Her er kirkelig sektors krav til ny regjeringserklæring

Foto: Hans Permana/CC BY-NC 2.0
Publisert: 02/09/2021
KA og Kirkerådet har formulert ønskepunkter til dem som skal styre landet etter valget.

Under overskriften «Et livssynsåpent samfunn» – lånt fra den såkalte Stålsett-rapporten (2013), som har lagt premissene for religionspolitikken de siste årene – fremmer KA og Kirkerådet innspill til dem som blir sittende med regjeringsmakt etter stortingsvalget 13. september.

Viktige stikkord er anerkjennelse av troens betydning i menneskers liv, invitasjon til samskaping om sosiale utfordringer, fortsatt offentlig finansiering og økt støtte til kulturhistorisk viktige kirkebygg (se hele punktlisten nederst).

– Et livssynsåpent samfunn anerkjenner og verdsetter trossamfunnenes bidrag til fellesskapet. Vi må inkluderes, tas med på dialog og ha forutsigbarhet. Vi ønsker å synliggjøre at trossamfunn er en samfunnsskapende kraft, sier Marit Brandt Lågøyr, direktør for sektorpolitikk og styring i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Vi har utarbeidet dette innspillet i dialog med Kirkerådet, Norges kirkevergelag, Nettverk for kirkelige fellesråd og arbeidstakerorganisasjonene på sektoren. Sammen øker vi sjansen for viktige gjennomslag i neste stortingsperiode, sier Marit Brandt Lågøyr.

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier til Vårt Land at manglende gjennomslag for kravene vil føre til at en viktig sektor i samfunnet usynliggjøres.

– Vi tilbyr trygge rom for mennesker i alle livsfaser. Vi er også en bidragsyter innen blant annet oppvekstpolitikk, klima, krise og beredskap, eldreomsorg og kulturfeltet, sier Raaum.

Her er de konkrete punktene som KA og Kirkerådet ønsker inn i en ny regjeringserklæring:

Regjeringen vil:

  • Anerkjenne troens betydning i menneskers liv, ved å aktivt verdsette og legge til rette for folks tro og livssyn, og sikre retten til religionsutfoldelse, også i det offentlige rom. Mennesker i institusjoner (helse, eldreomsorg, forsvar og kriminalomsorgen) skal også få sine åndelige behov dekket.
  • Aktivt understøtte tros- og livssynssamfunnene og videreføre dagens finansieringsordning.
  • Invitere tros- og livssynssamfunn til samskaping om sosiale utfordringer, integrering og inkludering, lokal beredskap og å fremme forståelse mellom ulike grupper i samfunnet.
  • Understøtte inkluderende lokalt barne- og ungdomsarbeid i regi av trossamfunn.
  • Ivareta Den norske kirkes rolle både som en landsdekkende og demokratisk folkekirke, og som en lokalt viktig samarbeidspartner for kommunene gjennom menighetsliv, diakonale omsorgstjenester, kulturformidling, ivaretagelse av kulturarv og ved beredskap i kriser og alvorlige hendelser.
  • Øke statens innsats for ivaretakelse av kulturhistorisk viktige kirkebygg og gravplasser og utarbeide en plan for utbedring av verneverdige kirkebygg.
  • Gjennomføre delingen av eiendelene i Opplysningsvesenets fond mellom staten og Den norske kirke, og sikre at statens økte innsats for istandsetting og sikring av de kulturhistorisk viktige kirkebyggene over tid svarer til den reelle verdien av statens andel av fondet (inflasjonsjustert) slik Stortinget har vedtatt.
  • Anerkjenne og understøtte trossamfunnenes rolle som kulturarena og kulturaktør.
  • Anerkjenne og understøtte tros- og livssynsdialoger.
  • Samarbeide med tros- og livssynssamfunn om å oppfylle bærekraftsmålene.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone