Høringsinnspill om Prop 55 L (2022-2023), endringer i gravplassloven

Publisert: 12/04/2023
Felles høringsinnspill fra KA og Kirkerådet til Stortingets familie- og kulturkomité 12. april 2023.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter organiserer alle landets kirkelige fellesråd. Disse er i et stort flertall av landets kommuner gravplassmyndighet og mange steder også eiere av krematorier. Den norske kirke er i tillegg det trossamfunnet hvor de fleste begravelser i Norge finner sted. I tillegg representerer KA flere trossamfunn som også begraver sine medlemmer.

Kirkerådet forbereder de sakene som skal behandles av Kirkemøtet, iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.

Forslag som ikke er tatt med videre

Samboerskap
Vi ser at det er komplisert å utforme en egen samboerdefinisjon i gravplassloven. Vi mener likevel dette er viktig å få på plass, da gravplassmyndighetene av og til opplever dette som en kilde til konflikt med tanke på hvem som skal sørge for gravferden. Vi ser det som viktig at det jobbes videre med saken og ser om det er mulig å samordne med eller henvise til annet lovverk.

§ 10 Kremasjon

Vi støtter forslaget om at 10-dagersregelen skal gjelde for kistegravlegging og kiste inn til krematorium. Men vi er bekymret for at forslaget slik det er formulert begrenser forutsigbarhet for gravplassyndigheter som kjøper kremasjonstjenesten, med tanke på krav til levering, og dermed også for de etterlatte. Nåværende lovverk gir en tidsfrist for dette. Det framlagte lovforslaget oppleves som en svekkelse, da fristen kun gjelder leveranse inn til krematoriet og ikke ut til gravplassmyndigheten og de etterlatte. Formuleringen «litt seinare enn i dag» oppleves som for vag, og vi ber om at det settes en grense for når kremasjonen skal ha funnet sted.

Forslag til ny § 10 første ledd:

Kremasjon skal skje i et godkjent krematorium. Kisten skal leveres til kremasjon senest 10 virkedager etter dødsfallet. Kremasjon skal finne sted senest 10 virkedager etter kiste er mottatt av krematoriet

Rettsgrunnlag for digitalisering av gravferdsmeldingen

Vi er positive til at digital gravplassmelding (DGM) åpner for også å omfatte mulighet for å velge seremonileverandør. Dette vil være av stor betydning for de etterlatte.

§ 26 Personopplysninger

Vi ser viktigheten av den foreslåtte utvidelsen som åpner for at personopplysninger knyttet til gravferdsseremonien kan bli behandlet. Samtidig er det viktig å begrense en slik utvidelse til det nødvendige. Vi vil understreke viktigheten av at det utformes en forskrift som kan tydeliggjøre hva nødvendige personopplysninger innebærer.

Vi vil videre peke på viktigheten av utforming av forskrift vedrørende ny § 26 andre ledd. Deling av personopplysninger for å utføre oppgaver etter lov og ivareta etterlattes valg, kan omfatte flere virksomheter og myndigheter. Spesiell risiko er det ved virksomheter som ikke er omfattet av taushetsplikt.

Videre vil vi påpeke at det er viktig at digital gravferdsmelding tar høyde for de variasjonene som kan oppstå ved at avdøde ved erklæring kan legge føringer for håndteringen av eget dødsfall. I disse tilfellene er det viktig at utformingen av meldingen gjennomtenker hvordan personopplysninger deles, og at gravplassmyndighetens rolle er avklart.

Opphevelsen av Norske Lov 2-1

Vi er tilfreds med forslaget om å oppheve Norske Lov 2-1. Den norske kirkes læregrunnlag er nå regulert av kirken selv i kirkeordning for Den norske kirke, og Norske Lov 2-1 kan oppheves.

Referansegruppe

KA opplever at utformingen av forskrift til lovendringene vil bli svært viktig. Vi stiller gjerne oss til disposisjon (jamfør høringsbrevet 01.10.2022) for bidrag i en eventuell referansegruppe.

For kontakt

Jens A. Bjelland, spesialrådgiver for politikk, ledelse og innovasjon, tlf 993 65 798, jens.bjelland@ka.no

Randi Moskvil Letmolie, direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, tlf 472 39 569, randi.letmolie@ka.no

Emil Engeset, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, ee457@kirken.no

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone