Statsbudsjettet: Forventer satsing på kirkelig og ideell sektor

– Vi forventer at regjeringen anerkjenner kirkelige og ideelle aktører som viktige ressurser i forslaget til statsbudsjett for 2022, sier Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 30/09/2021
– Det er viktig at staten bidrar aktivt til å remobilisere de mange viktige aktørene i sivilsamfunnet, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Pandemien har medført sterke begrensninger på folks alminnelige familieliv, på tros- og livssynssektoren og på frivilligheten. Det er viktig at staten nå bidrar aktivt til å remobilisere de mange viktige aktørene i sivilsamfunnet, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Den avtroppende regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett tirsdag 12. oktober.

– Vi forventer at regjeringen anerkjenner kirkelige og ideelle aktører som viktige ressurser i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Viktige samfunnsbidrag fra ideell sektor

Hougsnæs viser til isolasjon og svakere sosiale nettverk, særlig blant unge og aleneboende, og mener det må settes inn betydelig innsats for å motvirke skadelige langtidsvirkninger av pandemien. KA-sjefen peker på at kirkelige og ideelle virksomheter yter viktige samfunnsbidrag både nasjonalt og i hvert enkelt lokalsamfunn.

– Gode rammebetingelser for kommunesektoren og et videreført tilskuddsnivå til kirken nasjonalt er avgjørende for at Den norske kirke skal kunne fylle sitt oppdrag som landsdekkende folkekirke. Rammetilskuddet til Den norske kirke nasjonalt må ligge minst på nivå med i år, og det må pris- og kostnadsjusteres, sier Hougsnæs.

Sikring og vedlikehold av kirker

Kirkebygg er et samlingspunkt i sorg og glede og viktige kulturminner for hele befolkningen. Stortinget har vedtatt at landets 158 middelalderkirker i stein skal ha «et normalt vedlikeholdsnivå» til tusenårsjubileet for kristningen av Norge i 2030.

Stortinget har også flere ganger bedt om en forsterket statlig innsats for bedre sikring og vedlikehold av kirker med store kulturminneverdier.

– Vi kan ikke sitte stille dersom vi skal nå dette målet og i tillegg få fart på den varslede storsatsingen på istandsetting, sikring og kompetansebygging av kulturhistorisk viktige kirkebygg, sier Hougsnæs og nevner konkrete forventninger:

  • 40 millioner til en videreføring av tilskuddsordninger til kirkebygg i påvente av bevaringsprogrammet for kirker.
  • 2 millioner til videre oppgradering av Kirkebyggdatabasen, som vil være en viktig informasjonskilde og arbeidsredskap i utviklingen og gjennomføringen av bevaringsprogrammet.

Oppstart i organisasjonslivet

Pandemien har medført omstillingsbehov for mange. Det er derfor viktig å sørge for gode rammer for oppstarten i organisasjonslivet, understreker KA-sjefen.

– Vi forventer at regjeringen satser mer på livslang læring i samarbeid med studieforbundene, at den viderefører satsingen på KABBs lydbibliotek, og at man tar det neste steget på veien mot full momskompensasjon for frivilligheten, sier Hougsnæs.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone