Smittevernveileder: Diakonale samlinger og andre arrangementer i menigheter i Den norske kirke

Photo by Matthew Bennett on Unsplash
Publisert: 19/05/2020
Omfatter tiltak som foregår gjennom fysiske samlinger, slik som sorggrupper og andre mindre grupper, og ulike typer samlinger/arrangementer.

Sist oppdatert 19. mai 2020.

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 19. mai 2020 og vil bli oppdatert i tråd med nye anbefalinger og restriksjoner fra nasjonale helsemyndigheter. 

 

1. Innledning og sammendrag

Smittevernveilederen er utarbeidet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger og vernetjeneste på kirkelig sektor. Veilederen er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning.

Veilederen er utarbeidet bl.a. på grunnlag av Kap. 4 i «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet» (covid-19-forskriften). I § 13 i forskriften står bl.a. følgende:

 • Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.
 • Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted, bør følge relevante standarder om smittevern.

Denne veilederen vil være en standard for smittevern i henhold til denne forskriften. Veilederen må ses i sammenheng med andre standarder/veiledere i Den norske kirke:

 • Smitteveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke
 • Smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke
 • Smittevernveileder for sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. i menigheter i Den norske kirke
 • Smittevernveileder for kirkemusikk og kulturarrangement i Den norske kirke

Disse veilederne vil også omfatte flere arbeidsformer som skjer innenfor rammen av Den norske kirkes diakonale arbeid, jfr. bl.a. Plan for diakoni i Den norske kirke. Denne veilederen omfatter tiltak som foregår gjennom fysiske samlinger, slik som sorggrupper og andre mindre grupper, og ulike typer samlinger/arrangementer i kirkens lokaler med opptil 50 deltagere. 

Veilederen vil også være retningsgivende for andre møter/arrangementer i kirkens regi, slik som møter i råd/utvalg/styrer, møte-/temakvelder og andre arrangementer i kirkens lokaler.

Veilederen omfatter ikke diakonale tiltak og annen kirkelige virksomhet som skjer i andres lokaler, som på institusjon eller i private hjem mv. Det vises her til KAs råd for oppsøkende virksomhet datert 12. mars.

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan virksomhet kan igangsettes på en måte både er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper/deltagere.

Veilederen omfatter aktiviteter som skjer i regi av Den norske kirke gjennom fysiske samlinger. For tiltak i menighetens lokaler som skjer i regi av en frivillig organisasjon e.l., så vil denne organisasjonen selv måtte ta ansvar for å sikre at tiltakene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vedkommende arrangør må i tillegg sørge for at renhold gjennomføres etter de standarder som denne veilederen legger opp til. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, må begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

Det legges til grunn at igangsetting av menighetenes diakonale tiltak med fysiske samlinger og andre arrangementer skjer gradvis og planmessig, ut fra en samlet lokalkirkelig vurdering av menighetenes behov og ressurser. Følgende anbefalinger gis fra nasjonalt hold:

 1. Vi anbefaler at det så langt det er mulig/kapasitet å oppretthold kontakt med mennesker som er tilknyttet menighetens diakonale på telefon eller ulike digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på de som nå er i en utsatt eller i en sårbar livssituasjon.
 2. Før igangsetting av aktiviteter med fysiske samlinger må det vurderes hvilke smittevernmessige utfordringer som vil være særlig aktuelle i møte med deltagernes alder, helsetilstand, fysiske, mentale og kognitive funksjonsnivå, antall deltagere i risikogrupper mv.  Ved igangsetting av fysiske samlinger vil det være nødvendig å vurdere kritisk hvilke tiltak som skal prioriteres, på grunnlag av bl.a. virksomhetens kapasitet, deltagernes sårbarhet og tilgang på faglige ressurser.
 3. Utendørsaktiviteter innebærer mindre smitterisiko. Det anbefales derfor å vurdere om noen diakonale tiltak mv kan gjennomføres utendørs.
 4. Turer med felles reise, overnatting, matservering mv innebærer økt smitterisiko, og det bør derfor vurderes kritisk om disse skal gjennomføres våren/sommeren 2020.
 5. Unngå at arrangementene inneholder fellesmåltider. Dersom det er behov for måltid/servering anbefales det at den enkelte bes om å ta med egen mat og drikke, eller at det vurderes andre særlige tiltak for å ivareta hensynet til godt smittevern, jfr. § 14 a i covid-19-forskriften.

Ettersom smittevernsituasjonen forutsetter nye HMS-rutiner, god opplæring av ansatte og frivillige, og økt ressursinnsats ved gjennomføring, bør det gjøres realistiske og helhetlige vurderinger av tidspunkt for oppstart av bredden av aktiviteter i menighetene.  Det vises til kap. 3 for nærmere beskrivelse av anbefalt beslutningsprosess.

Smittevernet i forbindelse med gjennomføring av arrangementer/møter i menighetene, bygger på fem hovedprinsipper, og utdypes under kapittel 4, Smitteforebyggende tiltak.

 1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
 2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
 3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 4. God avstand mellom alle deltakere og ledere
 5. Nok ledere til stede

 

2. Målsetting

Gudstjenester og kirkelige handlinger er en del av Den norske kirkes kjernevirksomhet og har en sentral rolle i mange menneskers liv. Gudstjenestene skaper fellesskap, deltagelse og tilhørighet, og det er av stor diakonal betydning at kirkebyggene nå åpnes for gudstjenestefellesskap. Det er videre et mål at kirkens virksomhet kan gjenåpnes på en måte som tilrettelegger for deltagelse og involvering av mennesker med fysiske funksjonshemninger, utviklingshemninger eller på andre måter kan ha særlige utfordringer for inkludering i kirkens fellesskap.

Denne veilederen gir råd og anbefalinger om hvordan Den norske kirke kan gjennomføre egne diakonale samlinger og andre arrangementer på en smittevernfaglig forsvarlig måte

Diakonale samlinger og andre aktiviteter og tiltak i Den norske kirke er svært varierte både i arbeidsform, målgrupper og i hvilke lokaliteter aktivitetene skjer. På grunn av bredden i arbeidet presiseres det at hver aktivitet/tiltak må planlegges og gjennomtenkes godt, slik at smittevernreglene i denne veilederen overholdes. Hver aktivitet/tiltak skal ha en prosjektleder (tilsatt medarbeider eller frivillig leder) som på vegne av menighetsrådet er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, og at det blir gitt nødvendige instruksjoner til andre ledere, frivillige og deltakere.

Særlig i oppstarten vil det være merarbeid for flere involverte parter. Det må etableres nye rutiner rundt renhold av lokaler, rutiner for håndvask og hygiene, etablere god praksis for å holde en meter avstand mellom hver person, osv. For å ivareta smittevernreglene vil det, særlig når risikogrupper deltar, være behov for økte ressurser i form av praktisk tilretteleggelse, mer renhold og forsvarlig bemanning.

Gjenåpning av diakonale tiltak bør derfor skje gradvis og kontrollert. Det understrekes at det er menighetsrådet som planlegger og prioriterer gjenåpningen og det er menighetsrådet som normalt vil være ansvarlig arrangør etter § 13 i covid-19-forskirften, se mer om dette i avsnitt 3 om ansvar og avgjørelsesmyndighet i denne veilederen.

 

3. Ansvar, avgjørelsesmyndighet og medbestemmelse

Utgangspunktet for igangsetting av tiltak med samlinger mv, vil være den gjeldende vedtatte diakoniplan og andre planer og vedtak i menighetsrådet. Det er menighetsrådet som i dialog med kirkeverge/daglig leder, avgjør når diakonale aktiviteter kan igangsettes på en planmessig og forsvarlig måte. Prosten involveres i spørsmål om gjenåpning av tiltak der også prester deltar i arbeidet. Dette krever god samordning mellom menighetsråd, kirkelig fellesråd/kirkeverge og sokneprest/prost. Det er viktig at igangsettelse av aktiviteter er realistisk med tanke på den totale ressurssituasjonen i menigheten.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at innemiljøet i de kirkelige lokalene fremmer helse, miljø og sikkerhet, og forebygger sykdom. Fellesrådet har derfor ansvar for å sikre forsvarlig renhold av byggene som ivaretar nødvendige smittevernhensyn. Ved bruk av andre lokaler må det være avklart hvem som sørger for forsvarlig renhold på tilsvarende måte.

Ansatte skal få opplæring av arbeidsgiver i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Arbeidsgiverne (ved kirkeverge og prost) anbefales om å samarbeide om felles opplæringstiltak for ansatte som normalt samarbeider om den kirkelige oppgaveløsning. Det presiseres at der det er en ansvarlig fagperson (diakon/diakoniarbeider, prest m.fl.) for aktivitetene skal disse tas med i risikovurdering og planlegging av lokale smitteverntiltak rundt de ulike tiltakene. 

Smittevernforsvarlig drift innebærer også at alle som bidrar i, og deltar i diakonale aktiviteter mv, samarbeider godt. Dette inkluderer også arbeidet for å innarbeide nye rutiner for renhold. For å sikre at alt arbeid i menighetens regi skjer på en forsvarlig måte, må menighetsråd og ansatte, avklare hvordan frivillige medarbeidere skal få nødvendig informasjon og opplæring.

Som arbeidsgiver har kirkelig fellesråd v/kirkeverge ansvar for at arbeidsmiljøet for egne ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. Tilsvarende ansvar har prost for prester som deltar i menighetens diakonale arbeid. Som største arbeidsgiver har fellesrådet v/kirkevergen også hovedansvar for å samordne HMS-arbeidet. De ansatte har medvirkningsplikt og skal bidra både til å gjennomføre og følge opp virksomhetens HMS-arbeid, jf. aml. § 2-3.

Før det diakonale arbeidet med samlinger mv igangsettes, skal det skje en drøfting med lokalt tillitsvalgte og verneombud. Denne drøftingen skal dokumenteres med et referat. Av hensyn til forutsigbarhet og muligheten for planlegging, bør det etableres god dialog med den enkelte ansatte og eventuelle frivillige som har aktivitetene som sitt ansvars - og arbeidsområde. Tilsier situasjonen at det også vil være nødvendig å gjøre endringer i den enkeltes ansvars- og arbeidsoppgaver, stilles det særlig krav til informasjon og dialog. Det vises her til en felles uttalelse mellom KA og partene avgitt 25. mars 2020: https://www.ka.no/sak/article/1543692.

 

4. Smitteforebyggende tiltak

Aktiviteter må gjennomføres i tråd med covid-19-forskriften og for øvrig helsemyndighetenes anbefalinger og råd. Situasjonen endrer seg hyppig, og det vil derfor kunne bli behov for å lempe på enkelte smitteverntiltak, stramme inn eller innføre nye tiltak. Denne veilederen og nettressurser som ligger på KAs hjemmeside vil oppdateres fortløpende etter hvert som situasjonen tilsier det.

4.1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger

 • På kirkens hjemmesider og i kontakt med pårørende, deltakere mv må det informeres tydelig om at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta på kirkelige arrangementer. Det bør samtidig informeres om kirkens nettilbud og kontaktinformasjon for samtaler mv for de som er forhindret i å delta på gudstjenester, kirkelige handlinger og diakonale tiltak.
 • Symptomer på Covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Derfor skal deltagere holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer og de må ha vært symptomfri i 1 døgn før de deltar på fysiske samlinger.
 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis de er syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Ansatte og frivillige har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte. 
 • Dersom sykdom oppstår skal deltageren forlate lokalet så fort det lar seg gjøre. Aktiviteten avlyses umiddelbart. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.
 • Ansatte og frivillige har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte.
 • Med tanke på smittesporing skal ansvarlig arrangør ha oversikt over alle deltakere, ansatte og frivillige som deltar på arrangementet. Liste med kontaktinformasjon skal alltid foreligge. Denne skal slettes etter 10 dager.

4.2. Gode rutiner for hygiene og håndvask

 • Sørg for at deltagere på samlinger mv får tilpasset og god informasjon om hvilke smitteverntiltak de må følge. Vurder om det er behov for plakater med tegninger eller enkle tekster. Vurder om noen deltagere har behov for ekstra bistand eller oppfølging.
 • Legg til rette for god håndvask med såpe og vann før og etter aktivitet. Hendene tørkes med engangs papirhåndklær.
 • Hvis håndvask ikke er tilgjengelig (for eksempel ved utendørsaktiviterer) brukes våtservietter eller håndsprit.
 • Vurdere tilpassede rutiner for hygiene og håndvask ut fra bl.a. funksjonsnivå mv for deltagerne.
 • Oppfordre alle til å bruke tørkepapir eller albuekroken når de hoster eller nyser.
 • Vaske hender etter hosting/nysing og toalettbesøk.

Godt renhold

 • Aktiviteter forutsetter rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent i kirken og andre menighetslokaler ved oppslag, og gjelder alle rom som benyttes.
 • Det anbefales god, generell rengjøring av lokalene. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Dersom kirkens toaletter skal være tilgjengelige, må de rengjøres før og umiddelbart etter en samling.
 • Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres bør rengjøres etter samling. Etanolbasert desinfeksjonsmiddel kan brukes på ellers rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater. Synlig skitne overflater må derfor rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i tillegg.
 • Utstyr som er brukt, rengjøres før neste bruk. Dette er særlig viktig med tanke på materiell mv som deltagerne tar på. Vurder om noen gjenstander/utstyr bør fjernes fra lokalet.
 • Håndsprit skal alltid være tilgjengelig.
 • Vær bevisst på at ulike materialer og overflater tåler ulik rengjøringsbehandling slik at ikke kulturminner ødelegges.
 • Merking med tape e.l. må ikke ødelegge underlaget.
 • For retningslinjer om øvrig renhold av lokaler før og etter samlinger i kirkerommet, se KAs veiledning «Bruk og rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19».

4.3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Begrens bruk av fysisk materiell til et minimum. Gjenstander og overflater skal rengjøres etter bruk.
 • Bruk av salmebøker mv bør unngås. Bruk programark eller lysbilder.
 • Vi anbefaler bruk av utendørsaktiviteter. Ha alltid med rikelig med håndsprit.
 • Vi fraråder generelt matservering av smittevernhensyn, men i forbindelse med noen diakonale tiltak e.l. kan det ha stor verdi. Hvis det i særlige tilfeller vurderes som ønskelig med servering så må det tas særlige smittevernhensyn, slik som god avstand under måltidet, en/to som skjenker i kaffe/te, ferdige «porsjoner» til den enkelte mv. Det må også legge til rette for god håndhygiene før og etter måltidet.

4.4. Avstandsregler mv.

 • Gjør rommet klart.

Lokalet skal vært klart i forkant av en samling, felles rigging både før og etter en samling må unngås. Bruk et egnet lokale som er oversiktlig, enkelt å rengjøre og stort nok til å overholde avstandsbestemmelsene. Oppstart og slutt, aktiviteter og pauser må planlegges slik at deltakerne kan holde minimum 1 meter avstand under hele arrangementet.

 • Unngå nærkontakt.

Nasjonale myndigheter tillater fra 07.05.20 at en ansvarlig arrangør kan samle inntil 50 personer, med minimum 1 meter avstand mellom personene. For de ulike tiltak må det alltid vurderes om hvor mange personer det er tilrådelig deltar med hensyn til risiko for spredning av Covid-19. Her må både målgruppe, antall i risikogrupper, lederressurser mv vurderes i det enkelte tilfelle.

4.5. Nok ledere til stede.

 • Hva som er tilstrekkelig antall ledere for ulike tiltak vil variere med målgruppe, aktivitetens karakter, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til gruppen. Vi anbefaler at det i utgangspunktet alltid bør være to ledere til stede. En av lederne skal være ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og at det føres liste med kontaktinformasjon over alle deltakerne.

 

5. Sjekkliste for smittevern ved sjelesorg og andre en-til-ensamtaler i lokalkirkens virksomhet (pdf)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone