Energi og Enøk

Energiøkonomisering (Enøk) og energieffektivisering er lønnsomt for både kirken og for samfunnet.

Det er langt billigere å energieffektivisere én kWh enn å produsere og transportere én kWh. Den norske kirkes egen kartlegging viser at 66 prosent av kirkens klimagassutslipp kommer fra bygningsmassen, og at rundt 90 prosent av energibruken går til oppvarming.

Gjennomførte effektiviseringstiltak viser at menighetene relativt enkelt kan redusere energiforbruk. I enkelte tilfeller har man oppnådd en halvering av forbruket. Det er samtidig viktig å huske at mange av våre kirkebygg har stått i flere hundre år, og har fortsatt sine opprinnelige bygningsmaterialer. Slike kirkebygg er i seg selv klimasmarte! Det er derfor viktig å velge en riktig løsning for energioptimalisering slik at kirkebyggene ikke tar skade av tiltakene.

Hovedprinsipper for ENØK-tiltak

Ingen kirkebygg er helt like, og forskjellige løsninger må tilpasses hver kirke. Hvilke ENØK-tiltak som velges må ta hensyn til kirkebyggets alder, bygningsfysikk, arkitekturuttrykk, vernestatus og omgivelser.

Man må også være klar over at større ENØK-tiltak krever produksjon av materialer, noe som påvirker klimaregnestykket.

KA anbefaler å følge et hovedprinsipp om å gå målrettet til verks, fra enkle administrative tiltak og trinnvis opp til mer kostbare og komplekse tiltak.

Støtteordninger

Støtteordninger for Enøk og andre miljømessige bygningstiltak er stadig i endring. I tillegg til å søke om kommunale miljø- og klimamidler, kan det være nyttig å se hva slags tiltak som få støtte gjennom for eksempel Enova, Miljødirektoratets Klimasats og Stiftelsen UNI.

KAs rolle

KA avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning kan bistå med generell rådgivning innen enøk-feltet og anskaffelser. KA har ikke mulighet til utføre ENØK-beregninger eller andre tilsvarende konsulenttjenester.

Les om:

Powered by Cornerstone