Smittevernveileder: Kirkemusikk og kulturarrangement i Den norske kirke

Photo by Sven Read on Unsplash
Publisert: 19/05/2020
Omfatter korøvelser, konserter og andre kulturarrangement, publikumsåpne kirker og omvisninger i kirkebygget.

Sist oppdatert 19. mai 2020

1. Innledning og sammendrag

Smittevernveilederen er utarbeidet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor. Veilederen er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning.

Veilederen er utarbeidet bl.a. på grunnlag av Kap. 4 i «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet» (covid-19-forskriften). I § 13 i forskriften står bl.a. følgende:

 • Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.
 • Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted, bør følge relevante standarder om smittevern.

Denne veilederen vil være en standard for smittevern i henhold til denne forskriften. Veilederen må ses i sammenheng med andre standarder/veiledere i Den norske kirke:

 • Smitteveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke
 • Smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke
 • Smittevernveileder for sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. i menigheter i Den norske kirke
 • Smittevernveileder for diakonale samlinger i Den norske kirke

Veilederen gir generelle råd om smittevern ved korøvelser, konserter og andre kulturarrangement i regi av Den norske kirke. Den er også aktuell ved gjennomføring av publikumsåpne kirker og omvisninger i kirkebygget. Det presiseres at den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold.

Mange kirker og menighetslokaler leies ut til eksterne aktører. For tiltak i menighetens lokaler som skjer i regi av en ekstern aktør og/eller frivillig organisasjon, må ansvarsforholdene være tydelig avklart i forkant av øvelser og arrangement. Det normale er at denne aktøren selv måtte ta ansvar for å sikre at tiltakene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vedkommende arrangør må i tillegg sørge for at renhold blir gjennomført etter de standarder som denne veilederen legger opp til. Dette må avklares med kirkeverge når det gjelder kirkebygg. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, er det særdeles viktig at ansvarsforholdet avklares, og at begge parter tar ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtalen. I de tilfeller det ikke eksisterer en samarbeidsavtale, oppfordres kirkelig fellesråd til å avklare ansvarsforholdene.

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 19. mai 2020 og vil bli oppdatert i tråd med nye anbefalinger og restriksjoner fra nasjonale helsemyndigheter.

Det legges til grunn at gjenåpning av menighetenes arbeid skjer gradvis og planmessig, ut fra en samlet lokalkirkelig vurdering av menighetenes behov og ressurser.

Ettersom smittevernsituasjonen forutsetter nye HMS rutiner, god opplæring av ansatte og frivillige, og økt ressursinnsats ved gjennomføring, bør det gjøres realistiske og helhetlige vurderinger av tidspunkt for oppstart av hele bredden av aktiviteter i menighetene. Det vises til pkt. 3 for nærmere beskrivelse av anbefalt beslutningsprosess. 

Det generelle smittevernet bygger på fem hovedprinsipper, og utdypes under kapittel 4. Smitteforebyggende tiltak.

 1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
 2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
 3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 4. God avstand mellom alle deltakere og ledere
 5. Nok bemanning til stede

 

2. Målsetting

Gudstjenester og kirkelige handlinger er en del av Den norske kirkes kjernevirksomhet og har en sentral rolle i mange menneskers liv. Det er derfor av stor betydning at kirkebyggene nå åpnes og at det kan tilbys gudstjenestefellesskap for mennesker i alle aldere. For å skape gode gudstjenester og seremonier, er kirkemusikken og andre kulturelle uttrykk sentralt. Det er derfor av stor betydning at solister, forsangergrupper, sang/musikkgrupper, kor, korps m.fl., kan gjenoppta fysiske øvelser og kan bidra i inn gudstjenester og kirkelige handlinger, men også arrangere opptredener, utstillinger og konserter i egen regi, samt gjennomføring av åpen kirke, omvisninger o.l.

Når en nå gjenåpner kirkene for det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet, skal denne veilederen bidra til å hindre spredning av covid-19.

Det kirkemusikalske arbeidet er en vesentlig del av Den norske kirkes menighetsbyggende arbeid. Musikere, solister, sang/musikkgrupper og kor, samles ukentlig til øvelser i et kirkerom eller i en menighetssal. I tillegg arrangeres det jevnlig store konserter, salmekvelder, lunsjkonserter, kulturkvelder m.m. Hver øvelse/aktivitet/samling må ha en «prosjektleder» som på menighetsrådets vegne er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket og sørger for at smittevernreglene overholdes. Det betyr bl.a. at det må gis nødvendige instruksjoner til alle sangere/musikere og ledere.

Særlig i oppstarten vil det være merarbeid for flere involverte parter. Det må etableres nye rutiner rundt renhold av lokaler, rutiner for håndvask og hygiene, etablere god praksis for å holde en meter avstand mellom hver person, osv. For å ivareta smittevernreglene vil det, særlig i det kirkemusikalske arbeidet overfor barn og unge, være behov for økte ressurser i form av praktisk tilretteleggelse, forsterket renhold og forsvarlig bemanning. Det samme vil gjelde når noen i risikogruppen deltar, dvs. eldre over 65 år, og de med underliggende sykdommer.

Gjenåpning av aktiviteter også innenfor det kultur – og kirkemusikalske feltet bør på grunn av økt ressursbehov, skje gradvis og kontrollert. Menighetsrådet bør i samarbeid med kirkeverge vurdere hvordan man skal prioritere arrangement i egen regi opp mot utleie og arrangement som gjennomføres av ekstern aktør. Det understrekes at det er menighetsrådet i samarbeid med kirkeverge og prost som er ansvarlig instans for gjenåpningen, se mer om dette i avsnitt 3 om ansvar og avgjørelsesmyndighet i denne veilederen.

Smittesporing:

Det er viktig å etablere gode rutiner for smittesporing. Det skal alltid føres lister med kontaktinformasjon over hvem som har deltatt på øvelser, dette gjelder også på åpne arrangement som konserter o.l. Alle arrangement skal ha en ansvarlig person som på vegne av arrangør ser til at smittevernreglene overholdes.

I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av et arrangement, skal arrangør sørge for å holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon. Ved bruk av en billettleverandør får man som regel nødvendig informasjon gjennom billettsystemet. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette. Vi anbefaler at arrangør ber billettleverandør om å oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette. Ved salg av billetter i døra må arrangør sørge for å innhente og lagre nødvendig samtykke og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på annet forsvarlig vis. Informasjonen slettes etter 10 dager. For mer inngående informasjon rundt dette, viser vi til musikkrådets smittevernveileder og smittevernveileder for kulturarrangement, som finnes på Folkehelseinstituttets nettsider

På konserter og kulturarrangementer uten billettkjøp må det sørges for en annen ordning for registrering av deltagere, jfr. omtale av dette i veilederne for gudstjenester og kirkelig undervisning.

 

3. Ansvar, avgjørelsesmyndighet og medbestemmelse

Utgangspunktet for gjenopptagelse av menighetens kirkemusikalske og kulturelle arbeid, vil være den lokale planen for kirkemusikk, og eventuelt andre planvedtak i menighetsrådet. Det er menighetsrådet som i dialog med kirkeverge/daglig leder, avgjør når de kirkemusikalske aktivitetene kan gjenåpnes på en planmessig og forsvarlig måte. Prosten involveres i spørsmål om gjenåpning av det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet der også prester deltar. Dette krever god samordning mellom menighetsråd, kirkelig fellesråd/kirkeverge og sokneprest/prost. Det er viktig at gjenopptagelsen av aktiviteter er realistisk med tanke på den totale ressurssituasjonen i menigheten.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at innemiljøet i de kirkelige lokalene fremmer helse, miljø og sikkerhet, og forebygger sykdom. Fellesrådet har derfor ansvar for å sikre forsvarlig renhold av byggene som ivaretar nødvendige smittevernhensyn. Ved bruk av andre lokaler må det være avklart hvem som sørger for forsvarlig renhold på tilsvarende måte.

Ansatte skal få opplæring av arbeidsgiver i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Arbeidsgiverne (ved kirkeverge og prost) anbefales om å samarbeide om felles opplæringstiltak for ansatte som normalt samarbeider om den kirkelige oppgaveløsning. Det presiseres at ansvarlig fagperson (organist/kantor/kordirigent el.l.) for aktivitetene tas med i risikovurdering og planlegging av lokale smitteverntiltak rundt de ulike tiltakene.

Smittevernforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar i, og deltar i arbeidet, samarbeider godt. Dette inkluderer også arbeidet for å innarbeide nye rutiner for renhold. For å sikre at alt arbeid i menigheten på det kirkemusikalske/kulturelle området skjer på en forsvarlig måte, må menighetsråd og ansatte avklare hvordan frivillige medarbeidere skal få nødvendig informasjon og opplæring.

Som arbeidsgiver har kirkelig fellesråd v/kirkeverge ansvar for at arbeidsmiljøet for egne ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. Tilsvarende ansvar har prost for prester som deltar i menighetens arbeid utover gudstjenester og kirkelige handlinger. Som største arbeidsgiver har fellesrådet v/kirkevergen også hovedansvar for å samordne HMS-arbeidet. De ansatte har medvirkningsplikt og skal bidra både til å gjennomføre og følge opp virksomhetens HMS-arbeid, jf. aml. § 2-3.

Ved igangsetting av det kultur- og kirkemusikalske arbeidet, skal det skje en drøfting med lokalt tillitsvalgte og verneombud. Denne drøftingen skal dokumenteres med et referat. Av hensyn til forutsigbarhet og muligheten for planlegging, bør det etableres god dialog med den enkelte ansatte og eventuelle frivillige som har ansvars - og arbeidsområde for eksempel innenfor korvirksomhet. Tilsier situasjonen at det også vil være nødvendig å gjøre endringer i den enkeltes ansvars- og arbeidsoppgaver, stilles det særlig krav til informasjon og dialog. Det vises her til en felles uttalelse mellom KA og partene avgitt 25. mars 2020.

 

4. Smitteforebyggende tiltak

Aktiviteter må gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og råd. Situasjonen endrer seg hyppig, og det vil derfor kunne bli behov for å lempe på enkelte smitteverntiltak, stramme inn eller innføre nye tiltak. Denne veilederen og nettressurser som ligger på KAs hjemmeside vil oppdateres fortløpende etter hvert som situasjonen tilsier det.

4.1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger

 • Symptomer på Covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Alle som har milde luftveissymptomer må holde seg hjemme, og de må ha vært symptomfri i 1 døgn før de deltar på fysiske samlinger.
 • Dersom sykdom oppstår skal aktiviteten avlyses umiddelbart. Dersom det er et sykt barn, må barnet vente på et eget rom sammen med en voksen, eller ute der det ikke er andre personer. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.
 • Alle ansatte, frivillige og deltakere må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å delta i aktivitetene. Alle må forlate stedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • På kirkens hjemmesider og i kontakt med deltagere må det informeres tydelig om at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, ikke kan delta i det kirkemusikalske arbeidet.
 • Ansatte og frivillige har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte. 
 • Med tanke på smittesporing skal ansvarlig arrangør ha oversikt over alle deltakere, ansatte og frivillige som deltar på arrangementet. Liste med kontaktinformasjon skal alltid foreligge.

4.2. Gode rutiner for hygiene og håndvask

 • Sørg for at det er tilpasset og god informasjon om hvilke smitteverntiltak som må følges, for eksempel i form av plakater med tegninger eller enkle tekster. Informasjonen må være utformet slik at den er tilgjengelig for ulike brukergrupper.
 • Legg til rette for god håndvask med såpe og vann før og etter aktivitet. Hendene tørkes med engangs papirhåndklær.
 • Hvis håndvask ikke er tilgjengelig brukes våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit).
 • Håndvask for barn under skolealder skal som hovedregel skje med en voksen til stede.
 • Oppfordre til å bruke tørkepapir eller albuekroken når man hoster eller nyser.
 • Vaske hender etter hosting/nysing og toalettbesøk.
 • Sørg for at alle med behov for ekstra tilrettelegging får den hjelpen de trenger med tanke på smittevern.

4.3. Godt renhold

 • Aktiviteter forutsetter rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent i kirken og andre menighetslokaler ved oppslag, og gjelder alle rom som benyttes.
 • Det anbefales god, generell rengjøring av lokalene. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Dersom kirkens toaletter skal være tilgjengelige, må de rengjøres før og umiddelbart etter en samling.
 • Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres bør rengjøres etter samling. Etanolbasert desinfeksjonsmiddel kan brukes på ellers rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater. Synlig skitne overflater må derfor rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i tillegg.
 • Dette gjelder også orgel, alterbord, talerstol, mikrofoner, høyttaleranlegg, flater i sakristiet hvis flere benytter dette.
 • Piano- og orgelklaviatur må rengjøres på en måte som ikke skader instrumentet. Dette vil variere fra instrument til instrument. Den som spiller må sørge for god håndhygiene.
 • Utstyr som er brukt, rengjøres før neste bruk. I arbeid med babysang/barnesang er dette særlig viktig med tanke på musikkinstrumenter, matter og annet materiell som barna tar på. Reduser utstyret til et minimum.
 • Salmebøker benyttes ikke. Bruk programark eller lysbilder.
 • Håndsprit skal alltid være tilgjengelig.
 • Vær bevisst på at ulike materialer og overflater tåler ulik rengjøringsbehandling slik at ikke kulturminner ødelegges. 
 • Merking med tape e.l. må ikke ødelegge underlaget.
 • For retningslinjer om øvrig renhold av lokaler før og etter samlinger med barn og unge i kirkerommet, se Riksantikvaren og KAs veiledning «Bruk og rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19».
 • Det er ikke nødvendig å rengjøre kirkerommet mellom omvisninger dersom det legges til rette for god håndhygiene og publikum ikke sitter i benkene eller berører overflater og gjenstander.

4.4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Begrens bruk av fysisk materiell til et minimum. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for ekstra godt renhold.
 • Musikere bør benytte egne instrumenter og mikrofoner. Husk rengjøring mellom bruk dersom dette ikke er mulig. Noter oppbevares og tas også med hjemmefra.
 • Gjenstander og overflater skal rengjøres etter bruk.

4.5. Avstandsregler og nok bemanning til stede

 • Gjør rommet klart. 
  Lokalet skal vært klart i forkant av en samling/øvelse, felles rigging både før og etter samlingen må unngås. Rommet kan deles inn i soner, slik at det er lettere å holde avstand. Bruk et egnet lokale som er oversiktlig, enkelt å rengjøre og stort nok til å overholde avstandsbestemmelsene. Oppstart og slutt, aktiviteter og pauser må planlegges slik at deltakerne kan holde minimum 1 meter avstand under hele arrangementet. Dette gjelder ikke de personer som er i samme husstand.
 • Unngå nærkontakt. 
  Nasjonale myndigheter tillater fra 07.05.20 at en ansvarlig arrangør kan samle inntil 50 personer, med minimum 1 meter avstand mellom personene. Dette krever imidlertid at rommet er stort nok. I forbindelse med korøvelser har norsk musikkråd utarbeidet egen veiledning på gjennomføring av korøvelser. Denne veilederen gir råd om at rommet skal ha 3 kvm per korsanger i tillegg til en buffer. En korøvelse innebærer en del bevegelse, og for å overholde 1 meters regelen i alle retninger, er det nødvendig med store øvelseslokaler. I tillegg anbefaler norsk musikkråd en øvre grense på 30 personer på en øvelse. Med tanke på tilgang til rom og ressursbruk rundt renhold, anbefales det derfor at korøvelser også kan skje i mindre grupper. I forbindelse med barn og unge må det være tilstrekkelig antall voksne til stede som ser til at smittevernreglene overholdes (mer info her).
 • I forbindelse med konserter og andre kulturarrangementer er det viktig å redusere kontakt mellom personer til et minimum. Det bør være en plan for å holde avstand i fellesarealer som garderober, venterom, toaletter og på vei inn og ut av lokalene. En kan vurdere å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel. Det er også viktig å vurdere størrelsen på rommet, med tanke på at det vil bli ekstra bevegelse/trengsel rundt gjennomføring av arrangement (mer info her).
 • Nok ledere/bemanning til stede.
  Hva som er tilstrekkelig antall ledere særlig i barne- og ungdomskor, vil variere med alder på barna, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til gruppen. Vi anbefaler å begrense størrelsen på grupper der det er mulig. Barn under skolealder skal alltid følges av en voksen. Når det gjelder korøvelser for barn og unge i skolealder, skal det alltid minimum være to ledere til stede. Korøvelser for voksne skal også ha en ansvarlig arrangør og en person skal være ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og at det føres liste med kontaktinformasjon over alle deltakerne.

 

5. Sjekkliste for smittevern ved kirkemusikalske og kulturelle arrangement

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone