Enøk i kirkebygg

Miljø

Som basis for fellesrådets sitt miljø- og energiarbeid utarbeider og godkjenner fellesrådet en miljø- og energiplan. I planen definerer fellesrådet sine fokusområder og setter mål for sitt arbeid. Samtidig vedtas budsjettmidler for en fireårs periode. Det anbefales at planen revideres hvert fjerde år.

Den norske kirke har i samarbeid med Miljøfyrtårn utviklet et Miljøledelsesverktøy. Her kan menigheter og fellesråd sette og administrere sine mål og resultater innenfor områdene energibruk, avfall, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og HMS. Verktøyet gir kirkeforvalteren en årlig miljørapport som vedlegges rådets årsrapport. De største fellesrådene foretar en full sertifisering. Bestill tilgang til miljøledelsesverktøyet her.

Energi og enøk

KA og Kirkerådet har i 2023 utarbeidet ENØK KIRKE - en veileder for energieffektiv og miljøriktig drift av kirker. Denne fungerer både som en prosessveileder og en ressursbank med lenker til materiell som kan brukes i arbeidet med energiøkonomisering (enøk) i kirken. 

Miljøstandard for nye kirkebygg

KA har utarbeidet en miljøstandard for nye kirkebygg, og denne er planlagt revidert i løpet av 2023. For å lykkes med realisering av et nytt grønt kirkebygg, må miljø- og energikravene allerede innarbeides i prekvalifisering og anskaffelsen av arkitekt. Ved siden av øvrige krav er det viktig å fremheve betydningen og ønsket om å få realisert et miljøriktig bygg og som bruker minst mulig energi. 

Inneklima

I motsetning til nyere kirkebygg ble eldre kirker ikke bygg for konstant oppvarming da det ikke fantes elektrisk oppvarming. Langvarig jevn og høy innetemperatur har ført til at treverket tørker ut, sprekker og tar skade. Lim og maling løsner og flasser av.

For å unngå uttørking trenger oppvarmingsanlegget høyere effekt (KW) enn vanlig kulturbygg. KA anbefaler 27 til 35 W/m3 alt etter kirkens plassering og isolasjonsstandard. Med tilstrekkelig effekt vil det være mulig oppnå en rask oppvarming på 2-4 timer. Etter bruk kan innetemperaturen reduseres til for eksempel 5 gC. Vær oppmerksom på at effektbruken kan gi økte kostnader, som nevnt over. 

Mer fagstoff ligger på siden Inneklima / Bruks- og hviletemperatur.

Powered by Cornerstone