomsarbeidet retter seg mot. Vær særlig oppmerksom på om det er innført strengere tiltak for fritidsaktiviteter enn trafikklysmodellen som gjelder i barnehage og skole. Dersom din kommune er i nivå A, trumfer nivået trafikklysmodellen.
 • Håndvask for barn under skolealder skal som hovedregel skje med en voksen til stede.
 • Oppfordre barna til å bruke tørkepapir eller albuekroken når de hoster eller nyser.
 • Begrens bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask, eller la det ligge i 24 timer etter bruk om det deles med ulike kohorter.
 • Det anbefales at undervisning og samlinger skjer i mindre grupper, og at det er tilstrekkelig antall voksne til stede som ser til at smittevernreglene overholdes. Der det er mulig kan barn og unge deles inn i samme grupper/kohorter som de tilhører i barnehage og/eller skole. Gruppene bør ikke blandes i pauser.
 • Ved henting og bringing av barn, bør foresatte holde avstand og unngå opphopning i entrè/våpenhus e.l.
 • Deltakere på fritidsaktiviteter kan unntas fra avstandsregelen så lenge det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. FHI anbefaler likevel å opprettholde avstand mellom barn og unge så langt det er mulig.
 • Myndighetene anbefaler at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke oppsøker arrangementer i andre kommuner.

 

Om håndvask

I løpet av en aktivitet bør håndvask utføres:

 • Ved ankomst til tiltak/aktivitet
 • Før måltid og ved mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker
 • Etter kontakt med dyr

 

Det er ikke behov for å bruke både hånddesinfeksjon og håndvask. Desinfeksjonsmiddel fungerer dårligere ved synlig skit, og må derfor først vaskes av.

Om forsterket renhold

Forsterket renhold på gult og rødt nivå betyr at:

 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum daglig og ved bytte av kohort.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man sørger for at søppel tømmes regelmessig.
 • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres, rengjøres hyppig, minimum daglig og ved bytte av kohort.
 • Leker/materiell til aktiviteter som deles må også vaskes av, minimum daglig og ved bytte av kohort. Leker og materiell som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.
 • Leker og materiell kan også ryddes bort («karantene») i 24 timer før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring.
 • Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

 

Om inndeling i grupper

Det er vanskelig for barn å regulere avstand til andre, og det viktigste tiltaket er derfor å begrense antall nærkontakter til hvert barn ved å ha faste grupper i en aktivitet.

gult og rødt nivå bør barna møtes i faste grupper, og overholde 1 meter avstand. Gruppestørrelsen bestemmes av rommets størrelse, og myndighetenes føringer for antall, men det anbefales ikke flere enn 20 barn i hver faste gruppe som møtes. Siden det kan være vanskeligere for yngre barn å holde avstand, kan det være nødvendig at disse møtes i mindre grupper.

Ved symptomer

Om et barn viser symptom på luftveisinfeksjon under en aktivitet er det viktig at barnet blir hentet så snart som mulig. Barnet bør vente på eget rom sammen med en voksen eller ute der det ikke er andre barn. Om mulig bør den voksne holde to meters avstand, men det må gjøres en avveining i forhold til barnets alder og behov for omsorg.

Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand og barnet er komfortabel med det bør barnet ta på munnbind for å redusere smittespredning. Hvis barnet ikke vil ha på munnbind bør den voksne ta på munnbind. Den som har vært i kontakt med barnet må huske å vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder hvor barnet har oppholdt seg. Vanlig rengjøringsmiddel er tilstrekkelig.

   1. Trafikklys i kirkens barne- og ungdomsarbeid

Smitteverntiltakene i kirkens barne- og ungdomsarbeid bør følge det lokale beredskapsnivået. Trafikklysmodellen som barnehager og skoler bruker, kan normalt brukes i kirkelig virksomhet. Det er likevel slik at når en kommune blir satt under strengere tiltak, kan menigheten ikke alltid organisere arbeidet innenfor trafikklysmodellen. Dersom menigheten er i nivå A, eller under enda strengere lokale tiltak, kan man ikke bruke trafikklysmodellen. Er menigheten under nasjonale tiltak, eller tiltaksnivå B eller C, er det trafikklysmodellen som gjelder.

Grønt nivå:

Aktiviteter og arrangement kan gjennomføres med de føringene som myndigheten setter.

Tiltak:

 • Ingen syke skal møte opp
 • God hygiene og normalt renhold.

 

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (f. eks håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering og størrelse av grupper og aktiviteter er mulig.
 • Følg øvrige nasjonale smittevernstiltak

 

Gult nivå:

Hensikten er å redusere antall nærkontakter og holde oversikt over disse. Barn og unge bør derfor organiseres etter skole/barnehage-kohorter så langt det er mulig. Så mye aktivitet som mulig bør gjennomføres utendørs, da smitterisikoen er mindre med god ventilasjon og færre felles kontaktflater.

Tiltak:

 • Ingen syke skal møte opp
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Ikke del mat og drikke (ved matservering server i porsjoner)
 • Deltagere bør ikke ta med materiell hjemmefra
 • Barn og unge bør organiseres etter faste grupper/kohorter
 • Leir/overnatting kan gjennomføres etter avtale med lokal helsemyndighet

 

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (f.eks håndhilsning og klemming)
 • Det anbefales at deltagerne kan holde 1 meter avstand gjennom aktiviteten
 • Unngå folksomme områder og store samlinger av mennesker. Unngå trengsel på vei inn og ut av lokalene, i garderober og på toaletter
 • Det anbefales fast plass under gjennomføringen av aktiviteten
 • Det anbefales å begrense bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask
 • Det kan vurderes digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Deltakerne bør så langt det er mulig deles inn i faste grupper de allerede er en del av.

 

Rødt nivå:

Fritidsaktiviteter bør begrenses mest mulig, og i mange tilfeller skal all aktivitet avlyses utenfor barnehage og skole. Ved rødt nivå, anbefaler vi at all aktivitet gjennomføres utendørs da smitterisikoen er mindre med god ventilasjon og færre felles kontaktflater. Det er viktig at barn og unge har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. På rødt nivå bør antall kontakter halveres i forhold til gult nivå.

Tiltak:

 • Ingen syke skal møte opp
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Ikke del mat og drikke. Server mat uten felles berøringspunkter.
 • Faste aktiviteter kan gjennomføres for en etablert gruppe, dersom ikke annet er anbefalt eller forskriftsfestet fra myndighetenes side.
 • Større arrangementet/samlinger/leirer kan gjennomføres forutsatt avtale med lokal helsemyndighet

 

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Del en aktivitet/faste grupper inn i mindre grupper
 • Tilstreb større avstand mellom deltagerne
 • Unngå folksomme områder og store samlinger. Unngå trengsel på vei inn og ut av lokalene, i garderober og på toaletter
 • Ikke bland barn fra ulike skoler og/eller trinn

 

Om det er tillatt med innendørs aktivitet er det viktig at:

 • Barnet bør ha fast plass under aktiviteten, eller vurder oppmerking på gulv for å sikre minst en meter i avstand.
 • Bord og stoler vaskes av etter hver aktivitet også innad i en gruppe.
 • Begrenses bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask. Ikke del eller bruk samme materiell mellom ulike grupper uten vask eller 2-3 dagers karantene
 • Begrens antall voksne til det som er nødvendig for å opprettholde godt smittevern

 

   1. Babysang

Babysang er et tilbud som normalt er organisert som en fast gruppe voksne og barn som møtes, eller som et drop-in tilbud. Vi anbefaler at babysang gjennomføres som enkeltstående arrangement. Antallsbegrensningene for arrangementer er beskrevet i del 1.1 c). Mennesker i alle aldre teller uavhengig av vaksinestatus.

Rommets størrelse legger føringer for hvor mange deltagere som er tilstede, og vi gjør oppmerksom på anbefaling om 2 meter avstand ved allsang innendørs i områder med forhøyet smittetrykk.

   1. Tilstrekkelig voksne til stede

Hva som er tilstrekkelig antall voksne i kirkens barne- og ungdomsarbeid, vil variere med alder på barna, aktivitetens karakter, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til gruppen.

 

Barn under skolealder bør alltid følges av en voksen. Når det gjelder samlinger for barn og unge i skolealder, bør det alltid minimum være to ledere til stede. En av lederne skal være ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og at det føres liste med kontaktinformasjon over alle deltakerne.

 

I noen tilfeller kan det likevel være forsvarlig med kun èn voksen som leder, f.eks. i babysang der hvert barn følges av en foresatt, eller i smågrupper på opptil 5 barn.

 

   1. Leir og arrangementer for barn og unge under 20 år

Dersom leirer og andre større arrangementer skal gjennomføres må det planlegges gjennomført med nødvendige smitteverntiltak. Fritidsaktiviteter, som f. eks. organisert trening, øvelser, prøver, gjennomføres etter trafikklysmodellen.

Merk at noen kommuner har vedtatt strengere lokale forskrifter, eller er omfattet av strengere regionale tiltak på nivå A, B og C.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at de fleste aktivitetsleire/sommerleire o.l. ikke vil regnes som arrangement etter covid-19-forskriften. Derimot vil en fotballcup eller et korpsstevne regnes som et arrangement. Hvis leiren avsluttes med en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement. Konfirmantleirer og andre dagtilbud av lengre varighet

De generelle rådene for fritidsaktiviteter beskrevet ovenfor gjelder også for aktiviteter for barn og unge av lengre varighet.

Leir med overnatting, eller dagtilbud med fast gruppe over flere dager regnes ikke som et arrangement. Ved aktiviteter for barn og unge av lengre varighet er anbefalingen fra helsemyndighetene å begrense totalt antall deltakere til inntil 300.

Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, men helsemyndighetene anbefaler gruppestørrelse på om lag 40 personer. I kommuner med forhøyet smittenivå kan det gjelde egne regler. Gruppene bør i størst mulig grad være de samme gjennom hele aktiviteten, og blanding av grupper bør begrenses. Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden. Gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever tett kontakt, hver for seg.

Det er ikke forbud mot å legge leiren til en annen kommune. Det anbefales at hjemkommunen og leirkommunen har tilsvarende smittenivå. Vi oppfordrer til dialog med lokale smittevernmyndigheter om dette.

Foresattes deltakelse bør ikke være mer enn det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

Hvis leiren inneholder en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement, og være underlagt antallsbegrensninger. Antallsbegrensningene er forklart i del I av denne veilederen.

Håndtering av syke deltakere

Det må foreligge en plan for håndtering av deltakere som blir syke eller som må i karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise. Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår sykdom eller påvises smitte. Dette innebærer at deltakere må kunne hentes hjem ved behov.

Planlegging og risikovurdering

Det bør i forkant av aktiviteten gjøres en risikovurdering. I kommuner med forhøyet smittenivå, eller hvis mange deltakere kommer fra kommuner med forhøyet smittenivå, bør man vurdere risikoreduserende tiltak. Aktuelle tiltak er for eksempel å redusere totalt antall deltakere og/eller å redusere gruppestørrelse.

I kommuner med veldig høyt smittenivå eller pågående utbrudd, bør det vurderes om det er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Kommunehelsetjenesten / kommuneoverlegen der aktiviteten skal gjennomføres bør kontaktes for råd om planlegging.

Ta kontakt med lokale helsemyndigheter som vil kunne gi dere nærmere råd for gjennomføringen

Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger der hvor smittesituasjonen kan endre seg raskt eller det over lengre tid har vært forhøyet smittetrykk.

Les mer på FHIs nettside om arrangement, samlinger og aktiviteter.

Vi  viser også til veileder utarbeidet av LNU – landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

   1. Unntak fra avstandsregelen for barn og unge

Barn og unge trenger ikke å holde avstand til hverandre på arrangementer i tilknytning til aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- og ferietilbud. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kohortene skal holde minst 2 meters avstand til hverandre.

 

Det er viktig at deltakerne for øvrig forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernråd som god håndhygiene og redusert avstand både innad i gruppene og mellom gruppene. Det oppfordres derfor til å organisere barn og unge mest mulig i faste grupper.

 

Les mer på FHIs nettside om Organiserte fritidsaktiviteter

 

Oppdaterte råd og informasjon fra FHI om Covid-19 og barn og unge finner du her.

  1. Diakonale samlinger i menigheter

Dette kapittelet utfyller Del I.

Diakonale samlinger er viktige for mange mennesker, og det er mulig å gjennomføre i tråd med nasjonale regler og anbefalinger. Vi viser her til del I om antalls- og avstandsbegrensninger og andre smitteverntiltak.

Her omtales forhold som er særlig aktuelle ved diakonale tiltak som foregår gjennom fysiske samlinger, slik som sorggrupper og andre mindre grupper, og ulike typer samlinger/arrangementer.

 • Det anbefales at det så langt det er mulig og/eller kapasitet å opprettholde kontakt med mennesker som er tilknyttet menighetens diakonale på telefon eller ulike digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på de som er i en utsatt eller i en sårbar livssituasjon.
 • På grunn av bredde og variasjon i kirkens diakonale arbeid presiseres det at hvert tiltak må planlegges og gjennomtenkes godt, slik at smittevernreglene i denne veilederen overholdes. Ved igangsetting av aktiviteter med fysiske samlinger må det vurderes hvilke smittevernmessige utfordringer som vil være særlig aktuelle i møte med deltagernes alder, helsetilstand, fysiske, mentale og kognitive funksjonsnivå, antall deltagere i risikogrupper mv. 
 • Ved igangsetting eller avlysning av fysiske samlinger vil det være nødvendig å vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres, på grunnlag av bl.a. virksomhetens kapasitet, deltagernes sårbarhet og tilgang på faglige ressurser. For å ivareta smittevernreglene vil det, særlig når risikogrupper deltar, være behov for økte ressurser i form av praktisk tilretteleggelse, mer renhold og forsvarlig bemanning.
 • Ved diakonale tiltak kan det være behov for å vurdere om noen deltagere har behov for ekstra bistand eller oppfølging når det gjelder håndvask, hygiene og sosial avstand.
 • For de ulike tiltak bør det alltid vurderes om hvor mange personer det er tilrådelig som deltar med hensyn til risiko for spredning av Covid-19. Vurder både målgruppe, antall i risikogrupper, lederressurser, rommets størrelse mtp. Gjeldende avstandskrav mv. vurderes i det enkelte tilfelle. På tilsvarende måte bør det gjøres en særlig vurdering av hva som er tilstrekkelig antall ledere for ulike tiltak.
 • Vurdere behovet for assistanse og transport

Vi viser for øvrig til Kirkerådets ressursnotat om forhold rundt gjenåpning av tilrettelagte fellesskap i menigheter.

  1. Kirkemusikk og kulturarrangement

Dette kapittelet utfyller Del I.

 

Her omtales forhold som er særlig aktuelle ved kirkemusikalske tiltak og kulturarrangementer, slik som korøvelser, konserter, publikumsåpne kirker og omvisninger i kirkebygget. Dersom kirken er leid ut til en ekstern arrangør, er det arrangøren av konserten/samlingen som er ansvarlig arrangør og må sørge for at smittevern blir ivaretatt jmf. punkt 1.3 «Ansvar og myndighet».

 

I pkt 1.3. i denne veilederen ble det pekt på behovet for at alle arrangementer i menigheten har en prosjektleder som på menighetsrådets vegne er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket og sørger for at smittevernreglene overholdes. Dette hensynet vil også gjelde korøvelser, musikkøvinger o.l. som ofte foregår i kirkene. Denne prosjektlederen skal bl.a. sørge for at det gis nødvendige instruksjoner til alle sangere/musikere og ledere. I dette arbeidet vil det være nødvendig med tett dialog mellom utleier og lånetaker. For å ivareta smittevernreglene vil det, særlig i det kirkemusikalske arbeidet overfor barn og unge, være behov for økte ressurser i form av praktisk tilretteleggelse, forsterket renhold og forsvarlig bemanning. Det samme vil gjelde når noen i risikogruppen deltar, dvs. eldre over 65 år, og de med underliggende sykdommer.

 

 1. Smittesporing ved konserter e.l.

I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av et arrangement, skal ansvarlig arrangør sørge for å holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon.

 

Ved bruk av en billettleverandør får man som regel nødvendig informasjon gjennom billettsystemet. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette. Vi anbefaler at arrangør ber billettleverandør om å oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette.

Ved salg av billetter i døra må arrangør sørge for å innhente og lagre nødvendig samtykke og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på annet forsvarlig vis.

 

Informasjonen slettes 14 dager etter arrangementet. For mer inngående informasjon rundt dette, viser vi til musikkrådets smittevernveileder og smittevernveileder for kulturarrangement, som finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

På konserter og kulturarrangementer uten billettkjøp må det sørges for en annen ordning for registrering av deltagere, jfr. tidligere omtale av slik registrering i del I punkt 1.1 e) i denne veilederen.

 

 1. Renhold og hygiene
 • Ved alle aktiviteter forutsettes det at det er rutiner for rengjøring. Dette gjelder også orgel, piano, mikrofoner, høyttaleranlegg osv. Piano- og orgelklaviatur rengjøres på en måte som ikke skader instrumentet. Dette vil variere fra instrument til instrument. Den som spiller må sørge for god håndhygiene.
 • Hvis felles utstyr benyttes av flere, anbefales håndvask/håndsprit før og etter bruk
 • Utstyr som er brukt, rengjøres før neste gang det brukes i aktivitet. Dersom det går minst 24 timer mellom bruk, er det ikke nødvendig med ekstra renhold. I arbeid med babysang/barnesang er dette særlig viktig med tanke på musikkinstrumenter, matter og annet materiell som barna tar på. Reduser utstyret til et minimum.
 • Noter oppbevares og tas så langt som mulig også med hjemmefra.
 • Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.

 

 1. Avstandsregler og tilstrekkelig bemanning til stede
 • Overhold reglene om maksimalt antall personer som kan være til stede og avstandsreglene som omtalt i del I punkt 1.1.
 • Lokalet skal vært klart i forkant av en samling/øvelse, felles rigging både før og etter samlingen unngås. Rommet kan deles inn i soner, slik at det er lettere å holde avstand. Bruk et egnet lokale som er oversiktlig, enkelt å rengjøre og stort nok til å overholde avstandsbestemmelsene. Oppstart og slutt, aktiviteter og pauser må planlegges slik at deltakerne kan holde minimum 1 meter avstand under hele arrangementet.
 • I forbindelse med korøvelser har Norsk musikkråd utarbeidet egen veiledning på gjennomføring av musikkøvelser, som gir utdypende råd om gjennomføring av slike øvelser. Koralliansen har også utviklet to supplement til denne om barne- og ungdomskor og voksenkor. I områder med forhøyet smittenivå anbefaler FHI 2 meter avstand ved innendørs allsang.
 • Med tanke på tilgang til rom og ressursbruk rundt renhold, anbefales det derfor at korøvelser også kan skje i mindre grupper.
 • I forbindelse med barn og unge må det være tilstrekkelig antall voksne til stede som ser til at smittevernreglene kan overholdes.
 • I forbindelse med konserter og andre kulturarrangementer er det viktig å redusere kontakt mellom personer. Det bør være en plan for å holde avstand i fellesarealer som garderober, venterom, toaletter og på vei inn og ut av lokalene.

 

 1. Tilstrekkelig ledere/bemanning til stede.

Hva som er tilstrekkelig antall ledere særlig i barne- og ungdomskor, vil variere med alder på barna, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til gruppen. Vi anbefaler å begrense størrelsen på grupper der det er mulig. Barn under skolealder skal alltid følges av en voksen. Når det gjelder korøvelser for barn og unge i skolealder, anbefales det minimum to ledere til stede. Korøvelser for voksne skal også ha en ansvarlig arrangør og en navngitt person skal være ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og at det føres liste med kontaktinformasjon over alle deltakerne.

 

  1. Kirkevandringer og åpen kirke

Kirken kan holde dørene åpne for lystenning, bønn og samtaler med kirkelige medarbeidere. Ved forespørsel kan kirken også tilby nattverd.

Dersom servering, konserter, fremvisning, organiserte aktiviteter eller annet opplegg er planlagt, ansees dette som et arrangement som må følge reglene som gjelder for arrangementer, se del I.

 1. Avstand
 • Alle til stede skal kunne holde minst en meters avstand til de man ikke bor sammen med.
 • Besøkende i samme skole-/barnehagekohort er unntatt fra avstandsregelen. Hvis to eller flere kohorter er i kirken samtidig, skal avstanden mellom to kohorter være 2 meter.

 

 1. Begrense mingling og trengsel
 • Begrens kødannelse så langt som mulig, avstandsreglene skal følges.
 • Sidedører bør benyttes ved utgang for å redusere trengsel.
 • Det er tillatt å bevege seg rundt i kirkerommet, så lenge avstandsregelen kan følges.
 • Lystenning kan skje, fortrinnsvis ved at deltakerne kan ta hvert sitt lys uten å berøre felles flater. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
 • Mingling og hilsing bør så langt som mulig unngås
 • Ved en-til-en-samtaler med kirkelige ansatte skal Smittevernveilederen for Den norske kirke punkt 2.2 følges.
 • Dersom servering, musikk, fremvisning, eller annet opplegg er planlagt, ansees dette som et arrangement som må følge reglene for arrangementer, se del I.

 

 1. Rengjøring og hygiene
 • Dersom det ikke er berøring av andre felles flater enn gulv (f.eks. om ingen setter seg ned), er det ikke nødvendig med smittevask.
 • Hvis deltakere tar på samme gjenstander, skal håndsprit brukes mellom hver bruk. Dette kan unngås ved at deltakerne kan ta hvert sitt lys uten felles berøringsflater. Vær oppmerksom på brannfare.
 • Hvis flere skal bruke samme utstyr må berørte områder rengjøres etter bruk.

 

 1. Registrering av deltakere
 • En åpen kirke uten aktiviteter regnes ikke som et arrangement, og det er derfor ikke pålagt å registrere deltakere.
 • For å bidra til eventuell smitteoppsporing, vil det være en fordel å føre en frivillig oversikt over besøkende med navn, kontaktinformasjon og tidspunkt for besøk. Vi gjør oppmerksom på krav til personvern ved føring av slike lister. Dersom kirken ikke er bemannet bør slike lister ikke føres, da de kan komme på avveie.

 

 1. Bemanning
 • Åpen kirke må gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte, og menigheten må vurdere hvordan dette skal sikres dersom den åpne kirken er ubemannet.

 

 

 

Del III:

Endringslogg

Endringer datert før 22.06.2021 finnes i endringsloggen på kirken.no/korona.

 

22.06.21          Versjon 11.0 har følgende endringer:

 • Innledningen er oppdatert med omtale av trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen.
 • 1.1 a) tatt inn oppdatert informasjon om definisjonen av arrangements betydning for sommerleirer o.l.
 • 1.1 b) Presiserer at avstandskrav ved arrangementer gjelder alle som ikke bor sammen, uavhengig av vaksinestatus og koronasertifikat, samt noen tillegg under unntakene fra avstandsregelen.
 • 1.1 c) antallsbegrensninger endret og omtale av koronasertifikat og kirkens vurdering av dette tatt inn.
 • 1.1 g) anbefaling om kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer er oppdatert til kun å gjelde ubeskyttede personer. I tillegg endret anbefalt gruppestørrelse på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
 • 1.2: lagt inn omtale av koronasertifikat på nivå B og C.
 • 1.5: anbefaling om å avlyse kirkekaffe er strøket.
 • 1.6 b) Anbefaling om hjemmekontor/fleksibel arbeidstid oppdatert. Det åpnes nå for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • 2.1.4: Formulering om solosang i stedet for allsang presiseres til å gjelde områder med forhøyet smittetrykk da det er her dette er særlig relevant.
 • 2.4.3 om babysang justert, og det vises nå til omtale av antallsbegrensninger i 1.1. c).
 • 2.4.5 oppdatert formulering om avgrensningen mellom arrangementer og aktiviteter.
 • 2.4.6 oppdatert formulering om unntak fra avstand for barn og unge.
 • 2.7 e) lagt til punkt om bemanning.

 

 

[1] Beskyttede personer er de som er fullvaksinert, har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden eller har gjennomgått covid-19-infeksjon de siste 6 måneder.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone