Ansatte som ikke er tatt ut i streik jobber som normalt

Borre kirke i Horten. Foto: Sigurd Gartmann/CC BY-SA 2.0
Publisert: 17/12/2020
For ikke-streikende medarbeidere består arbeidsplikten og skal verken utvides eller innskrenkes, uavhengig av om andre i virksomheten streiker.

Konflikten i KA-sektoren rammer flere virksomheter i Den norske kirke ved at ansatte er tatt ut i streik. Imidlertid er det i de fleste virksomhetene foreløpig ikke tatt arbeidstakere ut i streik.

I disse virksomhetene går driften som normalt. Det samme gjelder for ikke-streikende arbeidstakere i virksomheter som er rammet av streikeuttak.

Arbeidstakerne skal utføre sine arbeidsoppgaver som vanlig, har vanlig arbeids- og lojalitetsplikt og skal forholde seg til styring fra sin arbeidsgiver på normalt vis. Arbeidsplikten består og skal verken utvides eller innskrenkes.

I virksomheter der noen er tatt ut i streik skal de arbeidsoppgavene som de streikende normalt ville ha utført, ikke gjennomføres. Arbeidsgiver skal ikke sette andre ansatte til å utføre disse arbeidsoppgavene. Det vil være streikebryteri, som ikke skal finne sted.

Det er unntak for øverste leder og visse andre ledergrupper. Arbeidsgiver kan dessuten søke fagforeningene om dispensasjon fra streiken på visse vilkår.

Ansatte som ikke er tatt ut i streik

De ansatte som ikke er tatt ut i streik skal utføre sitt ordinære arbeid som normalt under arbeidsgivers styring og ledelse. Disse skal ikke arbeide mer, men heller ikke mindre enn normalt. Dette gjelder alle som ikke er tatt ut i streik og omfatter uorganiserte, de som er organisert i en av de 12 fagforeningene som ikke er i konflikt og ikke-streikende medlemmer i de fagforeningene det er konflikt med.

Arbeidsforholdet til de ansatte som ikke er i streik påvirkes i utgangspunktet ikke av streiken. Arbeidsforholdet består uendret. Arbeidstaker har både rett og plikt til å arbeide, og skal forholde seg til arbeidsgivers ledelse og medvirke til et godt arbeidsmiljø. Dette inkluderer samhandling og samarbeid med arbeidsgiver på normal måte.

Det er viktig at arbeidsgiver i denne situasjonen sørger for god informasjon til alle arbeidstakere.

Forholdet til tillitsvalgte i fagforeninger som er i konflikt

Tillitsvalgtarbeidet etter Hovedavtalen med de fagforeningene som er i konflikt, vil normalt opphøre i alle virksomhetene i Den norske kirke. Dette gjelder uavhengig av om det er ansatte som er tatt ut i streik eller ikke i virksomheten.

Merk at også uttaleretten i ansettelsessaker etter Hovedavtalen faller bort under en streik. Det samme gjelder andre medbestemmelsesordninger i forbindelse med ansettelser som utledes av Hovedavtalen. Ansettelser vil likevel forløpe som normalt, men da uten tillitsvalgtes medvirkning.

Forholdet til tillitsvalgte i fagforeninger som ikke er i konflikt

Medbestemmelse og tillitsvalgtarbeid med de fagforeninger som ikke er omfattet av streiken, påvirkes i utgangspunktet ikke av konflikten. KA anbefaler likevel at det tas hensyn til at det er en pågående lovlig konflikt med noen av foreningene på sektoren, for eksempel ved å ikke igangsette større prosjekter eller arbeid som kan vente. Tillitsvalgte for fagforeninger som ikke er i konflikt bør orienteres om konsekvenser av streiken og hvordan arbeidsgiver vil innrette driften.

Råd og utvalg som ikke er hjemlet i Hovedavtalen

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, verneombud og ansatterepresentanter i råd og utvalg (slik som ansettelsesråd og administrasjonsutvalget) representerer alle ansatte, ikke bare sin fagforening. Dette arbeidet går i utgangspunktet som normalt.

Arbeidsgiver har rett til å gjennomføre ansettelser, gå vernerunder og innkalle til møter i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget under streik. Hvorvidt tillitsvalgte fra en av de 10 fagforeningene som er i streik skal kalles inn eller ikke i forbindelse med intervjuer og ansettelser i utvalg og råd, hvor disse vanligvis har en plass, er ikke fullt ut avklart.

Vi anbefaler at arbeidsgiver uansett innkaller arbeidstakerrepresentanter/ tillitsvalgte til slike møter så lenge disse ikke er tatt ut i streik. Dersom disse velger å ikke møte på grunn av streik, kan vara innkalles. Hvis heller ikke vara møter, kan møtet eller ansettelsen uansett gjennomføres uten deres medvirkning.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone