LANDSRÅD 2023:

«Sammen skaper vi rom for tro og trygge fellesskap. Det trenger samfunnet»

Oddbjørn Eide. Foto: KA
Publisert: 26/04/2023
Les avtroppende styreleder Oddbjørn Eides tale til landsrådet.

Landsrådet er KAs øverste organ og består av representanter for medlemsvirksomhetene, valgt for en periode på fire år. Landsrådet møtes annethvert år og samles i Oslo 26.-27. april 2023.

Her er avtroppende styreleder Oddbjørn Eides tale til landsrådet 26. april 2023:

Eit kvardagsmenneske er da himmerike verdt det óg? skrev Olav Duun.

Og det er nettopp hverdagsmennesker som kjennetegner vår sektor! Mennesker som holder kirkene i hevd og salmeskatten levende. Som tilbyr trygge fellesskap og livsmestring for barn, unge og eldre. Som utfordrer til medansvar for skaperverk og samfunnsliv. Som bygger tillit gjennom lokale fellesskap. Og som skaper rom for tro – og håp i en krevende tid.

 

Kjære landsråd.

Det var dette viktige samfunnsoppdraget som motiverte vår tidligere styreleder Hege Hovland Malterud. Hun døde 12. desember, bare 50 år gammel, etter få måneders sykeleie. Skipperen på KA-skuta måtte forlate sitt ror. Mens KA mistet en kyndig, kraftfull og klarsynt styreleder, mistet hennes nærmeste så uendelig mye mer.

I KA var Hege kyndig, med sin sterke samfunns- og barnevernsfaglige bakgrunn. Denne kombinerte hun med bred kirkelig innsikt, særlig i møte med folkekirkelige utfordringer i storbyen Oslo og lang ledererfaring fra både statlige og kommunale etater.

Kraftfull, med sin uredde tilnærming til sosiale og politiske prosesser, sin umettelige nysgjerrighet på framtida og en robust og raus natur.

Klarsynt, både menneskelig og strategisk. Hun kunne fange opp den minste nøling i et ansikt, uenigheten bak et nedslått blikk, kampene og kjærligheten som kan utvikle seg i stillheten mellom mennesker, men vekslet raskt over til avstandssyn og overblikk, alltid på jakt etter nye kapitler i de store fortellingene og med et grunnleggende lyst syn på morgendagen.

Etter Heges bortgang, har KAs valgkomité lett etter en ny styreleder som kan føre KA-skuta videre. Nå er det landsrådet som skal velge den nye skipperen. I mellomtiden har jeg vært fungerende leder, med et sterkt lag i ryggen. Det har vært avgjørende i en viktige, krevende og spennende tid for KA.

 

Kjære landsråd.

KA-sektoren er mangfoldig. Vi tilbyr arbeidsplasser for folk med både praktisk og akademisk kompetanse.

Unge og eldre, kvinner og menn og ikke minst arbeidstakere med ulik og sammensatt livserfaring. Vi trenger folk med høy kompetanse og arbeidskapasitet, men arbeider også aktivt for å fremme et inkluderende arbeidsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser og redusert arbeidskapasitet. Vi lever ut slagordet om at alle skal med!

Gode arbeidsplasser oppstår ikke av seg selv. Arbeidsplasser må skapes! Virksomheter må bygges fra grunnen av med forsvarlig økonomi, god organisering og kompetent lederskap. Det er et omfattende, tidkrevende ansvar.

Å ivareta dette, er kjernen i vårt oppdrag som arbeidsgivere – og det er her KA gir råd og veiledning til sine medlemmer. Å bidra med faglige råd i arbeidet med nyorganisering av Den norske kirke har derfor blitt prioritert høyt i KA de siste to årene. For det skal være trygge, gode og velregulerte arbeidsplasser på vår sektor – organisert slik at vi bruker ressursene best mulig og legger grunnlaget for godt samarbeid. Det er da vi løser oppdraget best!

God organisering er viktig – men også økonomisk handlingsrom. Den norske kirkes og flere av organisasjonene i KA sin økonomi er i hovedsak basert på offentlige tilskudd. Rammene blir fastsatt både i statsbudsjettet og i kommunale budsjetter.

Med økende rentenivå og dramatisk prisvekst på blant annet strøm, står vi overfor et særlig krevende lønnsoppgjør på kirkelig sektor – særlig for de virksomhetene som i tillegg har fått kutt i sine bevilgninger. De økende kostnadene skaper betydelig press både på våre ansattes privatøkonomi og de ulike organisasjonenes og virksomhetenes budsjetter.

Vårt mål er å sikre folk over hele landet et levende organisasjonsliv, samtidig som alle ansatte får en rimelig lønnsutvikling i tråd med utviklingen på andre sektorer. Her jobber vi sammen med arbeidstakerorganisasjonene om å finne gode løsninger.

Jeg startet med ord fra Olav Duun. Jeg låner et sitat fra en annen trønder til å innlede neste sak. Den får overskriften «Mykje lys og mykje varme».

Nå er det ikke akkurat «mykje lys og mykje varme» som har preget kirkelivet i Sørøst-Norge de siste åra. Snarere tvert imot. Med ekstraordinært høye strømpriser har KA jobbet hardt for å sikre lys og varme i kirkebygg og menighetshus over hele landet.

Vi fikk støtte til julevarme kirker fra staten – takk statsråd Kjersti Toppe – og mange kommuner har stilt opp, slik de er forpliktet til etter trossamfunnsloven. Men en omfattende kartlegging gjennomført i vinter, viser at fellesrådene har hatt over 100 millioner ekstra i strømutgifter i 2022.

Derfor håper vi staten vil fortsette å bidra i et spleiselag med kommunene for å sikre «mykje lys og mykje varme» både i år og neste år. Vår klare melding til regjeringen er at et samfunn i krise har ikke råd til kalde og stengte kirker!

I tillegg til strømkrisen, har menighetsbarnehagene også stått under særlig press i 2022 som følge av ny barnehagelov. Loven viste seg å få dramatiske følger for barnehager eid av soknene i Den norske kirke og deres tilsatte, uten at konsekvensene for disse har vært utredet i forarbeidene til ny lov. Det kunne vi ikke akseptere! Da måtte vi lage bråk. Og bråk ble det.

Vi har arbeidet intensivt med barnehagesaken både inn mot myndighetene, KLP og arbeidstakerorganisasjonene – og i tett dialog med andre ideelle aktører. Gleden var derfor stor da statsråd Tonje Brenna kunne annonsere i Stortinget at hun ville fremme forslag om at barnehager eid av sokn i den norske kirke skulle slippe å bli små aksjeselskaper. Jeg vil igjen også takke statsråd Kjersti Toppe og Barne- og familiedepartementet som ga oss drahjelp i arbeidet med unntak. Det bidrar til fremtidstro i menighetsbarnehagene!

 

Kjære landsråd.

Kirkebyggene våre er kulturskatter. De er hjertet og samlingspunktet i lokalsamfunnet. Vi har et stort ansvar for å ta vare på kirkene våre for kommende generasjoner. Å bidra til engasjement og deltakelse i kulturmiljøarbeidet er jo et viktig, nytt mål i den nye kulturmiljøpolitikken.

Når staten nå skal bruke om lag 10 milliarder kroner på et bevaringsprogram til sikring og istandsetting, er innretningen svært viktig. Derfor er vi spente på følgende:

Hvordan vil statsråden rigge et bevaringsprogram som setter lokale kirkeeiere i førersetet og som kan skape bredt engasjement lokalt?

Hvordan vil statsråden rigge innretningen på programmet slik at kommunene også blir med på en forsterket satsning og ikke trekker seg tilbake?

Og til slutt: Hvordan vil statsråden sikre at en så stor del av midlene som mulig faktisk kommer de aktuelle kirkebyggene til gode?

Vi ser fram til å høre statsrådens tanker om dette.

 

Kjære landsråd.

KA har i mange år hatt medlemmer utenfor Den norske kirke. I løpet av det siste halvannet året har to store aktører, Kirkens SOS og Det Norske Misjonsselskap, meldt seg inn, i tillegg til Kirkelig Dialogsenter i Oslo og Larvik Vineyard. Og flere er i kjømda.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Norge har mange arbeidsgiverorganisasjoner – både små og store. Vi får besøk fra en av våre gode kolleger fra en annen arbeidsgiverorganisasjon under middagen i kveld. Det er bare å glede seg!

Hvorfor valgte dere KA? spurte vi våre nye medlemmer.  Lasse Heimdal i Kirkens SOS svarte følgende:

«Vi får tilgang til mer bransjerelevant kompetanse innenfor arbeidsrettslige spørsmål, arbeid med HMS, lederutvikling, nettverk med andre kirkelige og frivillige organisasjoner med mer. Vi vil kort og godt havne i familie med organisasjoner som det er mer naturlig for oss å sammenligne oss med, og samarbeide med.»

Helge Gaard i NMS la vekt på følgende i sin begrunnelse for overgangen til KA:

«Tilgangen på attraktive møteplasser og samvirke med annen kristen virksomhet er det som gjør at vi nå går inn i KA, i tillegg til den kompetansen de har på problemstillinger og rammevilkår som er særegent for vår type virksomhet.»

Jeg håper vi som er samlet her på landsråd kan ha et særlig fokus på å inkludere de nye medlemmene i KA-familien!

KAs strategi er ganske enkel: Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov. Derfor har vi nå også foreslått for Landsrådet at navnet endres til Hovedorganisasjonen KA. Vi tror vi er tjent med å bygge sterkere nettverk mellom ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner – også på arbeidsgiversiden. Aktører med så viktige samfunnsoppdrag trenger sterke og profesjonelle arbeidsgivere som forstår landskapet de jobber i! For sammen skaper vi rom for tro og trygge fellesskap. Det trenger samfunnet vårt, ikke minst i disse tider.

«Ein har det som ein har det, samme kor ein gjømmer seg»

Olav Duuns ord er sanne, også i dag. Det er mange som kjenner på utenforskap og har lyst til å gjemme seg bort.

Det er her sivilsamfunnet med alle sine organisasjoner kommer på banen. Med fellesskap, håp og et sted å høre til. Vi må la folk få kjenne på at det er rom for tro og håp i en krevende tid.

For også hverdagsmennesker trenger litt himmel på jord. Få lov til å kjenne på og glede seg over at «det går likar no»!

Og KAs medlemmer bidrar til nettopp det!

Vi er samlet disse dagene til viktige samtaler og beslutninger om veien videre for KA. Jeg er stolt og glad over å få ønske oss alle et godt landsråd!

Mer om landsrådets møte 26.-27. april 2023:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone